މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ކުރި އެރުން، ދިހަ ފިޔަވަޅުން – 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕާޓީތަކުން ފެށިގެން ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ ގަތުލާ ހަމައަށް

140

މީގެ ފަސް އަހަރުގެ ކުރިން މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ބައްޕާފުޅު ރަސްކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސަޢުދީ އަރަބިއާގެ ބޭރުން މަދު ބަޔަކަށް މެނުވީ އޭނާއަކީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި 34 އަހަރުގެ ވަލީއަހުދަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތަނަވަސް ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމެއްގެ ނުރަސްމީ ވެރިޔާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަލަށް ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްގައި މިކަން މިހެން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ކިޔާދީފައި ވެއެވެ. 

ފުރަތަމަ މަރުހަލާ – ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފައި 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕާރޓީއެއް ރައްޓެހިންނަށް ބޭއްވުން. ދިހަވަނަ މަރުހަލާ – ދެކޮޅުވެރިން މަރާލުން. 

50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕާރޓީއެއް ރައްޓެހިންނަށް ބޭއްވުން

ފަހުގެ ޒަމާނެއްގައިވެސް އެހެން ވަލީއަހުދަކު ނުހޯދާފަދަ ބާރުވެރިކަން ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން ހޯއްދަވާ، ރިޔާޒުގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވެއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާގެ އިގްތިސާދު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން، އެގައުމުގެ ހަޒާނާތައް ހޭދަކުރެއްވުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އޭނާ އައް ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ބާރުތަކުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން، ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމައެއް ފަށާފައިވެއެވެ. 2015 އައިސް ޖެހުނުއިރު ނައިބު ވަލީއަހުދުގެ ނަން މީޑިއާގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ގިނަކަމުން އޭނާގެ ނަން ކުރުކޮށް އެމް.ބީ.އެސް ގެ ނަމުން މީޑިއާގައި ނަންދެވުނެވެ. އެހިސާބުން އުފާފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުނެވެ. (މި އާޓިކަލް ލިޔެފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރެވެ). 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ބަނދަރައް ބްރެޒީލް، ރަޝިއާ އަދި މިނޫންވެސް ގައުމުތަކުގެ ‘މޮޑެލްސް’ އިން ފުރިފައިވާ ދޯނިތައް – އެއް ދޯންޏައްފަހު އެނެއްދޯނި ގާތް ކުރިއެވެ. އެމީހުން ގޮސް ވިލާ ތަކަށްވަދެ ހަމޖެހުމުން މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން އާއި އޭނާގެ އެކުވެރިން ކަނޑައް ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓު ތަކުގައި އެ ރިސޯޓަށް އައެވެ.

https://nypost.com/2020/08/31/inside-the-lavish-life-of-saudi-arabias-party-prince/amp/

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ