ރަޝިޔާގެ މެކް ޑޮނާލްޑްސް ވިއްކާލަނީ 

މެކް ޑޮނާލްޑުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބުނި ގޮތުގައި ރަޝިޔާގައި ހުންނަ އެމީހުންގެ ވިޔަފާރި ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ. މިއީ ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގެ ކަންކަން ދަށަށް ދާ ކަމުގެ ހެއްކެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. މެކް ޑޮނާލްޑްސްއަކީ ކުރީގެ (ޔޫއެސްއެއްއާރ) ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގައި ހުޅުވި އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓެނޭޝަނަލް “ފާސްޓް ފުޑް” ޗެއިންގެ ރެސްޓޯރެންޓެވެ. ރަޝިޔާގައި އެކަނިވެސް 850 ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނަ މެކް ކޮމްޕެނީގައި 62،000 އެއްހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ކޮމްޕެނީއިން ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ނިކަމެތި ޙާލަތަށް އަލި […]

ލަންކާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަކަށް އަނެއްކާވެސް ރަނިލް! 

ލަންކާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ބޮޑުވަޒީރެއް އަވަހަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ގޯޓަބަޔާ ރާޖާޕަކްސާގެ ޕާލިމެންޓް މެމްބަރުން ގޮވާލާފައި ވާކަމަށް އެޤައުމުގެ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮރުން މިއަދު ކުރީގަވެސް ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ރަނިލް އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.   ލަންކާގެ އެންމެެބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ސަޕޯޓް ނުލިބުމާއިއެކު ރަނިލް އައްޔަންކުރެވުނީ އެއްވޯޓްގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ.   225 ޕާލިމެންޓު މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކްރޮސް ޕާޓީގެ އެހީއާއެކު ގުޅިގެންވާ އައު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ގިނަ ބައެއްގެ އަގުލަބިއްޔަތުން،މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މަޤާމުން ވަކިކުރެވުނު ރާޖާޕަކްސާގެ ބަދަލު އެމަޤާމަށް އަލަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ރައީސް ގޯޓާބަޔާ ރާޖަޕަކްޝާ ބޭނުންފުޅުވީކުރިންވެސް ފަސްފަހަރު ބޮޑު ވަޒީރުކަން […]

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މަގާމުތަކަށް ބަދަލެއް 

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ދެމަގާމަކަށް ރައސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ބަދަލުގެންނަވައިފިއެވެ. މި ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ  އެމްބެސެޑަރު އެޓް ލާޖް ކަމަށް އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޣަފޫރު މުހައްމަދު އަދި ފޮރިން ސެކެޓަރީ ކަމަށް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ލަތީފް އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ ކުރިން އަބްދުލް ޣަފޫރު ހުންނެވީ ފޮރިން ސެކެޓަރީ ކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ. އެބޭފުޅާ ވަނީ ހެޑްކުއާޓާރސް ހިމެނޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޣަފޫރު ވަނީ ކައުންސެލަރ ކަމާއި ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ […]

ރަޝިޔާ – ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ : ރަޝިޔާއިން އިތުރު ޙަމަލާތަކެއްދީފި 

ޔޫކްރެއިންގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ރަޝިޔާއިން ދިން މިސެއިލް ހަމަލާތަކެއްގައި އޮޑެސާ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ ހަލާކުވެއްޖެއެވެ. އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތުން ޖުމްލަ ވިއްސަކަށް ރައްޔިތުން، އަމާން ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަޒޮވް ރެޖިމެންޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރު ސްވިއަޓޯސްލަވް ޕަލަމަރް ބުންޏެވެ. ޓެލެގްރާމަށް ދޫކޮށްލި ވީޑިޔޯއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ރަޝިޔާއިން ޙަމަލާ ދިން ރޭގެ ފަހުން، އެމީހުން މިހާރުވެސް ދަނީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތުން ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ޕަލަމާ އިތުރަށް ބުނި ގޮތުގައި […]

އިންޑިޔާގެ ދީނީ މިނިވަންކަން ބޮޑުތަނުން ގޯސްވެއްޖެ –އެމެރިކާ

ހިންދޫން ޤައުމީ ބީޖޭޕީގެ ސަރުކާރު އައިފަހުން އިންޑިޔާގައި އޮންނަ ދީނީ މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށްވެއްޖެ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ގެބިއްޖެކަމުގައި އެމެރިކާއިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފިއެވެ. “ވަކިކަހަލަ ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުގެ” ލިސްޓަށް އިންޑިޔާ ލުމަށް އެމެރިކާގެ ކޮމިޝަނުން ގޮވާލަމުން ދާތާ މިއީ ތިންވަނަ އަހަރެވެ. މި ގޮވާލުމަށް އިންޑިޔާގެ ނިއު ދެއްލީއިން ނުރުހުން ފާޅުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މި ރިކޮމެންޑޭޝަން އަނެއްކާވެސް ބީރުކަންފަތެއް ދިނުން ވަރަށް ގާތެވެ. ކަންބޮޑު ވާންޖެހޭ ފަދަ […]

މޭރީއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ނުދެން – މާވިން

އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ހީމޯ ޑަޔަލެސިސް ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަރުސް، މޭރީ އަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ދުވަހަކުވެސް ދީފައި ނުވާނެކަމަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިން ބުނެފިއެވެ. އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޮތް އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ ބާއްވާފައިވާ އަޑުއެހުމަކީ ދައުވާ އިއްވުމާއި ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ބޭއްވި އަޑު އެހުމެކެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފެންމަތިވި މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި […]

ގްރީން ސްމާޓް އައިލެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 4 ރަށެއްގައެވެ. އެއީ ހދ. ކުރިނބީ، ނ.ކުޑަފަރި، ވ.ކެޔޮދޫ އަދި ވ.ފެލިދޫއެވެ. އެގޮތުން މި 4 ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވެސް ރޭ ވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮމިޓްމެންޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެވަޑައިގެންނެވި މި […]

ނ.މަނަދޫގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި.

މަނަދޫގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަފާމީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑާއެކު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ، މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ. އަދި އަފާމީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެކުނަފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދެވެ. މިނިސްޓްރީއިން ބުނި ގޮތުގައި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި މިސްކިތަކީ، 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއް ފަންގިފިލާއަށް ޢިމާރާތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުން 15.7 މިލިއަން […]

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްޝާ ދުރުކުރުން ގާތް!

މާލަސްތެކެއް ނުވެ ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖާޕަކްސާ މަޤާމާއި ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަތުން މަޖުބޫރުވެއްޖެ ކަމުގައި އެ ގައުމުގެ “ޑެއިލީ މިރާރ” ބުނެފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައިވަނީ، ހުރިހާ ޕާޓީއެއް އެކުލެވޭ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށް ގައުމުގައި ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތައް ނިމުމަކަށް ގެނެވެން އޮތީ އެމަނިކުފާނާއި އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް ގޮޓަބަޔާ ރާޖާޕަކްސާ މަގާމުން ދުރުވެގެން ކަމުގައި ވާތީއެވެ. އެގޮތުގެމަތިން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އެދެބޭފުޅުންވެސް އެކަމަށް މަގުފަހަކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަން އޮޕަޒިޝަނުން ބުނެއެވެ. މި […]

ޔޫކްރޭން މައްސަލަ: ޗައިނާއިން އަޅަމުން ދަނީ މިނިވަން ފިޔަވަޅުތަކެއް

ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ބެއިޖިންއިން އަޅަމުން ދަނީ “މިނިވަން” ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ތަރުޖަމާނު ޒަހައޯ ލިޖިއަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދެއްވި އިންޒާރުތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލައިގައި ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ގޮތް ނިންމާފައި ވާނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރި ކަމާއެކު ލިބޭނެ ފައިދާއަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ކަމަށާއި އަދި ހުށަހަޅާފައި ވާނީ މިނިވަން ޚިޔާލުތަކެއް […]