ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމް ގައުމުތައް ހިމެނޭހެން 13 ގައުމަކަށް ވިސާދޫކުރުން ޔޫ.އޭ.އީން މަޑުޖައްސާލައިފި.

Facebook
Twitter
WhatsApp
ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމް ގައުމުތައް ހިމެނޭހެން 13 ގައުމަކަށް ވިސާދޫކުރުން ޔޫ.އޭ.އީން މަޑުޖައްސާލައިފި.

 13  ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާދޫކުރުން ޔުނައިޓެޑު ޢަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫ.އޭ.އީ) އިން މަޑުޖައްސާލައިފިއެވެ. އެގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ހުރީ އީރާން، ސީރިއާ، ތުރުކީ، ސޯމާލިއާ ފަދަ މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގައުމުތަކެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް