ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮނބި އޮޅުތައް ނަގަން އަންގައިފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮނބި އޮޅުތައް ނަގަން އަންގައިފި

 

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮނބި އޮޅުތައް ނަގަން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްން އަންގައިފިއެވެ.

ގިނައަދަދެއްގެ ބޮނބި އޮޅުތައް ހުންނަ އެރަށުން ބޮނބި އޮޅުތައް ނަގަން އަންގައި އެ ސިޓީގެ ސިޓީކައުންސިލުން ވަނީ އިއުލާނެއް ނެރެފައެވެ.

އެ އިއުލާނުގައި އަންގާފައިވަނީ އެރަށު އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގެ އުތުރުން މަގާންމަގާއި ދޭތެރޭގައިވާ ބޮނބިފާ/އޮޅުފަދަ ތަންތަނާއި، ހިރަފުސް ދަނޑު އިރުމަތި އަދި އުތުރުގައި ހުރި ބޮނބިފާ/އޮޅުފަދަ ތަންތަން އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ދެކުނުން ހުރި ގޯތިތަކުގެ އިމުން ފެށިގެން 50 ފޫޓްގެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބޮނބިފާ/އޮޅުފަދަ ތަންތަން ހުސްކުރާށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައި ވަނީ މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން  އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތަކެތި ނެގުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ތަކެތި ނުނަންގަވައިފިނަމަ އެއީ ވެރިޔަކު ނެތް ތަކެތި ކަމަށް ބަލާ ނައްތާލެވޭނެ ކަމަށްވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

One Response

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް