ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޯތަބާޔާގެ ގަނޑުވަރު ރައްޔަތުންވަދެ ހިސޯރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާގެ އިނދަޖެހެމުންދާ އިގްތިސާދުގެ ސަބަބުން ބަނޑުހައިހޫނުކަން އާންމުވުމާއި ބޭސްފަރުވާއާއި ތެލާ އަދި މިނޫނަސް ދިރިހުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބެން ނެތި ދުވަސްތައް ދިގުލަމުންގޮސް ރައްޔިތުންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކުން ރައްޔިތުންއެއްވެ ރައީސް ގޮތަބާޔާ ރާޖަޕަކްސެގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުންދާތާ އެތަކެއް މަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.  ނަމަވެސް ރައްޔަތުންގެ ގޮވުންތަކަށް އިޖާބަ ނުދީ ޕާލިމަންޓްގެ އެއްގޮޑީގެ ބާރުގައި ރަނިލް ޕްރަައިމިނިސްޓަރަކަށް ހަދައިގެން މައިތިރި ކުރަން އުޅުން ސިޔާސީކުޅިގަނޑު މިއަދު ލަންކާގެ ރައްޔަތުން ނުކުމެ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ގޯތަބާޔާގެ ރަސްމީ ގަނޑުވަރަށްރައްޔަތުން ވަދެގަނެ ރައީސް އަށް […]

ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް 

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަކީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަމުގައި ނިންމައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންއިން ބުނީ 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން އަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ފޯމިއުލާއެއް ވާދަވެރި ފަރާތްތަކަށް ނެރެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ.  މިއަދު މެންދުރު ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އިން އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ ފަހަތަށް އަރާނެ އެއްވެސް ފޯމިއުލާރ އެއް ނެތް ކަމުގައެވެ. އަދި “ޔާމީން ޖަލަށް، ގާސިމް […]

އިންޑިޔާ އާއި އެކު “ގުޅުން ބަދަހި” ކުރުމުގެ އަގު ދައްކަންޖެހެނީ ދީން ޤުރުބާންކޮށްގެންބާ! 

ދާދި މިދާކަށް ދުވަހުގެ ކަމެކެވެ. އިންޑިޔާގެ ޓީވީ ބަހުސެއްގައި ވެރިކަންކުރާ ބީޖޭޕީގެ ނެޝަނަލް ސްޕޯކްސްވުމެން ނުޕުލް ޝަރުމާ އާއި ބީޖޭޕީގެ ދިއްލީގެ މީޑިއާ އޮޕަރޭޝަން ހެޑް ނަވީން ކުމާރު ޖިންދާލް މިއުންމަތުގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމް އަށް ފުރައްސާރަކުރިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން އިންޑިޔާގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކަޓްކުރުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށް އެކަން ކުއްވެރިކޮށް ބަޔާންތައް ނެރެ ގަތަރާއި ކުވައިތުން އިންޑިޔާގެ އެމްބެސެޑަރުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށް ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ރަސްމީލިޔުން ހަވާލުކުރިއެވެ. މިއީ ޑިޕޮލޮމެޓިކް ދާއިރާގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައެވެ. […]

ލަންކާ މުޅި ކެބިނެޓް އިސްތިޢުފާ ދެނީ 

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ މުޅި ކެބިނެޓް އިސްތިޢުފާ ދޭން އެއްބަސްވެއްޖެކަމުގައި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރީންގެގުރޫޕްތަކުންނާއި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ޢިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ރައީސް ގޯތާބަޔާ ރާޖަޕަކްޝާ ބޭއްވެވި ޚާއްސަ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމަށް ފަހުގައެވެ. ސްރީލަންކާގެ ވެރިންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ ބައިވެރީންގެ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތުތަކުގެ ސަބަބުން މިއަދު ލަންކާވަނީ ބަނގުރޫޓްވެފައެވެ. ބޭންކްރަޕްސީ ޢިއުލާނުކޮށް ދުނިޔޭގެ އެނހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފާނެގިނަ ޖަމާޢަތްތަކުން އެނހީތެރިވެދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ލަންކާގެ ސަރުކާރާއި ބޮޑުންނާއި ދެކޮޅަށް އެތަނުގެ ރައްޔަތުން މަގުމަތީ ހަޅުތާލު ކުރާތަން މިހާރު އެތަކެއް ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. […]

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ދަރުހެއް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަށް ޕީޕީއެމް އިން އެދިފި

ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ކިންގް ސަލްމާނު މިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްއެއް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދެފިއެވެ. މި ދީނީ ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނިގޮތުގއި ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަސުރު ނަމާދަށްފަހުއެވެ. މި ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކުރައްވައިފައިވާ އަދި ޕީޕީއެމްގެ 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދެވެ. އިބުރާހިމް ޝުޖާއު ޕީޕީއެމްގެ އިވެންޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އަދި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވީ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފުރުސަތު […]

އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް ގައުމު ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެމްޑީޕީ އެކަންޏެއްނޫން: ރައީސް ޔާމީނު

އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް ގައުމު ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެމްޑީޕީ އެކަންޏެއް ނޫންކަމަށާއި އެ ޒިންމާ މިސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ހިމެނޭހުރިހާ ޕާޓީތަކާއި އެޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނައިފަރުގައި ބޭއްވި އިންޑިއާ އައުޓް (އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ) ޙަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީނު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ފައިހިއްޕެވޭގޮތް ހަދައިދީގެން އުޅެނީއަކީ އިންޑިއާއިން ލިބޭ ބިސްކޮޅެއްގެ ބަދަލުގައި ނޫންކަމަށާއި އެކަން މިސަރުކާރުން ކޮށްގެން އުޅެނީ އިންޑިއާއާއި ނުލައި […]

ޝަރީފް އަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ ކަން ދީފި

ޙަސަން މުގުނީ މަގާމުން ވަކިކޮށް ކުރީގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. (ޕީ.ސީ.ބީ) ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންގެ ރައީސް އާސިމް މުޙައްމަދު ސްޓެލްކޯ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއަށް މިއަދު ފޮނުވި ސިޓީގައި އަންގަވާފައިވަނީ، ސްޓްލެކޯގެ ބޯޑަށް ބައެއް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން މުގުނީ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމަށާއި، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ […]

ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި ދައުލަތުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެޑްވާންސް ދެން ފައިސާ ދެވޭނެ.

ދައުލަތުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގައި ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދެވޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވއިދަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ގެންނަވައިފިއެވެ. މި ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައި އޮންނަނީ، އެޑްވާންސް ކޮށް ފައިސާ ދެވޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ވެސް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ދޫކުރާ ފައިސާއާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ދައުލަތަށް އެފައިސާ ދިނުމުގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެނީ އެފަދައިން ދޫކުރާ ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓަރ އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްނުނިންމާ ޚިޔާނާތްތެރިވާތީއެވެ. މާލިއްޔަތު […]

މަހުމޫދު މަރާލިކަމަށް އެއްބަސްވި ސާލިމްގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ

އދ. ދަނގެތީގައި މަރައިލައިފައި އޮއްވާ ފެނުނު މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރާލިކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ޝާ އަލޮމް މިއާ (ސާލިމް)ގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު މަހުމޫދުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ، ފަޔަށާއި ބޮލަށް ގޯންޏެއް މެހުމަށްފަހު ބޯކޮޅު ވަތަށް ފަޅު ގޯއްޗެއްގައި ހުރި ވަޅަކަށް ވައްޓާލައިފައި އޮއްވައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ސާލިމް އެކަންޏެވެ. ސާލިމްއަކީ ދަނގެތީ “ނެދުންގޭ” ގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު […]

2023 ގައި ރާއްޖޭގައި ނެގޭ ވޯޓަކީ މިގައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކުރަން ނެގޭނެވޯޓެއް: –އެމްއެޗް ބުޗް:

ރާއްޖޭގައި ދެން 2023 ގައި ނެގޭ ވޯޓަކީ މިގައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކުރަން ނެގޭނެވޯޓެއް ކަމުގައި މުޙައްމަދު ޙަސަން (އެމް.އެޗް.ބުޗް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާވިދާޅުވީ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ދެން އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ގައުމާއި ރައްޔަތުންގެ މިނިވަކަން ދިފާޢުކުރުމަށް ލެވޭނެ ވޯޓެއްކަމުގައެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު ގައުމުގެ ދިފާޢީ ބާރަކީ ބޮޓުންތަކެއްތިބި އެއްވެސް ބާރެްނެތް ގައުމު ދިފާޢު ނުކުރޭވަރުގެ ނިކަމެތިބައެއްކަން އިންޑިއާއަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ދިވެހިން ވޯޓެއް ނުލާނެކަމަށެވެ. އޭނާގެ ވާހަކަ ކުރިއަށްގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ ” ދިވެހި ރިވޮލޫޝަނަރީ ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން […]