ޖަރުމަނުން ދަރުކޮށަން ވަލަށް ވަންނަން ޖެހިއްޖެ    

އަންނަ ފިނިމޫސުމުގައި ހޫނުކުރުމުގެ ވަސީލަތެއް ހޯދުމަށް ޔުރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު ރަޝިޔާގެ ގޭސް ސްޓޯރޭޖް މިހާރުވެސް ހުރީ 91.4 އިން ސައްތަ ފުރިފައިކަމަށް ރަޝިޔާގެ ބިޔަ ގޭސް ކުންފުނި ގަޒްޕްރޯމުން ބުނެފިއެވެ. އަދި ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނުން ކުރަމުންގެންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ގޭސް ލިބުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.  އެނަރޖީ މޮނިޓަރުން ހާމަކުރާގޮތުގައި ޔޫރަޕްގައި ގޭހުގެ ސްޓޯރޭޖްތައްވެސްހުރީ 70 އިން ސައްތަ ފުރިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމުގެގޭބިސީތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގޭހުގެ އަގު 480 ޔޫރޯއަށް […]

   ތަންފީޒު ނުކުރޭވޭ ގާނޫނު ތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލޮގައި އަޅާ އަނދުނެއް

 ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ގަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބުނަސް ސަރުކާރުން މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ރިޒޯޓް ތަކުގައި ވަޒީފާއަދާ މީހުނަށް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަރާބަރަށް ނުލިބުނަސް ރެޒޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސާރވިސްޗާޖް ލިބޭގޮތަށް ގާނޫނުވެސް ފާސްކޮށްފިއެވެ. ރެޒޯޓް ތަކުގެ މުޒަފުން އަނބިދަރީންގެ ގާތުގައި ނިދަން ދެވޭގޮތް ނުވިޔަސް ފެރީ ނިޒާމެއްވެސް ވެސް އެވަނީ އިފްތިތާޙު ކޮށްފައެވެ. އަދި ރެޒޯޓް މުވައްޒިފުން މިހާރު މަސައްކަތް ނިންމާފައި އަނބިދަރީން ކައިރިއަށް ނިދަން ދެވޭކަމަށްވެސް ބުނެފިއެވެ. ތެދުދޮގު އެނގޭނީ އެފަދަ […]

ލަންދޯ ބޯޓަށް އެހީވުމަށް ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ފުރައިފި

ކ. ގާފަރު ފަރަށް އަރާފައި އޮތް ” ލަންދޫ ބޯޓް” އަށް އެހީތެރިވުމަށް ނ. ލަންދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ފުރައިފިއެވެ. ލަންދޫ ބޯޓް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ މެންބަރަކު ބުނީ ބޯޓް ފަރަށް އެރީ މާލެއިން ނ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް އިންޖީނުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޯޓް ފަރަށް އެރުމުގެ ކުރިން އިންޖީނު މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގާފަރާ ކައިރިކޮށް އިންޖީނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްފަހު ގާފަރުން ފުރައިގެން ދަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އިންޖީނު މައްސަލަ […]

 ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ގެއްލިއްޖެ! 

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އަމާން ކަމެއް ނެތެވެ. ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން މިވަނީ އެއްކޮށްގެއްލިފަޔޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރަައްޔަތަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއްނެތި ރޯމަރުދުވާލުވެސް ކަޓަރުއަޅާ މާރާމާރީ ހިންގައި ވައްކަން ކޮށް މަގުމަތީ ދެވައްތަަރު އެއްޗެހިބޮއިގެން ޢަމަލުވެ ތެޅިބާލަނީއެވެ. ޢަމަން ބަލަހަށްޓަން އުޅޭ މީހުންގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނުވަތަ ޒިންމާއެއް ނެތްކަހަލައެވެ. މިވަރަށް ފެއިލްވެފާވާ ހޯމް މިނިސްޓަރެއް ދިވެހިން ދެކެފައެއް ނެތެވެ. އޭނަޔަށް ހުރިހާ ޖަރީމާއެއް ބޮޑުވަރިހަމަ ކަހަލައެވެ!      މަގުމަތިން މީހުނަށް ޙަމަލާ ދިނުމާ އަންހެން […]

މަކަރާ ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

މަކަރާ ހީލަތުގެ މައްލައަކާގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ހޯދުމަށް އެމީހާގެ ވީޑިއޯ ފުލުހުން އާންމުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން އާންމުކުރި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ފިހާރައެއްގެ ކައުންޓަރު ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެން ހުރި ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. އަތްދިގު ގަމީހަކާއި ޖިންސެއްލައިގެން ހުރި އެ މީހާ ހުރީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ. ފުލުހުން ބުނީ  ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހެއްކަމަށާ  ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން […]

ޔާމިންގެ ޝަރީއަތް:  އަޑުހެމެއް ބާއްވައް ތާވަލްކޮށްފަ ގާޒީ ކުއްލި ޗުއްޓީއަކަށް

ވ. އާރަށު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުއްލާ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން މިއަދު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނެކަމަށް އިއުލާން ކުރެއްވުމަށްފަހު މައްސަލަބައްލަވާ ގާޒީ ޗުއްޓީއަކަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހްމަދު ޝަކީލް ޗުއްޓީއަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި އަޑު އެހުން ކެންސަލްވިއެވެ. މިމައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހެއް މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވިއިރު، އިސް ގާޒީ އަހްމަދު ޝަކީލް އެ […]

ފައުޒިއްޔާ ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ތަރި ފައުޒިއްޔާ ހަސަން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައުޒިއްޔާ ނިޔާވީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ސްރީލަންކާގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ހުއްޓާ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެންކަމަށް ވެއެވެ. ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމާއި ގުޅިގެން ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އޭރު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. ގިނަ ނދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފައުޒިއްޔާ އަކީ މީގެ 37 ވަރަށް އަހަރުކުރިން ފިލްމީދާއިރާ އަށް ތައާރފްވި […]

ޑިޕްރެޝަންއަށްދާ ސަބަބުތަކާއި އެކަމުގެ ފަރުވާ

ޑިޕްރެޝަންއަކީ ނުވަތަ މާޔޫސް ބައްޔަކީ ކަންކަން ކުރުމުގެ މޫޑު ނެތުމާއި ތިމާގެ ވިސްނުމާ ފިކުރާ އިހްސާސްތަކާ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމުން ދުރުވާކަމެކެވެ. ޑިޕްރެޝަންގެ ތަފާތު ބާވަތްތައްވެއެވެ. ޑިޕްރެޝަންގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވައްތަރަކީ “މޭޖާ ޑިޕްރެޝަން”އެވެ. ޑިޕްރެޝަނަކީ އެތައް ބަޔަކު ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. އެތައް ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ ޑިޕްރެޝަން ތަހައްމަލުކުރާ މީހުން އުޅޭއިރު ޑިޕްރެޝަނަކީ އެތައް ފުރާނައެއް މިދުނިޔެއާ ވަކިކޮށްލާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. އަމިއްލައަށް މަރުވުމާއި ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުން ފަދަ ކަންކަން ގިނައިން ކޮށް […]

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުވާ ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރް، 25އ އާއިއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް)ގެ ޝަރީއަތުގެމާދަމާ ކްރިމިނަލް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ އަޑުއެހުން އޮތީ މާދަމާ މެންދުރު ފަހު 3:30 ގައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައި ވަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މި ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ. އަލަމްގީރްއާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ނަޝީދު މީގެ ކުރިން […]

އަންހެނަކު ފިރިހެނެއްގެ ކަރަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްފި

އަންހެނަކު ފިރިހެނެއްގެ ކަރަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މީހަކު ޒަހަމްވެގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ ލިބިފައިވާ ކަމަށާ  އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މައްސަލައާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާ ފިރިހެނެއްގެ ކަރަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި އަރާރުމަކަށް ފަހުގައެވެ. […]