ކާށިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ރޮނގުދެމި މަސްއައިނެއް ވަދެއްޖެ

1718

ކާށިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު ރޮނގުދެމި މަސް އައިނެއް މިއަދު ހަވީރު އެރަށު ރައްޔަތުންގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ހިފައި ފިއެވެ.

މަސްއައިން ކާށިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ އަލަށް ކޮންނަމުންދާ އެރަށު އިރު އުތުރު ކަނޑިންމައިންނެވެ. މިމަސްއައިން ފަޅުތެރޭގައި އުޅޭކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރެވުނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއް ގައެވެ. ރައްޔަތުންގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ކުރި މަސައްކަތުން މިމަސްއައިނުން ސަތޭކަ ފަންސާހެއްހާ މަސް ވަނީ ހިފާފައެވެ.

މިއީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކާށިދޫގެ ފަޅަށް ވަން މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މަސްއައިނެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ