އެމެރިކާގެ ރައީސް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނަށް ރަސްމީ ފޯނުކޯލެއް ކުރައްވަނީ

148

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒަށް މިހަފުތާގައި ފޯނުކޯލެއް ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ފޯނުކޯލު ތާވަލުކުރެވިފައި ވަނީ ޔޫއެސް އިންޓެލިޖެންސްއިން ޖަމާލް ޚަޝޯގްޖީގެ މަރުގެ މައްސަލާއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަހުގީގާ ބެހޭ ރިޕޯޓު ނެރުމުގެ ކުރިންނެވެ.

ޖަމާލް ޚަޝޯގްޖީއަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ނޫސް ވެރިއެކެވެ. އޭނާ ގަތުލުކުރެވުނު މައްސަލާގައި ރަސްގެފާނު ސަލްމާންގެ ދަރިކަލަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ތަހުގީގުތަކުން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް (ޑީ.އެން.އައި)އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައިވާ ގޮތުގައި ސައުދީ އަމީރު މުޙަންމަދު ބުން ސަލްމާނަށް ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވެއެވެ. ޖަމާލް ކަޝޯގްޖީއަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއް ކަމުގައިވާ ވޮޝިންގްޓަން ޕޯސްޓުގެ އިސް މަގާމެއް އަދާކުރާ މީހެކެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެކިފަހަރު މަތިން ޝާހީ އާއިލާއާ ބެހޭ ޚަބަރުތައްވެސް ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.

ޚަޝޯގުޖީ މަރާލާފައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އިސްތަމްބޫލުގައެވެ. އަދި މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ސައުދީ އޭޖެންޓުންގެ ޓީމަކުންކަން ކަމާބެހޭ ތަހުގީގު ތަކުން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ