މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމަޖެންސީ ބާރުތަކެއް ހޯއްދަވަނީ

34

ކޮވިޑު-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރު ވަމުން ދިއުމާއި، ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މެލޭޝިއާގައި ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. އިނދިކޮޅުން ދަނީ ކޮވިޑު-19 ހުއްޓުވުމަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ބޭނުންކުރަން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. 

ބޮޑުވަޒީރު ތަން ސްރީ މުހުޔިއްދީން ޔާސީން މިކަމަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރު މެލޭޝިއާގެ ރަސްގެ ފާނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވަފުދެއް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމުގައި ޚަބަރު ލިބެއެވެ. 

ރަސްގެފާނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ބޮޑުވަޒީރު ފޮނުއްވި ވަފުދުގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޕާލިމެންޓު އުވާލުމާއި ބެހޭގޮތުން ބޮޑުވަޒީރުގެ ނިންމުން  ރަސްގެފާނަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ވެއެވެ. މި ޚާއްސަ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ ހުކުރު ދުވަހު 1 ޖެހި އިރުއެވެ. 

މެލޭޝއާގެ އަވައްޓެރި ދެގައުމު ކަމަށްވާ ތައިލޭންޑާއި އިންޑޮނޭޝިއާގައިދަނީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި މުޒާހިރާތައް ބާއްވަމުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ