ރިޕޯޓް

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

 

މިނަގަނީ ނިޒާމީނުކުތާއެއް!

1
" ތަޢުލީމުނެތަމަ ތާކު ޒަމާނާއިއެކުވެގެން… ތަންދާނެއެ ބުއްދީގެމަގުން އެއްކިބާވެގެން" ދިވެހި އަދީބެއްގެ ވަރަށް ބުއްދިވެރި ބަސްކޮޅެކެވެ. އެކަމަކު މިއަދު މި ބަސްކޮޅު ހަދާންހުރި މީހަކުވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް މަދުންނޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. އިސްލާމްދީނާއި...

ސައެންސުގެ ހޯދުންތަކާމެދު ކީރިތިގުރުއާނުގެ އަލީގައި ވިސްނާލުން ކީއްހެއްޔެވެ.؟

2
ސައެންސުގެ ހޯދުންތަކަކީ މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާއިން އިންސާނުންނަށް ޙާސިލުކުރެވެމުންދާ ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. ބޭސްފަރުވާއާއި ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު އަދި ކާއިނާތުގެތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި މިހެންގޮސް އެތަށް ބައިވަރު ހޯދުންތަކެވެ. އެހޯދުންތަކުގެ ވަސީލަތުން މުޅިއިންސާނިއްޔަތަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 3

1
އިންޑިއާގެ ޙުމާޔޫން https://sandhaanu.today/12049/ އާއި ގުޅޭ.... ހުމާޔޫންގެ ވެރިކަން ފެށުނީ ވަރަށް ނާކާމިޔާބުގޮތަކަށެވެ. ހިންދޫންގެ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައިވާ ކަލިންޖާރ އާއި ބަންޑެލްޚަންދަށް ދިން ނާކާމިޔާބު ހަމަލާތަކުން އެސަރަޙައްދުތައް އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ނުގެނެވުމެވެ. އެއަށްފަހު ސޫރުގެ...

ފަލަސްތީނާއި ޔަހޫދީންނާ ގުޅޭ ތާރީޚުން ތަންކޮޅެއް

1
ޔަހޫދީންގެ ތާރީޚްގައި (އަޅުގަނޑު މިތާނގައި ޔަހޫދީންނޭ މި ބުނީ ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުކަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅޭ މީހުންނަށެވެ.) ފަނޑިޔާރުންގެ ޒަމާން ފެށުނީ ޔޫޝަޢުގެ ފާނު އަވަހާރަވުމަށް ފަހުގައެވެ. މިތާނގައި ޔޫޝަޢުގެ ފާނުގެ ކުރު ނަމަވެސް ތަޢާރުފެއް...

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މުޣަލް އެމްޕަޔަރ

0
https://sandhaanu.today/11958/ އާއި ގުޅޭ: މުޣަލް ރަސްކަން ފެށުން: މުޣަލް ރަސްކަންފެށުނީ 1526 ވަނައަރުގައެވެ. ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ ޖަގާތައި ތުރުކީ އެއްކަމުގައިވާ ޒަހީރުއްދީން މުޙައްމަދު ބާބުރް އެވެ. އެ ރަސްގެފާނުގެ އަސްލުވަޒަނަކީ ސެންޓްރަލް އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ އަމޫ ދަރްޔާއެވެ....

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މުޣަލް އެމްޕަޔަރ -1

1
ތާރީޚްގެ ފަތްފުށްތައް ކިޔަންފެއްޓުމުގެކުރިން ކިއުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ބައެއް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުމެވެ. ފުރަތަމަކަމަކީ ބޭރުގެ ބާރުތަކުން ގައުމުތަކަށް އަރާގަތުމުގެ ނަތީޖާއާއި ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ނަމްލު ސޫރަތުގެ 34 ވަނައާޔަތުގައި ހާމަކުރައްވާފައިވާ...

ސީމޭނުންގެ ދުވަހުގެ މަރުޙަބާ!

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫންމަހުގެ 25 ވަނަދުވަހަކީ ބައިނަލް އަގްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ ސީމޭނުންގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސީމޭނުންނަށް ސަންދާނުގެ ނަމުގައި އަރިސްކުރަމެވެ. ސަންދާނުގެ ލިއުންތެރިންނަކީ އަބަދުވެސް ސީމޭނުންނާ ވަރަށް...

ބޮޑުބެރު ރަމްޒުކޮށްދޭ ހިތްގައިމު ރީތި ރިސޯޓް

  ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަކީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގަޔާވާ އެއްކަމެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެ އަޑެއް އިވުމުން ދިވެހިންގެ ލޭކައްކުވައިދޭ ބޮޑުބެރަކީ ފަތުވެރިންގެ ވެސް ލެއާ ކުޅޭލާ ހާއްސަ ކުޅިވަރެކެވެ. ބޮޑުބެރުޖަހަން ގެންގުޅޭ...

ސިޔާސީ މުނާފިގުކަމުގެ ބަލި: ދަނޑިވަޅުބަލާފައި ޚުޝާމަދުކުރުމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ވަގުތުގައި ފިލުން!

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލ ދިވެހި ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުން ވޭތުވެގެންދިޔަ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ފެނިތަޖުރިބާ ވެގެންދިޔަ ސިޔާސީ ނިފާގުކަން، ގައުމުގެ ޙަޔާތަށް ގެނެސްދޭ ގެއްލުންތަކާމެދު އެއްޗެއް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމެއްގެ...

ފަލަސްތީނުން އިޒްރޭލަށް ދިން ހިމާޔަތުގެ ހިތި ނަތީޖާ

އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ އަނިޔާ 1948 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ލިބެމުންދާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ އަކީ އަހަރުމެން މުސްލިމުންގެ ކަންފަތްތަކަށް އައު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތުގައި ކިހާބޮޑު ވާހަކަތަކެއް ކަމާމެދު...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ނަޝީދަށް ހަމަލާދިނުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ އައްޑޫސިޓީން

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލަދޭން އިރުޝާދު ދީ އެކަމަށް ވިސްނައި ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި މީހާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކުރީ އައްޑޫސިޓީންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ރައީސް...

ސެލްފީއެއް ނަގަންޏާ މިނިސްޓަރަށް 100 ރުޕީސް: ސެލްފީން ލިބޭހާ ފައިސާއެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ފަންޑަށް

ސެލްފީ ނަގަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތުދޭނީ 100 ރުޕީސް ދިނުމުންކަމަށް އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއްގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަދިޔަ ޕްރަދޭޝްގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ހަރުކަށި ހިންދޫންގެ ޕާޓީ ބާރަތިޔާ ޖަންތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ސަރުކާރުގެ...

ފުލުހުން ސައިކަލެއް ޓޯ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

  ނ. ވެލިދޫގައި ފުލުހުން ސައިކަލެއް ޓޯ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް އެކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފިއެވެ. އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ ފުލުހުން ޓޯކުރުމުގެ ތެރޭގައި...