ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމް ގައުމުތައް ހިމެނޭހެން 13 ގައުމަކަށް ވިސާދޫކުރުން ޔޫ.އޭ.އީން މަޑުޖައްސާލައިފި.

51

 13  ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާދޫކުރުން ޔުނައިޓެޑު ޢަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫ.އޭ.އީ) އިން މަޑުޖައްސާލައިފިއެވެ. އެގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ހުރީ އީރާން، ސީރިއާ، ތުރުކީ، ސޯމާލިއާ ފަދަ މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގައުމުތަކެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ