ށ.ކަނޑިތީމުގައި އޮތް ތެޔޮބޯޓެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ!

17

ށ.ކަނޑިތީމުގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ތެޔޮ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. މި ދޯންޏަކީ ޕެޓްރޯލް އުފުލަން ބޭނުންކުރާ ލަކުޑި ދޯންޏެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އަލިފާން ގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި އާއްމުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިގޮތުން އެސަރަހައްދުގައި ހުރި އެހެން އުޅަނދުތައް ވަނީ ދުރަށް ޖައްސައިފައެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ 10:50 ހާއިރު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ ޕަންޕެއް ސްޓަރޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގޮވި ގޮވުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މިހާދިސާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ