ކުޅިވަރު

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ޔޫސީއެލް: ރިއާލްއާއި ސިޓީއަށް ސެމީގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

0
ރޭ ކުޅެވިގެންދިޔަ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގްގެ ދެ މެޗް، ރިއާލް މެޑްރިޑާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ރިއާލްމެޑްރިޑުން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ލިވަޕޫލް އާއި ވާދަކޮަށް...

އޭއެފްސީ ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫ އާއި ކްލަބް އީގަލްސް!

0
މާދަމާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ފުރަތަަމަ މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ނިކުންނާނީ ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. ​މިއީ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ތާރީހުގައި އެ ޓީމުން އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނަމަވެސް...

ޕްރިމިއަރ ލީގް: ޔުނައިޓެޑުން ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރު ކޮށްފި

0
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ޔުނައިޓެޑާއި ބްރައިޓޮން ބައްދަލުކުރި މެޗް 2-1 ގެ ނަތީޖާއިން ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޔުނައިޓެޑުން ގިނަ އެޓޭކްތަކެއް އުފައްދާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފްގައި...

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މާދަމާ ފަށަނީ!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މާދަމާ ފަށަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަދީފިއެވެ. ލީގު މެދުކަނޑާލީ ​ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންގުމުގެ މަތިން މިދިޔަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ. ލީގުގެ...

ޗެޕްޕިއަންސް ލީގް: ރިއާލްމެޑްރިޑާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކުއާޓާއަށް

0
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ 'ރައުންޑް އޮފް 16' ގެ މެޗްތަކުން ކުރިހޯދާ، ރިއާލް މެޑްރިޑާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކުއާޓާރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރިއާލްއިން އެޓްލާންޓާގެ މައްޗައް 4-1 އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދިއިރު، ސިޓީއިންވެސް...

ރިއާލް މެޑްރިޑުގެ ރަން 119 އަހަރު!

މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު، ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބެއް ކަމުގައިވާ ރިއާލް މެޑްރިޑަކީ ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އައު ނަމަކަމަށް ނުވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގައި އެކްލަބަށް ސަޕޯޓްކުރާ އެތައް މިލިއަން ސަޕޯޓަރުންނެއް އެބަތިއްބެެވެ. އަަޅުގަނޑުމެންގެ...

ކޮޕާޑެލްރޭ: ބާސާއިން ތަފާތު ދައްކާ، ފައިނަލް ޔަގީންކޮށްފި!

ކޮޕާޑެލްރޭގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގްގައި ރޭ ބާސެލޯނާއާއި ސެވިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗް 3-0 ގެ ނަތީޖާއިން ބާސާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިނަތީޖާއާއިއެކު ބާސާ އެގްރިގޭޓުން ކުރިހޯދީ 3-2 އަކުންނެވެ. ސެވިޔާއިން ވަނީ ފުރަތަމަ...

ޕްރިމިއަރ ލީގް: ޗެލްސީއާއި ޔުނައިޓެޑްގެ މެޗް އެއްވަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗް 0-0ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މެޗްގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. ނަމަވެސް ދެޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް ގޯލެއް...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގް: ޗެލްސީއަށް މުހިންމު މޮޅެއް

0
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ 'ރައުންޑް އޮފް 16' ގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި ރޭ ޗެލްސީއާއި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން ޗެލްސީ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެޓީމުގެ...

ސީރީ އޭ؛ ރޮނާލްޑޯގެ ދެގޯލާއިއެކު ޖުވެންޓަސްއަށް މޮޅެއް

0
އިޓަލީގެ ސީރީ-އޭ ގައި ރޭ ޖުވެންޓަސްއާއި ކްރޮޓޯން ބައްދަލުކުރި މެޗް 3-0 ގެ ނަތީޖާއިން ޖުވެންޓަސް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅުގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ރަނގަޅު އެޓޭކްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ރިވެތި އަޚުލާގު

0
ރިވެތި އަޚްލާގެއްގެ ވެރިއެއްނަމަ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާ ތެދުބަހުން ވާހަކަ ދައްކާނެއެވެ. އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާނެއެވެ. ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމުން ޢިބުރަތް ޙާސިލުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން އެނގޭނެއެވެ. އިންސާފަށް ލޯބިކުރާނެއެވެ. މީހުންނަށް...

އިންޑިއާގައި އެއްދުވަހުގެތެރޭގައި އެއްލައްކަ 85 ހާސް މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ.

0
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވެކްސިން އުފައްދާ ގައުމުކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ 185000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދަނީ މަހާރާޝްޓްރާ ސްޓޭޓުގައެވެ....

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އެންމެ 58 ވޭދަނާ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 58 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 11މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 36 ކޭސް...