ކައިވެނި ހަފްލާއެއްގައި ބައިވެރިވި ގިނަބަޔަކު ކޯވިޑަށް ފައްސިވެެއްޖެ.

22

މާލޭގައި އޮތް ކައިވެނި ޙަފްލާއެއްގައި ބައިވެރިވީ ގިނަ ބަޔަކު ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެހްޕީއޭއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ޝީ ބިލްޑިންގ ގައި އޮތް ކައިވެނި ހަފްލާއެއްގައި ބައިވެރިވީ 35 މީހެކެވެ. އަދި ކޯވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ބައެއް ފަރާތްތައް މިހަފްލާގައި ބައިވެރިވީ ކަމަށްވެސް އެހްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހަަފްލާއަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހްޕީއޭއިން ނުގުޅާ ފަރާތްތަކުންވެސް 1676އަކަށް ގުޅުއްވާ އެމައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށްވެސް އެހްޕީއޭއިން އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ގެއިން ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދިން ލުއިތަކާއިއެކު ކައިވެނި ހަފްލާތައް ވަނީ އިންތިހާއަށް ގިނަވެފައެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެހްޕީއޭގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވުމަށް އެފަރާތުން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

1 ހިޔާލު

  1. ކޮބާ ފަރުދީ ޒިންމާ؟ ހެޔޮނުވާނެދޯ މަރުން ސަލާމަތް ނުވެވިފައި ތިއްބާ އުންމީދެއް ލިބިދާނެހެން ހަމަ ހީވާއިރަށް ކައިވެނި ބޮޑު ޕާޓީ. މިވަރުގެ ލާއިންސާނީ މީހުންވެސް އެބަތިބިދޯ؟ ތިވެސް ކޮންމެވެސް ނުފޫޒުގަދަ ގޮލަޔަކަށްވާނީ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ