އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި މީހަކު އިއުލާން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ގަވާއިދެއް ނެތް: އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ އިދާރާ

30

މިއަދަކީ އިންތިކާބު ބޭއްވި ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހެވެ. އެމެރިކާގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ބޮޑެތި ވަސީލަތްތަކުން އަދި ރައީސްކަމަށް ހޮވޭނުކަމަށް ބެލެވޭ ބޭފުޅަކު އިއުލާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި މީހަކު އިއުލާން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ގަވާއިދެއް ނޯވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި މީހަކު އިއުލާން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޓްރަމްޕް އެތައް ފަހަރަކު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ. ހަގީޣަތުގައި، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ވޯޓު ގުނުން ޑިސެންބަރު 8 އާއި ހަމައަށް ގެންގޮސް، ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކަންކަން، ހައްލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ބައެއް ސްޓޭޓުތަކުގައި މިއަށްވުރެ ކުރިން ވޯޓު ގުނާ ނިންމަން ޖެހެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ