ޢީދަކީ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމާއި އެހީތެރިވުމުގެ މުނާސަބަތެއް- ރައީސް

އަޟްޙާ ޢީދަކީ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމާއި، އެހީތެރިވުމާއި އަދި އެތަކެއް ޤުރުބާނީއެއްގެ ޒިކުރާ އާކޮށްދޭ މުނާސަބަތެއް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ދެއްވި ޚިޠާބުގައެވެ. މިކަމަކީ މިވަޤުތު ޤައުމަށް ދިމާވެފައިމިވާ ޙާލަތުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެމަނިކުފާނުވަނީ، ޙައްޖާއި ޢީދުގެ ޙިކުމަތްތަކަށް ވިސްނާ، އެކަކު އަނެކަކަށް މަޢާފު […]

ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުން!

އަބަދުވެސް ހަމަހމަ ކަމާއިއެކު އިންސާފު ގައިމުކޮށް ދިނުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ޒީރޯ ޓޮލަރަސްގެ ދަށުން ވާޖިބުކަމެކޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ދަޢުލަތުގެ ތަރިކަ، ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުން ބޭރުވެ އެކި ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ނިންމާފައިވާކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް މިސަރުކާރު އައުމަށް ކެމްޕޭން ތަކުގައާއި މީސްމީޑިއާގައި ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ދަޢުލަތުގެގެ ފަޅުރަށްތަކާއި ފިނޮޅުތައްވެސް ވަނީ މިއުސޫލުން ދައުލަތައް ވަގަށް ވިއްކާ ނިންމާފަކަމުގައި ބުނަމުންދިޔަ އަޑު އެހީމުއެވެ. މިރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގަތް ފަރާތްތަކުން ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރަން ފެށުމުން އޭ.ސީ.ސީ އިން މަސައްކަތް ހުއްޓުވާ، ހަމަ […]

އުނގަންނައި ދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން

news

އުނގަންނައި ދިނުމާއި އުނގެނުމަކީ ކޮންމެދީނަކާއި މަޒްހަބެއް އަދި އާދަކާދައެއްގައި ވެސް ވަރަށް މަތިވެރި މަގާމައް ދީފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމާ އިދިކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް ނޫނޭ ވަރަށް ފަސޭހައިން ބުނެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް ވިސްނާފިކުރުކުރަން ކޮންމެ މަޒުހަބެއްގައިވެސް ބާރުއަޅާާތީ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ދިވެިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ތަރަހައިގެތެރޭގައި ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާކަމަށް ދެކެެވެ. އަަޅުގަނޑު ލިޔަންބޭނުންވަނީ ކައިރި މާޒީއެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެގޮތުން ހިންގުނު ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކުން ދަސްވި އަދި ދަސްވަމުންދާ ފިލާވަޅުތަކަކާބެހޭގޮތުންނެވެ. ދަސްވެނިވި ފަރާތްތަކަށް ވުރެން […]

މެލޭޝިއާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު މައްސަލައަާއި ޔޫއޭއީ އާއި ސީދާ ގުޅުމެއްވޭ.

news

ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯއާއި ވޭން ގޮފްސްގެ ކުރެހުންތަކުން ފެށިގެން، މަކަރާއި އޮޅުވާލުންތައް އެނބުރެނީ ބާރުގަދަ މީހުންނާއި ފައިސާވެރިންގެ ވަށައިގެންނެވެ. މެލޭޝިއާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އެމް އޭ ސީ ސީ) އިން ބުދަ ދުވަހު ޔަގީންކޮށްދިން ގޮތުގައި އަބޫދާބީގެ ވަލީއަޙުދު  ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދުއާއި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ހިންގިކަމަށް ބުނާ އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައާއި ގުޅުމެއްވެއެވެ.  އެމް އޭ ސީ ސީން ދޫކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގަކުން އެގުނުގޮތުގައި ޔޫއޭއީގެ ވަލީއަޙުދު […]

ޢަރަފާތް ދުވަސް، ހެޔޮކަމާއި މާތްކަން ބޮޑުވެގެންވާ ދުވަހެއް

maldives news

މާދަމާ އަކީ އަރަފާތްދުވަހެވެ. ހިޖްރީ ގޮތުން ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހެވެ. އަރަފާތްދުވަހަކީ އެތަށް ގޮތަކުން ހެޔޮކަމާއި ސަވާބައާއި ދަރުމަ ލިބިގެންވާ ދުވަހެކެވެ. މި ދުވަހަކީ ފާފަފުއްސެވުމާއި ނަރަކައިން މުއްތިކުރެއްވުމުގެ ދުވަހެވެ.   ރޭތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮކަންބޮޑުރެއަކީ ލައިލަތުލް ގަދުރި ވިލޭރެ އަށް ވީފަދައިން ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮކަން ބޮޑު ދުވަހަކީ އަރަފާތްދުވަހެވެ.   އަރަފާތް ދުވަހަކީ ހައްޖުދުވަހެވެ. ރަސޫލުﷲ ސައްލައްﷲ އަލަހި ވަސައްލަމް ހަދީސް ކުރައްވާފައިވަނީ ހައްޖަކީ އަރަފާތެވެ. އަދި އެދުވަހު […]

އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި ލައިބްރަރީއެއްހަދައިފި

ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ހިންގަވާ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއެއް ހަދައިފިއެވެ. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ( އެޗްޑީސީ)އާ ގުޅިގެން ހަދައިފައިވާ މި ލައިބްރަރީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް މޯލްގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. މި ފެށޭ މަހު ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ލައިބްރަރީގައި ހުރިހާ އުމުރުފުރައަަކަށް ޚާއްސަ ފޮތްތައް ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޒަމާނީ ހަމައެއްގައި މައުލޫމާތު މުއްސަތި ކުރުމަށް ޚާއްސަ ގިނަ ފޮތްތަކާއި އެކި އުމުރުފުރައަށް ޚާއްސަ ވާހަކަ ފޮތްތައް ވެސް މި ލައިބްރަރީގައި […]

ހުއްދަ ކަން ކަން އަދަދުނުކުރެވޭހާ ގިނައެވެ.

dheen

އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ، އިންސާނާއަށް ގެއްލުންހުރި ކޮންމެ ކަމެއް މަނާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިންސާނާއަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ވަނީ ހުއްދަކުރައްވާފައެވެ. މަނާ ކުރައްވާ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވަނީ، ހުއްދަ ކުރައްވައި ޙަލާލް ކުރައްވާފައިވާ ކަން ކަމާއި އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް މަދު ކަމެކެވެ. މަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަން ކަމަކީ، ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ނައްސުން ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީސް ފުޅުތަކުން ވަރަށް ފަސޭހައިން އެނގެންހުރި ކަންކަމެވެ. މިސާލަކަށް ޒިނޭ ކުރުން، ވައްކަން ކުރުން ރިބާ ކެއުން، ޖުވާ ކުޅުން ، […]

ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ގަދަކަމައަށް ވަޒަންވެރި ވެގެން އުޅޭ އިޒްރޭލު މީހުން “ޕްރައިސް ޓެގް” ގެ ނަމުގައި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައިހުންނަ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީފި.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާގޮތުން ހަމަލާދިން މީހުން އަލް ބިރާހް ގައި ހުރި މިސްކިތުގެ ފާރުތަކުގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ބެހޭ ކުރެހުންތަކެއް ކުރަހައިފިއެވެ. “ޕްރައިސް ޓެގް” ގެ ނަމުގައި ތަންތަން ލޫޓު ވުމުގެ ހަރަކާތަކީ އލަށް އާބާދުކުރާ ޔަހޫދީންނަށް އޮތް ބިރުވެރިކަމެކޭ ބުނެ، ހަތިޔާރުއެޅި ޔަހޫދީން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ.  ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ އިޒްރޭލުގެ މީހުންވަނީ “ޕްރައިސް ޓެގް” އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ މިސްކިތެއް ލޫޓުވާލާފައި ކަމަށް، […]

ލިވަރޕޫލްގެ ކާމިޔާބަށްފަހު ޕްރިމިއަރ ލީގު ތަށި ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި މުހައްމަދު ޞަލާހު އޭނާގެ އާއިލާ ބައިވެރިކޮށްފި

maldives news

އިތުރު ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ނިންމާލުން އެންފީލްޑް ދަނޑުގައި ފާހަގަކުރަމުްނދިޔައިރު މުހައްމަދު ޞަލާހުގެ އާއިލާ އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިއި މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް އާއްމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. މިފަހަރު ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ އޭނައާއި އޭނަގެ އަބިމީހާއާއި ދަރިންނަށް ޕްރިމިއަރ ލީގު ތަށި އުފުލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިއުމެވެ.  ލިވަރޕޫލްގެ ރިހިތަށި ވަށާލައިގެން ސަލާހުގެ އާއިލާތިބި މަންޒަރު ސަލާހުވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންލީގުގެ ތަށިގެ ފޮޓޯތައްވެސް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.  ލިވަރޕޫލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރީމިއަރ […]

‘ދީނީ ހަރުކަށި’ ފިކުރަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބާއި އަދި އެކަމުގެ ހައްލުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުން – 3

maldives news

 https://sandhaanu.today/1132 https://sandhaanu.today/1253 މި ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި އިސްލާމް ދީނުގައި ދީނުގެ މަފްހޫމަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ މަފްހޫމުގެ މާނަ ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ދެނެގަންނަން ޖެހޭނޭ ހަތަރު ލަފްޒެއްގެ މާނަ ބަޔާންކުރެވުނެވެ. ދީނާއި އިސްލާމާއި ޝަރީއަތާއި ފިގުހާއި މި ހަތަރު ލަފްޒުގެ މާނައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދީނާއި އިސްލާމުގެ މާނަ ގުޅެނީ، މާތްކަލާނގެއަށް އީމާންވެ، ހެޔޮކަންތައްތައްކޮށް، އަދި، ނުބައިކަންތައް ކުރުމުން ދުރުވެ، އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމާކަން އެބައިގައި ބަޔާންކުރެވުނެވެ. ޝަރީއަތާއި ފިގުހުގެ މާނަ ގުޅެނީ ހެޔޮގަތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާލުމާއި […]