ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުނީ: ދެން އޮންނާނީ ޙުކުމްކުރުން 

ކުރިމިނަލް ކޯޓްގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑަރ ކުރުމާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލު ކުރުމުގެ ދަޢުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައްމިއަދު ނިންމާލައިފިއެވެ. ދައުލަތުން އެދުނީ ޔާމީންގެ އަތުން 3.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިދިނުމަށެވެ. އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލުމަށް ފަހު ޝަރީޢަތުން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން ރައީސް ޔާމީންއާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ދައުލަތަށާއި ދިފާޢަށް މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް 60 ގަޑިއިރު ހެދަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.  އިސްގާޒީ ވިދާޅުވީ މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުންތައް ނިމުނީ ކަމަށާއި ދެން އޮންނާނީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރުމަށް ބާއްވާ […]

އިސްރާއީލުންގެ އާދޭސް 50 ގައުމަކަށް

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ އިސްތިޝާރީ ލަފަޔަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިން ވޯޓަށް އެހުންހުއްޓުވަން ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން 50 ގައުމެއްގެ ވެރިންނަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔައިރް ލަޕީދު ސިޓި ފޮނުވައިފިއެވެ. ލަޕީދުގެ ސިޓީގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނާދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ އިސްރާއީލްއާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަކީ އެ ދެގައުމުން ވާހަކަދައްކައިގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި އަދި މިފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ސަރަހައްދަށް ނުރަނރަޅު އަސަރުތަކެއް ކުރާނެކަމުގައެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ބިން ޙަވާލުކުރުމަށް ޔޫ.އެން.އިން ނެރެފައިވާ އެތަކެއް ގަރާރުތަކަކާއި އިޒްރޭލުން ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައެވެ. […]

     ހުވަދޫއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ބައެއްރަށްތަކުގެ ބިންގަނޑަށް ރޭގައި ލޮޅުންތަކެއް އެރި

      ހުވަދޫއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގަ ބިންގަނޑަށް ލޮޅުންތަކެއް އައިކަމުގެ ރިޕޯޓްތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.      މޯލްޑިވްސް މެޓްއޮރޮލިޖަކަލް ސާރވިސް އިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ރޭއިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި ގއ.ގެ ބައެެއް ރަށްތަކުގެ ބިންގަނޑަށް ލޮޅުން އައިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފާވެއެވެ.      އެގޮތުން ގދ.އަތޮޅު ކާނޑެއްދޫގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ބިންހެލުންެރެކޯޑު ކުރާ މީޓަރަށް ރޭ 12.11 ހާއިރު ބިންގަނޑަށް ލޮޅުމެއްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ރެކޯޑު ކުރެވިފަކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ […]

ހުޅުމާލޭގައި މަސްވެރިންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށައިފި

ފިޔުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން ހުޅުމާލޭ މަސްވެރިންގެ ބަނދަރުން މަސްވެރިންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އެފްއެސްއެމުން ބުނީ މަސްވެރިންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ތެޔޮ ވިއްކަން ނިންމީ ސަރުކާރުން އެގޮތަށް އެދުމުން ކަމަށާއި އެގޮތުން އިއްޔެއިން ފެށިގެން އަގުހެޔޮކޮށް ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފްއެސްއެމްއިން ކުރިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކީ 19.3 ރުފިޔާ އަށެވެ. މިހާރު ވިއްކަމުން ދަނީ 17.63 ރުފިޔާ އަށެވެ. މަސްވެރިންގެ ބަނދަރުގައި ކުރިން ތެޔޮ ވިއްކަމުން އައީ އެންސިސް އިންނެވެ. އެފްއެސްއެމްއިން […]

އައްޑޫއަތޮޅު ހިތަދޫގައި ފެރީ ޓާމިނަލެއް  ނެތި ދަތުރުވެރިން އަތްވާ ވާރޭގައި

Maldives News

    އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ފެރީޓާމިނަލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުވެރިން އަތްވާވާރޭގައި ތިބެން ޖެހޭތީ ހިތަދޫ ރައްޔިތުން އެމްޓީސީސީގެ މަށްޗަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.      ހިތަދޫއަކީ އައްޑޫސިޓީގެ އެންމެ މީހުންގިނަ އަވަށް ކަމަށް ވީހިނދު، ހިތަދޫގައި ފެރީޓާމިނަލެއް ގާއިމުނުކޮށް ކުދި އަވަށް ތަކުގައި ފެރީޓާމިނަލް ގާއިމް ކުރެވިފައި އެވަނީ ކޮން ކަހަލަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންތޯ ނުވަތަ ކޮންފަދަ ނުފޫޒާއިބާރެއްގެ ދަށުންތޯ ސުވާލު އުފައްދައެވެ. ހިތަދޫގެ ފެރީ ބަނދަރުކުރާ ހިސާބާއި ކައިރީގައި އެއްވެސް […]

އެއަރ އިންޑިއާ ފަޅުވެރިންގެ ބޮލުގެ ނުރައިގާ ކުލަޖައްސަން އަންގައިފި

Maldives News

އެއަރ އިންޑިއާ ގެ ފަޅުވެރިންނާބެހޭ މުޅިން އާ ގަވައިދު ތަކެއް އެކަށަ އަޅައިފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޮލުގެ ނުރައިގާ ކުލަ ޖެއްސުމާއި  ތަލަވެފާހުންނަ ބޯ އެއްކޮށް ބޭލުމާއި އިސްކޮޅާއި ނުބައްދަލު ވަރަކަށް ފަލަ ނުވުން ހިމެނެއެވެ. ހިންދުސްތާނު ޓައިމްސް އިން ބުނާގޮތުގައި މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ޓާޓާ ގުރޫޕުން އެއަރ އިންޑިއާއާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކެބިންކުރޫންގެ ބުރުސޫރަ ރިވެތި ގޮތުގައި ތަމްސީލު ކުރުންވުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިދިޔަ […]

އަންވަރުގެ ކަޅި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ސަބްސިޑީތަކާ ދިމާލަށް    

Maldives News

މެލޭޝިޔާގެ މީޑިއާތަކުން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މެލޭޝިޔާގެ އިގްތިސާދުވެސް ނުކުޅެދުމާއި ކުރިމަތިލާފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އެއްހަމައެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ބައެއް އިނާޔަތްތައް (ސަބްސިޑީ ތައް) ނިކަމެތ ފަގީރުންނަށް އިސްކަންދޭ ގޮތަށް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރައްވަން ގަސްދު ކުރައްވާކަމުގައި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ބޮޑުވަޒީރު އަންވަރ އިބްރާހިމްގެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިގޮތަށް ހެދުމުން ނިކުމެދާނެ އެއްވެސް ނުރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް އޮތްތޯ ބަލާފައި އަންގަން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް މިހާރު އޮންނާނީ ދެ ހަފްތާގެ މުހުލަތެއް ދީފާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މެލޭޝިޔާގެ […]

ވޭޕް ކުރަނިކޮށް އިތުރު ދިވެއްސެއްގެ ފުއްޕާމޭ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

Maldives News

ވޭޕް ކުރަނިކޮށް އިތުރު ދިވެއްސެއްގެ ފުއްޕާމޭ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވެސް ވޭޕްކޮށްގެން އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއްގެ ފުއްޕާމޭ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. މުހައްމަދު ފާލިހުއާ ހަވާލާދީ އޮންލައިން ނޫސް “މިހާރު”ގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ވެސް ދާދިފަހުން ވަރަށް ޒުވާން ދެ މީހެއްގެ ފުއްޕާމޭ ފަޅައިގެން ގޮސް، މޭ ގައި ފެން ހެދި، ލޭ މަދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. ގައިމު ވެސް ވޭޕުން ވާ […]

ހުޅުމާލޭ މަސްވެރީންގެ ޖެޓީއިން މަސްވެރީންނަށް ޚާއްޞަ ރޭޓެއްގައި ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށައިފި

Maldives News

    ހުޅުމާލޭ މަސްވެރީންގެ ޖެޓީ އިން ޚާއްޞަރޭޓެއްގައި ތެޔޮގަންނަން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވުސްއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިބަދަލާއެކު މާލޭ ސަރަޙަދުން މަސްވެތިން ގަންނަތެލުގެ އަގުވެސް ހެޔޮވެގެން ދާނޭ ކަމަށް އެފް.އެސް.އެމުން ހާމަކުރައްވައެވެ.      ހުޅުމާލޭ މަސްވެރީންގެ ޖެޓީން މިހާތަނަށް މަސްވެރީންނަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދެމުން އައިސްފައި ވަނީ އެންސިސް ފިޝަރީޒުގެ ފަރާތުންނެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެންސިސްގެ ތެޔޮމަރުކަޒު ހިންގުން މިހާރުވަނީ އެފް އެސް އެމް.އާއި ހަވާލު ވެފައެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ ތެޔޮމަރުކަޒު ހިންގުމާއި ފިއުލްސަޕްލައި މޯލްޑިވުސް އާއި ޙަވާލު […]

ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަކީ އެމެރިކާއިން ފައިދާ ނަގާ ބޮޑު ވިޔާފާރިއެއް -ޔޫރަޕް

ބައިނަލް އަގްވާމީ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ދޭގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ގްރީން އެނަރޖީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ހަކަތައިގެ އަގުތައް އުފުލެމުންގޮސް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތައް ” ފުލް ބްލޯވްން ޕެނިކްގެ ”  ޙާލަތަށް ދިއުމާއިއެކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑްން އަކީ ޙަގީގަތުގައިވެސް ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގާ ޔޫރަޕްގެ ބައިވެރިއަކުތޯ ސުވާލުއުފަށްދާ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރުން ތުޙުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.                  ޕޮލިޓިކޯއާ ވާހަކަދެއްކެވި ޔޫރަޕްގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަނަވަރު ހާމަނުކުރުމަށް އެދިވަޑައި ގަންނަވަމުން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއިން […]