މެލޭޝިޔާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުން ބަނގުރޫޓުވުމާ ދިމާއަށް

މެލޭޝިޔާގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ މާއްދީ އެހީތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެތައް ބަޔަކު ބަނގުރޫޓުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް މެލޭޝިޔަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ބޮރޮވާސް އެންޑް ކޮންސިއުމާސް ސޮލިއުޝަންއިން ހަދާފައިވާ ސާރވޭއަކު ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައި ވާއިރު މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އުމުރުން 30 އާއި 45 އަހަރާ […]

ހަމާސް ޖަމާއަތަކީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއް: އިނގިރޭސިވިލާތް

ހަމާސް ޖަމާއަތަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކުރުމަށް އެދި ހުކުރު ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު ޕްރިތީ ޕަޓޭލް ބިޑެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ އަޑުއެހުންތަކާއި ތަހުގީގުތައް އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ޕާލިމެންޓުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕާލަމެންޓުން ހަމާސް ޖަމާއަތަކީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަ އަޅައިފި ނަމަ އެ ޖަމާއަތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ މައްޗަށް 14 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުން […]

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރައްޔިތަކަށް ވާން ބޭނުންތަ؟

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ހުނަރުވެރި ބައެއް މީހުންނަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުކަން ރަސްމީކޮށް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ބޭރުގައުމުތަކުގެ ހުންރުވެރިންނަށް ރަށްވެހިކަން ދޭން ސަޢުދީން ނިންމީ ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާ ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައެވެ. މިގޮތުން އެ ގައުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، ކްލެރިކުންނާއި، މަތީ ނަތީޖާ ހޯދަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި ރިސާރޗްތައް ހަދަމުންދާ ސައިންސުވެރިން ފަދަ މީސްމީހުންނަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތަކަށް ރަސްމީކޮށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ގައުމުން ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ […]

ޓްރަމްޕްގެ އަމުރުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރި ސްޓީވް ބެނޮން ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލައިފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އެޑްވައިޒަރ، ސްޓީވް ބެނަން ހޯމަ ދުވަހު ޖަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ސްޓީވް ބެނަން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ލާރި ދެއްކުމަކާ ނުލައެވެ. ނަމަވެސް ވޮޝިންޓަން ޑީސީގެ ފުލުހުން ވަނީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓާއި ރަސްމީ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހިފަހައްޓާފައެވެ. އުމުރުން 67 އަހަރުގެ ބެނޮން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ކެޕިޓޮލްގައި ހިނގި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެންނެވެ. ބެނޮން ވަނީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އިންކާރުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ […]

ޤަޠަރު އެއަރލައިންސް ގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް 7 އަންހެނުން ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި

އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަތް އަންހެނުން ދޯހާ އެއަރޕޯޓުގައި އެމީހުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އަނިޔާވެރިކަމުގެ ބަދަލު ޤަޠަރު ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ އެއަރލައިނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އެމީހުންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލު، ޑޭމިއަން ސްޓްރުޒޭކާ ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އެ މީހުން މި ދައުވާ ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރާލައި އެއާރޕޯޓުގެ ޑަސްބިނެއް ތެރެއަށް ލާފައި އޮތް މައްސަލަ ފެންމަތި ވުމާ ގުޅިގެން، އެމީހުން […]

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ސަބަބުން އިޒްރޭލުގެ ސަފީރު ލަންޑަން ސްކޫލް އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އިން ފިއްލަވައިފި

އިޒްރޭލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު، ޓްޒިޕީ ހަޓޮވްލީއާ ދެކޮޅަށް ލަންޑަން ސްކޫލް އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ސަބަބުން އިޒްރޭލުގެ ސަފީރު އެ ސަރަހައްދުން ފިއްލަވައިފިއެވެ. އިޒުރޭލުގެ ސަފީރު އެސްކޫލަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެ ސްކޫލުގެ ބަހުސް ކޮމިޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ބަހުސް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ އޭނާ ސްކޫލް ކޮމްޕައުންޑްގެ އެތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސަރަހައްދު ވަށާލައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައިފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ސެކިއުރިޓީ ގާޑުންގެ އެހީގައި ހޮޓޮވްލީ ކާރަށް […]

މެލޭޝިޔާގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލަނީ

މެލޭޝިޔާގެ ބޯޑަރުތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުޅުވައިލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މެލޭޝިޔާއިން ބޯޑަރު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިގުތިސާދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރު ވެފައިވަނިކޮށެވެ. ފުރަ ބަންދުގައި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުމާ ގުޅިގެން ގައުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ގައުމުގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު އަލުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސަރުކާރުން […]

އީރާނުގެ ޑްރޯންތަކަކީ ދުޝްމިނުންނަށް ހުރި ބިރެއް

އީރާނުގެ އޭރޯ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ބްރިގާޑިޔާ ޖެނެރަލް، އާމިރް ޢަލީ ހާޖީޒާދެހް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އީރާނުގެ ޑްރޯންތަކާއި ހަތިޔާރުތައް ފެނި ގައުމުގެ ދުޝްމިނުން މިހާރު ތިބެނީ ނުހަނު ބިރުންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެތައް ގޮތަކުން އީރާނުގެ ލަޝްކަރު ބަލިކުރުމަށް ދުޝްމަނުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމީ މިކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށްވެސް ބްރިގޭޑިއަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ބްރިގޭޑިއަރ ހާޖީ އީރާނުން ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ދާދި ފަހުން އަވަހާރަވި ޖެނެރަލް ހަސަން ޠަހްރާނީ މުގައްދަމްގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި […]

މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަން މަސައްކަތްކުރި މީހާއަށް ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ

މެލޭޝިޔާ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަން މަސައްކަތް ކުރި އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ނަގެންތުރާން ކޭ ދަރްމަލިންގަމް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ. އޭރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 21 އަހަރެވެ. ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ހަށިގަނޑުގައި 42.72 ގްރާމް ހެރޮއިން ފޮރުވައިގެން އުޅެނިކޮށެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން 15 ގްރާމަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފެނިއްޖެ ނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވޭނެއެވެ. […]

ޖެރޫސަލަމްގައި އެމެރިކާ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ކޮންސިއުލޭޓްއެއް ގާއިމު ނުކުރެވޭނެ: އިޒުރޭލު

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންތޮނީ ބްލިންކެން އާއި އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަފްޓާލީ ބެނެޓް ދާދި ފަހުން ވޮޝިންގްޓަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމެރިކާއާއި ފަލަސްތީނުގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޖެރޫސަލެމްގައި އަލުން ގާއިމު ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބްލެންކިން ވަނީ ފާޅުކުރައްވަފައެވެ. ނަމަވެސް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ވަގުތުން މިހުށައެޅުމަށް އިންކާރުކުރެއްވިއެވެ. ނަފްޓާލީ ބެނެޓް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ މި އެދުން ފުއްދައިދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. އަދި މިއީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއްނޫން ކަމަށާއި އެއްގޮތަކަށްވެސް މިފުރުސަތު ދެވެން ނެތްކަމަށް އޭނާ […]