ސިއްޙަތު

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 125 ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 125 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 46 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 14 މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 132 ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 132 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 45 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 19މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރަށަކުން...

1149 މީހަކު ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިފި!

0
​ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން 1149 މީހަކު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމާޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. ​އެޗްއީއޯސީ އިން...

​ކޮވިޑް19: ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ފައްސިވެއްޖެ!

0
ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޯވިޑް19 އަށް 300 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 96 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 15 މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

​ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް އުވާލައިފި!

1
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން ގޮސް މިހާރު ޕޮސިޓިވް ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ ދަށުގަ އުޅޭތާ ހަފްތާ އަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަނީ ވެފައެވެ. ޢެހެންކަމުން ޑިރެކްޓަރ...

ކޯވިޑް19: ކޭސްތައް ބޮޑު ތަނުން މައްޗަށް!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 241 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 74 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 15 މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 1,700 މީހަކަށް ވެކްސިން ދީފި!

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި ޖަހާ ވެކްސިން މިއަދު 1,700 މީހަކަށް ދީފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު ދެމުންދަނީ ޗައިނާގެ ސިނޮފާރމް ވެކްސިނެވެ. މިއަދު ވެކްސިން ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން 651 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވަނީ...

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 147 ވޭދަނަ!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 147 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 69 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 10 މީހެއް، ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

ކޯވިޑް19: އިއްޔެ ފެނުނީ އިތުރު 121 ވޭދަނަ!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 121 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 46 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 12 މީހެއް، ސަފާރިއަކުން އެކަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް...

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 2,045 މީހަކަށް ވެކްސިން ދީފި!

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި ޖަހާ ވެކްސިން އިއްޔެ 2,045 މީހަކަށް ދީފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު ދެމުންދަނީ ޗައިނާގެ ސިނޮފާރމް ވެކްސިނެވެ. އިއްޔެ ވެކްސިން ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން 776 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވަނީ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ރިވެތި އަޚުލާގު

0
ރިވެތި އަޚްލާގެއްގެ ވެރިއެއްނަމަ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާ ތެދުބަހުން ވާހަކަ ދައްކާނެއެވެ. އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާނެއެވެ. ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމުން ޢިބުރަތް ޙާސިލުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން އެނގޭނެއެވެ. އިންސާފަށް ލޯބިކުރާނެއެވެ. މީހުންނަށް...

އިންޑިއާގައި އެއްދުވަހުގެތެރޭގައި އެއްލައްކަ 85 ހާސް މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ.

0
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވެކްސިން އުފައްދާ ގައުމުކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ 185000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދަނީ މަހާރާޝްޓްރާ ސްޓޭޓުގައެވެ....

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އެންމެ 58 ވޭދަނާ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 58 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 11މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 36 ކޭސް...