ފޯކައިދޫގައި ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، އެކަކު ސީރިއަސް

578

ށ. ފޯކައިދޫ ބަޔަކު ކާނާވިހަވެ، އެކަކު ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ.

ކާާނާހަވުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ސީރިއަސް ވި މީހާ މިހާރުވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހ ހުންނަ  ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ކަނާ ވިހަވީ އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ހުރި ކާތަކެތި ކައިގެން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ގިނަ އަދެއްގެ މީހުން ކާނާ ވެހަވެ އެކި ގޮތްގޮތް ވިކަމަށެވެ.  ނަަމަވެސް ކައުންސިލުން ބުނަނީ ކާނާ ވިހަވެފައިވާކަމަށް މިހާތަނަށް އެގިފައިވަނީ ދެ މީހުންގެ ކަމަށެވެ.

އެތަނުން އެކަކަށް ފޯކައިދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދާއިރު، އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ކައުސިލުން ބުނެއެެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ