އެއުޅުއްވަނީ ދެވަނަ ދައުރެއް ބޭނުންފުޅުވެގެން އުޅުއްވަން   ޖެހޭގޮތަކަށް ނޫން - ބޮނޑޭ
މިއީވެސް ހަމަ ނަމޫނާ ޑިމޮކްރެސީއެކެވެ.
  ހުކުރުން ފައިބައިގެން ހިޔާ ޓަވަރުގެ އެޕާޓް މެންޓަކަށް އަރާލަން ދިއައިމާ ފެނުނީ ޙައިރާން ކުރުވަނިވި މަންޒަރެކެވެ.
މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންވަރު އިބްރާހިމް
ޕާކިސްތާނުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔަކަށް އާސިމް މުނީރު 
Advertisement
މެލޭޝިޔާގެ 10 ވަނަ ބޮޑުވަޒިރު ކަމަށް އަންވަރު އިބްރާހީމް 
ޕާކިސްތާނު ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ޢާއިލީ މުއްސަނދިކަން ތަހްގީގު ކުރަނީ 
ރައީސް ޔާމީނު ޝަރިޢަތުގެ ފަހު އަޑު އެހުން އަންނަ ހަފުތާގައި 
- advertisement -

ސިޔާސީ

އެއުޅުއްވަނީ ދެވަނަ ދައުރެއް ބޭނުންފުޅުވެގެން އުޅުއްވަން   ޖެހޭގޮތަކަށް ނޫން – ބޮނޑޭ
މެލޭޝިޔާގެ 10 ވަނަ ބޮޑުވަޒިރު ކަމަށް އަންވަރު އިބްރާހީމް 
ރައީސް ޔާމީނު ޝަރިޢަތުގެ ފަހު އަޑު އެހުން އަންނަ ހަފުތާގައި 

ވިޔަފާރި

 އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި ދޭތެރޭ ބިރުގަންނަނީ މިހެން ވެދާނެތީ:  1
ޓީބިލަށް އެންމެނަށްވެސް ދެން އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ – އަމީރު 
ޓޫރިޒަމް އެވޯޑް ހާސިލުކުރި ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ބެޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ފާޚާނާކަރުދާހުގެ އަގު އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް

ސަންދާނު މަޖައްލާ