ފުލުހުންގެ ބިލާއިއެކު ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ކަށަވަރުވާނެ: ވަޒީރު ޢިމްރާން

އިއްޔެ ތަސްދީގުކުރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނުނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ދާޚިލީ ވަޒީރު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަގާމުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން މަގާމުތަކުން ދުރުކުރެވޭ އިސްލާހާއެކު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ތަސްދީގުކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަޒީރު ޢިމްރާން ވިދާޅުވީ ތިން މަސް ފަހުން ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށް […]

ރައީސް ޞާލިޙް ފުލުހުންގެ ބިލު ތަސްދީޤް ކުރައްވައިފި

މަގާމުގައި ތިއްބެވި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން މަގާމުތަކުން ދުރުކުރެވޭ އިސްލާހާއެކު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިއްޔެ ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ފުލުހުންގެ ބިލުގައި ވާގޮތުން ޕޮލިސް ބޯޑް އެކުލަވާލާތާ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ފިޔަވާ ސުޕްރިޓެންޓެންޑުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގައި ތިއްބެވި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެކި ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ އޮފިސަރުންގެ މައްސަލަ ބޯޑުން […]

ރައީސް ޞާލިޙް ދެބިލެއް ތަޞްދީޤް ކުރަށްވައިފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ދެބިލެއް ތަސްދީޤް ކުރަށްވައިފިއެވެ.   މިއަދު ރައީސް ތަސްދީޤް ކޮށްދެއްވި ބިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އަދި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހުތައް ހިމެނޭ ބިލެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ދެ ބިލަށް އިސްލާހު ގެނައީ ޑިސެމްބަރު ހައެއްގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ ޖަލްސާގަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ބިލް ހުށަހަޅަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ […]

ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާގެ އައު ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު މަތްރެކް ބިން އަބްދުﷲ އަލްއަޖާލީން އަލްދައުސަރީގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަރުއްވައިފި އެވެ. ރައީސް ޞާލިޙަށް ފަތްކޮޅު އަރުއްވާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގައި އެކަމަށް ޙާއްސަކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާގެ އައު ސަފީރަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރާއްޖެއާއި ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވާ، ސަފީރު މަތްރެކްގެ ދައުރުގައި އެ […]

އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ޤައުމުގެ މނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވާ ހުރިހާ ދުވަހަކު، އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނީ ދިވެހިންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން މިދާ ރާއްޖޭގެ 53 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ހިޠާބުގައެވެ. މިއަދުގެ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައިވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންކަމާއެކު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ދެ ކަމެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެދެކަމަކީ، މަގާމުގައި ހުންނެވިހާ […]

މާދަމާ ރައީސް ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މާދަމާ ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ޞާލިޙް މާދަމާ ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތަށް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މާދަމާގެ ޚިތާބު ދެއްވުމަށް ހަމަޖހިފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:00ގަ އެވެ. މާދަމާ […]

މާދަމާ މުޅި ރާއްޖޭގައި ދިދަ ނަގާ ރައީސް ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވާނެ

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާދަމާ އޮންނާނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތާއި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބުކުރެއްވުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ އިހްތިފާލުތައް މި އަހަރު ނުބާއްވާގޮތަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި ދިދަ ނެގުން އޮންނާނެއެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހެނދުނު 06:00 ގައެވެ. މާލޭގައި ދިދަ ނެގުމުގެ […]

ޕްރޮސްކިއުޓަރުންގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ އެންމެ ފުނަށް ގޮސް، އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބަލައި އިންސާފު ހޯދައިދެވޭނޭ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުމަށް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޓީމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހުގައި ދަންނަވައިފި އެވެ. އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި އޭސީސީ، ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގާ އެ ތަހުގީގުގައި ޕީޖީގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޓީމުން ސޮއިކޮށް އިއްޔެ ރައީސް ސޯލިހުއަށް […]

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު މިއަދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގުކުރައްވައިފިއެވެ. އެ އިސްލާހަކީ ކާރިސާގެ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލެއް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާއިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހެކެވެ. އެގޮތުން އޯޑިއޯ ވީޑިއޯކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯކޮށް ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ހާލަތްތައް އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 29 ވީ […]

ބޭނުމީ ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން: ރައީސް

ބޭނުންފުޅުވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރާ، ނަޒާހަތްތެރި، ޕްރޮފެޝަނަލް މުއައްސަސާއަކަށް ހައްދަވަން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިިވާ މަސައްކަތާއި މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް، އާއިލާތަކާ […]