މެލޭޝިއާގެ އާބާދީބޮޑު ހުރިހާ ސިޓީތަކެއްގެ ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

116

މެލޭޝިއާގެ އާބާދީބޮޑު ހުރިހާ ސިޓީތަކެއްގެ ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ޑިސެންބަރު މަހުގެ 9 ދުވަހާއި ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު   މިއަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެއެވެ. 

މި ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ޑިސެންބަރުގެ ފަހުން ދަމަހައްޓާނީކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ދިގުދެމިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައްދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ