ވިލިފުށީ މަގުމަތީގަ އާއި ހުސްބިންތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެތި ނެގުމަށް އަންގައިފި

81

 

 

ތ. ވިލިފުށީގެ މަގުމަތީގަ އާއި ހުސްބިންތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި ނެގުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން އަންގައިފިއެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެރަށު ހުސްބިންތަކާއި، މަގުތައްމަތީގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗާއި، އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން، އަދި ބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ބިންތައް، ނެގުމަށް 90 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ތަންތަނުގައި ހުރި ތަކެތި ނުނަގައިފިނަމަ ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތީން އެފަދަ ތަންތަނާއި، ތަކެއްޗާމެދު އަމަލުކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބިން ބޭނުން ކުރުމަށް ވެސް އެރަށުވިލިފުށީ ކައުންސިލުން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ