“ފެއިލް ވެއްޖެ” ނަމުގައި އިދިކޮޅު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި

106
ފޮޓޯ: ސަން

“ފެއިލް ވެއްޖެ” ނަމުގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް އިން ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިއަދު އެ ކޯލިޝަންގެ އޮފީސް ހ. ހުރަފައިގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ހުރިހާ ކަމަކުންވެސް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޖަލްސާގެ ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އަޅުވައި، ސަރުކާރު ޒިންމާދާ ކުރުވުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަށް ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައީ، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް އިދިކޮޅުން ކުރި މަސައްކަތައް ސަރުކަރުން ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުމުން ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅުން ހުކުރު ދުވަހު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެޗްޕީއޭ އިން އަންގާފައިވަނީ 30 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއް ނުވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އިދިކޮޅުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަސްތެރޭގައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ