ތިޔަކިއުއްވަނީ ސަމާސާ މަސްކާއްޓޭތޯ؟

1
ފެންނާނެހެން ވައްކަމެއް ނުކުރާތި ހަތަރު ރުކުއަޅާ ދެކާށި ނުކާތި ފަތަވެރި ޖަހަން ދެރުއް ގެންނާތި...   ކާށިދޫ ކުރުހިންނަ ތަރާގަނޑު ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭތާ ދެތިންއަހަރުވީއިރުވެސް ހާޖީކަލޭގެފާނަށް އެރިނުލިބޭތީ ވާނުވާ ބަލަން އެރަށަށް ފޮނުވިމީހާގެ ހިލަމެއްވެސްނުވިއެވެ. މިކަންބޮޑުވެ އެންމެފަހުން ހާޖީކަލޭފާނަށް...

ނިޒާމެއް ރަނގަޅުވެދަނީ

1
ނިޒާމެއްވެސް ރަނގަޅުވެދަނީ އުޅޭމީހުން ރަނގަޅުވެވިގެން، ކުރާކަންތައް ރަނގަޅުވެދަނީ ކުރާމީހުން ރަނގަޅުވެވިގެން. ރިޔާސީ ބަރުލަމާނީވެސް މިއީދެނިޒާމު ކަންއެނގިގެން، ސިޔާސަތު ހަރުދަނާގޮތުގައި އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތްއެނގިގެން. ނިޒާމެއްގައި އެހުރިކަންކަން ބަަލައިދަސްކޮށް ހަދަންޖެހެޔޭ، ނިޒާމެއްގައި މެހުރި މޮޅުދެރަ އެނގޭނީވެސް އެކަންބެލިގެން، ވެރިންނާ ދެންތިބޭ ބަޔަކާ ތަފާތުމަޤާމު ތައްފުރުމަށް، ވެރިންވެސް...

ޢާއިލާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން

1
ޢާއިލާގެ ގުޅުންތަކަކީ ލިއެކިއުމުން ބަޔާންކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫންކަން އެންމެފުރަތަމަ ގަބޫލުކުރާނީ އަޅުގަނޑެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމާގައްޔާއި އަދި މުޅިދުނިޔޭގައިވެސްް ބަދަލުވަމުންދާ ޢާއިލީ ގުޅުންތަކުގެމައްޗަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ލިޔާހިތްވާތާ ދުވަސްގަނޑެއް ވެއްޖެއެވެ. މައިގަނޑު...

ކަޅުފޮއި ކަޅުއަނދިރިއޭ އުންމީދުގެ ބައްތިއޭ!

0
ފައިހިލަވަޅުއޮބިއްޖޭ ކަޅުފޮއިކަޅު އަނދިރިއޭ ޣައިބުންކީ އަޑުއެހީމޭ އޭ ޣާފިލުވެފަތިބިކަތުންނޭ ހޭލާށޭ ހޭލާށޭ އުމުރުގެ ތަށިހުސްވާނޭ އިންދާށޭ ހައްދާށޭ އުންމީދުން ފެންދޭށޭ ކުޅެދުންތެރި ރައްބުގެ ނިޢުމަތުގައި ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން ދުރުވާށޭ މާޒީގެހަނދާން އާވަންޏާ ވާށޭ ދިރިހުރުމުގެބައްތިން އަލިކޮށްދޭށޭ މަގުގެއްލި ނުދާނީ އޭރުން ނޭ ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން ދުރުވާށޭ ފާގަތިކަން...

އައިމަގުން ނުދިޔައީވިއްޔާ އައިމަގު ރޯނެ!!

1
އަޅުގަނޑު ކުޑައިރު އަޅުގަނޑުގެ ރަށްވެސް ވަރަށް ކުޑައެވެ. މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑާއެކު ރަށްވެސް ބޮޑުވެ މުސްކުޅިވި ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ދިރިޅެމުން ދިޔަ އާބާދީއާއި އަޅައި ބަލާއިރު މީހުން ނުތަކާވަރަށް ރަށްކުޑަކަމަށް ފެންނަވާހަކައެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައުގައި ކަންހިގާ...

ސިންގާގެ ދަތްތައް ދައްކާލުން

އަރަބި އަދަބިއްޔާތުގެ ޝޭކްސްޕިޔަރު ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަރަބި ޅެންވެރިޔާ މުތަނައްބީގެ  (915-965 މ.) ޅެމެއްގެ ބައިތެއްގައި އޮވެއެވެ. إذا رأيت نيوب الليث بارزة     *   فلا تظنن أن الليث يبتسم މާނައަކީ،...
vaahaka

ތިން ގެރިއަކާއި ސިންގާއެއްގެ ވާހަކަ

ޖަންގަލީގެ އެއްފަރާތެއްގައި އޮތް ހާމަ ފެހި ދަނޑެއްގައި ތިން ގެރި އުޅުނެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ގެރިއަކާއި ގަދަ ރަތް ކުލައިގެ ގެރިއަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ގެރިއެކެވެ. ވަރަށް އެކުވެރިކަމާއިއެކު ތިން ގެރި އޭގެ...
news

އިބިލީހާއި ކުށްވެރި މުޖުރިމު

ކުށުގެ އިލްޒާމުތައް އޭނާގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ އެ މީހާ، އެނދުމަތީ އޮށޯވެލައިގެން އޮތެވެ. އޭނާގެ ކުށުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިކުރުކޮށްލަ ކޮށްލައެވެ. އެތައް އެތައް އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު ހުކުމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް...
news

އާ މުހާވިރާ ބަހަކާއި އޭގެ މާނަ: ސީނު ތާކިހާ އެޅުން : ހަގީގަތް އޮޅުވާލަން އުޅުން

އަނެއްކާވެސް ބަހަކާ ބެހޭ ވާހަކައެކެވެ. އަލަށް ދިވެހި ބަހަށް އިތުރުކުރެވިދާނޭ މުހާވިރާ ބަހެކެވެ. މިބަހުގެ މާނައިގެ ތަފްސީލު ހުށަހަޅާލުމުގެ ކުރިން، މުހާވިރާ ބަހާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެލަން ޖެހެއެވެ. މުހާވިރާ ބަހަކީ...

ކެމެރާ ބްރޭޑްގެ ދަރިންނާއެކު ކެމެރާގެ ތެރޭ ދިރިއުޅޭ ފޮޓޯގްރާފަރު

0
ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް ކުޑައިރު އެކިކަހަލަ ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުދިންނެވެ. ކުއްޖާ ބޮޑުވާ ވަރަކަށް ކުއްޖާގެ ވިސްނުމާއި ހުނަރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާ ޝައުގުވެރިވާ ކަންކަމާއި ގަޔާވާ ކަންކަމަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ރިވެތި އަޚުލާގު

0
ރިވެތި އަޚްލާގެއްގެ ވެރިއެއްނަމަ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާ ތެދުބަހުން ވާހަކަ ދައްކާނެއެވެ. އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާނެއެވެ. ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމުން ޢިބުރަތް ޙާސިލުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން އެނގޭނެއެވެ. އިންސާފަށް ލޯބިކުރާނެއެވެ. މީހުންނަށް...

އިންޑިއާގައި އެއްދުވަހުގެތެރޭގައި އެއްލައްކަ 85 ހާސް މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ.

0
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވެކްސިން އުފައްދާ ގައުމުކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ 185000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދަނީ މަހާރާޝްޓްރާ ސްޓޭޓުގައެވެ....

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އެންމެ 58 ވޭދަނާ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 58 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 11މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 36 ކޭސް...