ސައިކަލެއް ވަގަށްނެގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ހޯދަނީ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ސައިކަލެއް ވަގަށްނެގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ހޯދަނީ

 

ސައިކަލެއް ވަގަށްނެގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު ހޯދަން ފުލުހުން ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އާންމުކޮށްފައވާ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ ދެ މީހުންނަކީ ފެންނަ ދެމީހުންނަކީ މިދަޔަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކާނޭޝަންމަގު ފަރީދީ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހުރި ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މައްސައްކަތުން ކޮންބައެއްކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާތީ ނުހޯދިފައިވާ ދެ މީހުން ކަމަށެވެ.

 

މިމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅައި މިމައްސަލައިގެ އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު ބުނުމަށްފަހު އެމައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިންސިޑެންޓް ނަންބަރަކީ 497007  ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެވެ.

 

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް