ރާއްޖެ ހަބަރު

Real Estate Development & Construction Maldives

ދުނިޔެ

އެންމެ މަޤުބޫލު

ރިޕޯޓް

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ-6

0
https://sandhaanu.today/12858/ އާއި ގުޅޭ... އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރިން ރަސްކަމުގެ ދަރުބާރަށް ގެނައުމަކީ ވެސް އަކްބަރް ރަސްގެފާނު ވަރށްބޮޑަށް ގެންގުޅުއްވި ވިސްނުންފުޅެކެވެ. އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭ އަފްޣާނުންނަކީ އަކްބަރްގެ ރަސްކަމަށްއޮތް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބިރެކެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 5

ކުޅިވަރު

ދިިއްލޭ ކުލަބޮކިތަކުން ޖަރީކުރި މޫދު އީދުހަރަކާތް

1
  ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ގޮތްތޮތަށް އީދު ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުން އަންނަ އިރު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން ދެއްކީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވެ ތިބެ، އާދަޔާހިލާފު ރީތި ފަރި އަދި އެހާމެ ހިތްގައިމު...

ވިޔަފާރި

ވިލިމާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

0
ވިލިމާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ވިލިމާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް...

މިވެސް ކިޔާލާ

އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް އަނެއް ކަންތައް: ހަންކެނޑެ އާއި ސަވާހިލި، 2000 އެނދު، ތަރައްގީ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ކޮންބައެއް؟ ކޮންދުވަހަކު؟

އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ތަރައްގީއަށް ކަރުހިއްކައިގެންފައެވެ. އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަޒީފާއާއި ތަރައްގީއަށް އެދިއެދި މާޔޫސްވެފައެވެ. އެހެން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް މި އިވުނީ އަނެއްކާވެސް އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ ހުވަފެނީ ވާހަކައެކެވެ. ސަވާހިލި އާއި ހަންކެޑެ،...

30 އަހަރަށްވުރެން ގިނަދުވަހު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޑުއުފުއްލެވި، ސައްޔިބް އަރަކާތް އަވަހާރަވެއްޖެ!

1
30 އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޑު އުފުއްލެވި ސައްޔިބް އެރަކާތް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވެފައިވަނީ ކޯވިޑް19 ގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެރަކާތް އަކީ ފަލަސްތީނާއި...

ރަހަފަތް

އެންމެ މިރު ބްރައުނީސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

0
އެންމެ މީރު ބްރައުނީސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް! މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގޭގައި ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ބްރައުނީސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ސަންދާނު މަޖައްލާ

ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 182
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 181
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 162
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 164
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 159
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 160