އަޅާކިއުމަކީ އިސްތިރިއެކޭ ބުނޭ..

  ދިވެހިންގެތެރޭގައި ބެލެވިފައިއޮންނަގޮތުން އަޅާކިއުމަކީ އިސްތިރިއެކޭ ކިއުމަކީ ބޮޑު ސިހުރެކެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ބުނެއުޅޭ ޖުމުލައެކެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި މި ޖުމުލަ ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ދެ ޖިންސުގެ ދެ ޒުވާނަކު...

ހަނދުއޮއްސޭ ގާނޫނު ގާނޫނަކަށްވާނަމަ !

0
އެޗް.ސީ.ޕީ ބެލްގެ މޮނޮގްރާފްގައި ލިއުއްވި ލިއުއްވުމެއްގެ ތަރުޖަމާ، "ދިވެހިތާރީޚަށް އައު އަލިކަމެއް" މިހެންކިޔާފޮތުގެ 159 ވަނަ ޞަފްހާގައި އެބައޮތެވެ. އަންހެނަކު ވެރިކަމުގައި ވަޑުވައިގެން ފިރިހެނުންތަކެއް ދައުލަތުގެ އެކިކަންކަމަށް ވެރިވެގެން އޭރު އުޅުނު ގޮތް ސަފްޙާ...

ކަޅުފޮއި ކަޅުއަނދިރިއޭ އުންމީދުގެ ބައްތިއޭ!

0
ރަންގަލަން –   ފައިހިލަވަޅުއޮބިއްޖޭ ކަޅުފޮއިކަޅު އަނދިރިއޭ ޣައިބުންކީ އަޑުއެހީމޭ އޭ ޣާފިލުވެފަތިބިކަތުންނޭ ހޭލާށޭ ހޭލާށޭ އުމުރުގެ ތަށިހުސްވާނޭ އިންދާށޭ ހައްދާށޭ އުންމީދުން ފެންދޭށޭ ކުޅެދުންތެރި ރައްބުގެ ނިޢުމަތުގައި ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން ދުރުވާށޭ މާޒީގެހަނދާން އާވަންޏާ ވާށޭ ދިރިހުރުމުގެބައްތިން އަލިކޮށްދޭށޭ މަގުގެއްލި ނުދާނީ އޭރުން ނޭ ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން...

ތިޔަކިއުއްވަނީ ސަމާސާ މަސްކާއްޓޭތޯ؟

1
ފެންނާނެހެން ވައްކަމެއް ނުކުރާތި ހަތަރު ރުކުއަޅާ ދެކާށި ނުކާތި ފަތަވެރި ޖަހަން ދެރުއް ގެންނާތި...   ކާށިދޫ ކުރުހިންނަ ތަރާގަނޑު ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭތާ ދެތިންއަހަރުވީއިރުވެސް ހާޖީކަލޭގެފާނަށް އެރިނުލިބޭތީ ވާނުވާ ބަލަން އެރަށަށް ފޮނުވިމީހާގެ ހިލަމެއްވެސްނުވިއެވެ. މިކަންބޮޑުވެ އެންމެފަހުން ހާޖީކަލޭފާނަށް...

ނިޒާމެއް ރަނގަޅުވެދަނީ

1
ނިޒާމެއްވެސް ރަނގަޅުވެދަނީ އުޅޭމީހުން ރަނގަޅުވެވިގެން، ކުރާކަންތައް ރަނގަޅުވެދަނީ ކުރާމީހުން ރަނގަޅުވެވިގެން. ރިޔާސީ ބަރުލަމާނީވެސް މިއީދެނިޒާމު ކަންއެނގިގެން، ސިޔާސަތު ހަރުދަނާގޮތުގައި އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތްއެނގިގެން. ނިޒާމެއްގައި އެހުރިކަންކަން ބަަލައިދަސްކޮށް ހަދަންޖެހެޔޭ، ނިޒާމެއްގައި މެހުރި މޮޅުދެރަ އެނގޭނީވެސް އެކަންބެލިގެން، ވެރިންނާ ދެންތިބޭ ބަޔަކާ ތަފާތުމަޤާމު ތައްފުރުމަށް، ވެރިންވެސް...

ޢާއިލާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން

1
ޢާއިލާގެ ގުޅުންތަކަކީ ލިއެކިއުމުން ބަޔާންކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫންކަން އެންމެފުރަތަމަ ގަބޫލުކުރާނީ އަޅުގަނޑެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމާގައްޔާއި އަދި މުޅިދުނިޔޭގައިވެސްް ބަދަލުވަމުންދާ ޢާއިލީ ގުޅުންތަކުގެމައްޗަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ލިޔާހިތްވާތާ ދުވަސްގަނޑެއް ވެއްޖެއެވެ. މައިގަނޑު...

ކަޅުފޮއި ކަޅުއަނދިރިއޭ އުންމީދުގެ ބައްތިއޭ!

0
ފައިހިލަވަޅުއޮބިއްޖޭ ކަޅުފޮއިކަޅު އަނދިރިއޭ ޣައިބުންކީ އަޑުއެހީމޭ އޭ ޣާފިލުވެފަތިބިކަތުންނޭ ހޭލާށޭ ހޭލާށޭ އުމުރުގެ ތަށިހުސްވާނޭ އިންދާށޭ ހައްދާށޭ އުންމީދުން ފެންދޭށޭ ކުޅެދުންތެރި ރައްބުގެ ނިޢުމަތުގައި ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން ދުރުވާށޭ މާޒީގެހަނދާން އާވަންޏާ ވާށޭ ދިރިހުރުމުގެބައްތިން އަލިކޮށްދޭށޭ މަގުގެއްލި ނުދާނީ އޭރުން ނޭ ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން ދުރުވާށޭ ފާގަތިކަން...

އައިމަގުން ނުދިޔައީވިއްޔާ އައިމަގު ރޯނެ!!

1
އަޅުގަނޑު ކުޑައިރު އަޅުގަނޑުގެ ރަށްވެސް ވަރަށް ކުޑައެވެ. މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑާއެކު ރަށްވެސް ބޮޑުވެ މުސްކުޅިވި ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ދިރިޅެމުން ދިޔަ އާބާދީއާއި އަޅައި ބަލާއިރު މީހުން ނުތަކާވަރަށް ރަށްކުޑަކަމަށް ފެންނަވާހަކައެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައުގައި ކަންހިގާ...

ސިންގާގެ ދަތްތައް ދައްކާލުން

އަރަބި އަދަބިއްޔާތުގެ ޝޭކްސްޕިޔަރު ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަރަބި ޅެންވެރިޔާ މުތަނައްބީގެ  (915-965 މ.) ޅެމެއްގެ ބައިތެއްގައި އޮވެއެވެ. إذا رأيت نيوب الليث بارزة     *   فلا تظنن أن الليث يبتسم މާނައަކީ،...
vaahaka

ތިން ގެރިއަކާއި ސިންގާއެއްގެ ވާހަކަ

ޖަންގަލީގެ އެއްފަރާތެއްގައި އޮތް ހާމަ ފެހި ދަނޑެއްގައި ތިން ގެރި އުޅުނެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ގެރިއަކާއި ގަދަ ރަތް ކުލައިގެ ގެރިއަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ގެރިއެކެވެ. ވަރަށް އެކުވެރިކަމާއިއެކު ތިން ގެރި އޭގެ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޕީޕީއެމް ފަސާދަކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދޭނަން: ސުޖާއު

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާ، ޕީޕީއެމް ފަސާދަ ކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދެއްވާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް...

ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައިއިލެކްޝަން ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގައި ބާއްވަނީ

      ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ބައި އިލެކްޝަން ތަކަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި، އިންތިހުބު ނުކުރެވޭ އެއް ދާއިރާއާއި،...

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

    ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުއްލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެގުނީ އިއްޔެއެވެ. އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހެއްދެވީ ބަލިވެ އުޅުއްވާތީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ...