ކެނެޑާ ސަރުކާރުން 'ޕްރައުޑް ބޯއީސް' ގެ ނަމުގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް އުފައްދައިފި.

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ’ޕްރައުޑް ބޯއީސް’ގެ ނަމުގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް އުފައްދައިފި އެވެ. މި ޖަމާޢަތް އުފައްދާފައިވަނީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ގައި އެމެރިކާ ގައި ބަޔަކު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް ފަހުގައެވެ. ’ޕްރައުޑް ބޯއީސް‘ އަކީ މިފަދަ 13 ޖަމާޢަތް ތަކުގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ މިނިސްޓަރު ބިލް ބްލެއާ އުފެއްދި އެއް ޖަމާޢަތެވެ. މި ޖަމާޢަތް އުފެއްދުމުގައި ގުޅުވައިފައިވަނީ އެކްސްޓްރިމިޒަމް އާ އެވެ.

މި ޖަމާޢަތަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އަދި ބިރުވެރި ބައެއް ކަމުގައި ބްލެއާ ބުނެފައިވެއެވެ.

’ޕްރައުޑް ބޯއީސް‘ ވަނީ އެޓަމްވަފެން ޑިވިޝަން އާއި، އަލް ޤައިދާ ޖަމާޢަތް ތަކާއި، އައި.އެސް ޖަމާއަތް ފަދަ އެކި ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިފައެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް