ޖަކަރޓާއިން ގެއްލުނު ފްލައިޓްގެ ބައިތަކެއް ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއްހިތަކެެއް މޫދުން ފެނިއްޖެ.

26

މޫދުން ފްލައިޓެއްގެ ބައިތަކެއް ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއްހިތަކެެއް ފެނިފައިވަނީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޖަކަރޓާއިން މަދުވެގެން 62 މީހުންނާއިއެކު ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފުރި ސްރީވިޖަޔާ އެއަރ ބޮއެއިންގ 500-737، ފުރިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ފަހުން އެއަރ ކޮންޓްރޯލްއާއި ގުޅުން ކެނޑިގެންގޮސްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ދަ ފްލައިޓްރާޑަރ24 ޓްރެކިންގ ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އެސްޖޭ128 މަރުކާގެ ފްލައިޓް ވަނީ ޖަކަރޓާއިން ފުރިތާ 4ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން އެންމެ މިނެޓެއް ތެރޭގައި ފްލައިޓް އުދުހެމުން ދިޔަ އުސްމިނުން 10,000 ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ރިއުޓަރސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ރެސްކިއު އޮފިޝަލެއް ބުނީ ފްލައިޓް ހޯދުމަށް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ޓީމަކަށް ފެނިފައިވަނީ ޖަކަރޓާގެ އުތުރުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ފްލައިޓެއްގެ ބައިތަކެއް ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއްހި ކަމަށާއި ނަމަވެސް، އަދި މިހާތަނަށް އެއީ މި ފްލައިޓްގެ ބައިތައްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ