ރައީސް ޔަމީނު އާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ހުށިހެޅި ހެކިވެރިޔާއަށް އެފަދަ ކަމެއް ނޭގޭ! 

ރެސޯޓް ހެދުމަށް ރައްތައް ދޫކުރިއިރު ވ.އާރަށް ވަކިފަރާތަކަށް ދިނުމުގައި ކުރީގެ ރައިސް ޔާމީނު ހިންގެވިކަމަށް ބުނާ ޚިޔާނާތުގެމުއާމަލާތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދައުލަތުގެނަމުގައި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިޔާއަށް އެކަމާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނޭގޭކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ އެ މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށާއި، މަނީ ލޯންޑަރ ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މިއަދު ހެނދުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑު އެހުމުގައެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލު މިއަދު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރު ކުރީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ލީގަލް ހެޑް […]

ގައުމީ އެއަރލައިން ތިންވަނަ ފަހަރަށްވެސް ބަނގުރޫޓްވަނީ! 

ދަ މޯލްޑިވިއަން، ޤައުމީ އެއަރލައިން އަނެއްކާވެސް ބަނޑުރޫޓުވުމާއި ކުރިމަތިލައިފާވާތީ ރައްޔަތުންގެ ކަންބޮޑުވުން މިއަދުވެސް މަޖިލިސްއަށް ހުށަހެޅުނެވެ. މީއީ މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުޝްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ކުރީގެ ހުށަހެޅުންވެސް ބަލައިނުގަނެ މަޖިލީހުން ވަނީ ބޭރުކޮށްލައިފައެވެ.  ހަމަ އެހެންމެ މިއަދު މަޖްލިހަށް ހުށަހެޅި ދެވަނަ މައްސަލަވެސް މަޖިލީހުން ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލީއެވެ. މީގެ ކުރިން ދެފަހަރުމަތިންވެސް ދިވެހި އެއަރލައިން ވަނީ ބަނގުރޫޓްވެ ބޮޑެތިދަރަނި ތަކެއް ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަން ޖެހިފައެވެ.މިގޮތުން މެލޭޝިއަން އެއަރލައިންސް އިން ޗާރޓަރކޮށްގެން ދުއްވި ބޯޓްފަހަރުތަކުގެ ކުއްޔަށް ދޭންޖެހޭ އެތަކެއް މިލިއަން ޑޮލަރއެއް މެލޭޝިއާއިން ވަނީ މަޢާފުވެސް ކޮށްދީފައެވެ. މިހާރު އައިލެންޑް […]

ލިވާތުކުރުން ޢާންމުވުމާއި އެ ފާޙިޝުޢަމަލު ދިފާއުކޮށް ބޮޑުންގެ ބަޔަކު ބިރެއްނެތި ވާހަކަދެއްކުން! 

އެއްޖިންސުން ގުޅުން (ލިވާތުކުރުން) ހިންގާ މައްސަލަތަކަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސިއްރުކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދުނިޔެވީ ވަރަށް ނުބައި ވަހުޝަތެއް ފަހަތުގައި އޮވެގެން ބަޔަކު ރާވައިގެން ގަސްދުގައި ހިންގަމުންދާ މުޑުދާރު އަމަލެކެވެ. އަދި އެނުބައި ޢަމަލު ޢާންމުކުރުމަށް LGBT ގެ ނަމުން ނަންލިބިގަނެ އިސްލާމީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަން އަށަގަނުވުމަށް ބޭރުގެ އެފަދަ ފާޙިޝު ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގަމުން އަންނަކަމީ ދައުލަތަކަށް ސިއްރެއްވެސް ނޫނެވެ.  ސުވާލަކީ މި އިސްލާމީ ދައުލަތް ހިންގުމާއި މާތްﷲ ގަންދީ ވެރިކަމުގެ ހުވާކޮށްގެން ތިބި ސަރުކާރަށް، އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ ލިވާތުކޮށް […]

ސަހަރާގައި 20 މީހުން މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

ލިބިޔާގެ ސަހަރާއަށް ގެއްލުނު 20 މީހުން މަރުވެފައިވަނިކޮށް ފެނިއްޖެއެވެ. މި މީހުންގެ ހަށިތައް ފެނިފައިވަނީ އެއްގަމުއުޅަނދެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އާންމުންގެ މީހަކަށެވެ. ބޭރުގެ މީޑީޔާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިތައް ފެނިފައިވަނީ ސަހަރާގެ މީހުން މަދު ހިސާބަކުންނެވެ. އެއީ ކުރްފާ އާއި 320 ކިލޯމީޓަރާއި ޗާދްގެ ބޯޑަރާއި 120 ކިލޯމީޓަރު ދުރު ހިސާބަކުންނެވެ.  ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މި މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ސަހަރާގައި ދަތުރުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަގު އޮޅި ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ހުސްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެމީހުން […]

ވީރާނާ ކޮށްލެވެމުންދާ ޔޫކްރެއިންގެ ޙާލަތު 

ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައަކީ ކޮންމެދިވެއްސަކުވެސް ވިސްނާފިކުރުކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މި ގައުމަށްޓަކައި ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ. މި ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލް ހެޔޮގޮތުގައި ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ ފިލާވަޅުތަކެކެވެ. އެއްވެސް ގައުމެއްގައި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަވުރެން ބޮޑަށް ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ނުތިބޭނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތައް ނިންމަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނެވެ.  ކިތަންމެ ފުންނާބު އުސްވެގެން އުޅުނަސް އެއީ ދެތިންމީހަކު އެއްބަސްވެލައިގެން ނިންމޭނެ ކަންތަކެއް ނޫނެވެ. ދެކިބަލާށެވެ. ދުނިޔޭގައި އޮތް ފުދުންތެރި މުއްސަނދި  ގައުމެއް ވިރާނާވެގެން ދަނީއެވެ. ޒިންމާނަގަނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ ނިކަމެތިކަމެއް އާންމު ރައްޔިތުންނަށެވެ.     […]

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުންގެ ކުލަބެއްގައި 2 މީހުން މަރާލައިފި 

ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޯސްލޯގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ކުލަބެއްގައި ބަޑިޖަހައި ދެ މީހުން މަރާލައިފި އެވެ. ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ އެ ކުލަބަކަށް ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު ވަދެ ދެ މީހުން މަރާލި ހާދިސާގައި ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 21 މީހުން ޒަޚަމްވެފައި ވެސް ވެއެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާ ގެންގުޅުނު ހަތިޔާރު އަތުލާފައެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ބަޑި ޖަހައި ދެ މީހުން މަރައި 21 މީހުން ޒަޚަމްކުރި މީހާގެ […]

ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގު ވައްޓާލެވޭ ވަރުގެ މުޅިން އައު ފައިސާއެއް އުފައްދަނީ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރަޝިޔާގެ ރައިސް ވްލަޑްމީރް ޕުޓިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބުނުއްވި ގޮތުގައި އެ ގައުމުން ވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅިގެން މުޅިން އައު ގްލޯބަލް ރިސާވް ކަރެންސީއެއް އުފެއްދުުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ޕުޓިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ފައިސާ އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމުގައި ބްރެޒިލް، އިންޑިޔާ، ޗައިނާ، އަދި ސައުތް އެފްރިކާއިން ބައިވެރިވާނެއެވެ. މި ގައުމުތަކުން މިފަދަ ކަރެންސީ ރިސާވްއެއް އުފައްދާ އެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި ނަމަ އެ ގައުމުތަކުގެ […]

” ފަނާކުރަނިވި  ބޮޑު ހަތް ފާފައާއި  ދުރުހެލިވުން“ 

الْحَمْدُ لِلهِ وَالصّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوْثُ رَحَمَةًلِلْعَالَمِيْنَ،وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنْ، وَعَلَى مَنْ اقْتَدَى بِهَدْيِهِواسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنْ: أَمَّا بَعْدُ: ފާނަކުރަނިވި ހަތްފާފަ މި ސުރުޚީއަށް ލިޔުމެއް ލިޔަން ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ﷲ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ޙަމްދު ކުރަމެވެ. އަދި މިލިޔުމުގެ އަމާޒަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢާއި  އަފްރާދުން ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ. އަދި ދީނުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވެ، ދީނާއި މުޖްތަމަޢަށް ލާބަ ހުރި ކަންކަމާއިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ. އަދި މުޖްތަމަޢާއި އަފްރާދުންނަށް ދެދުނިޔެއިން ގެއްލުން ލިބެނެވި ހުރިހާ ކަމަކުން މުޖްތަޢު ދުރުހެލި ކުރުމެވެ. އަދި އުނގެނި އުގަންނައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދީނީ މަޢްލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް އިތުރުކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމެވެ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِوَمَا هُنَّ؟ قَالَ: […]

ރައްޔިތުންގެ ވިއަވަތި 3

https://sandhaanu.today/21421/ އާއި ގުޅޭ… ދިވެހިންގެ ތިޔާގެކަމާއި ތަނަވަސްކަމުގެ އެންމެ އިސްނާރަކީ އެވޭލާގައި މަސްވެރިކަމާއި ފަރުވެރިކަމެވެ. 1970 ގެ އަހަރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ވާސިލްވުމާއި ހަމައަށްވެސް މިކަން އޮތީ މިގޮތަށެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބެކް ބޯރން އަކި ދުނިޔެއާއި ގުޅާލަދެވޭ މައި އެއާރޕޯޓްއެވެ. މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެދުވަހު 19  މިލިއަން ޑޮލަރ ދީފައިވަނީ ހަމަ ސަޢޫދީ  ފަންޑުނެވެ. އެދުވަހު އައި.އެމް.އެފް،ވޯރލްޑް ބޭންކުން އެވަރުގެ ލޯނެއް ހޯދުމުގައި ވެސް އަދި ދިނުމުގައިވެސް އެއިރުގެ މިންގަނޑަށް ރާއްޖެ ނުފެތެއެވެ. އެދުވަހު ރާއްޖެކަހަލަ  މަސްވެރި ވިލެޖަކަށް […]

ހަވަރު ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ކާރިސާ -2

https://sandhaanu.today/21834/  އާއި ގުޅޭ… ހަވަރު ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ކުށްވެރީންގެ ގޮތުގައި ސިލްވަރ ކުރެސްޓް އާ ޑަންގީން މާލެގެންދިޔަ މީހުންގެ އަނބިދަރީން އަރުވާލުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާއެކެވެ. މިދެންނެވި އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދީން އަރުވާލީ މާލޭން އުތުރުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ތަދު އެންމެ ދަތި ރަށްރަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ހދ.މަކުނުދޫ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ބ.ޢަތޮޅު ގޮއިދޫ ފެހެންދޫ ކުޑަރިކިލް ފަދަ ދަތި ރަށްރަށަށެވެ.  ކުޑަކުޑަ އެތައް ކުދިންނާއެކު އެތަކެއް އަންހެނުން ރަށްރަށަށް އަރުވާލުމުން ކުރިމަތިވާނެ ގޮންޖެހުން ތަކަކީ […]