ކިރިގިސްތާނުގެ މަޖިލީހުން އާ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ޒަޕަރޯވު އައްޔަންކޮށްފި

11

ކިރިގިސްތާނުގެ މަޖިލީހުންއާ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ސަދީރު ޒަޕަރޯވު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. 6 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން މެދު އެތެރޭ އޭޝިއާގައި އޮތް މިގައުމުގައި ހިނގަމުންއައި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން، ވެރިއަކު ނެތި ދިޔަ ދުވަސްތައް މިގޮތުންވަނީ ނިމުމެއް ގެނެސްފައެވެ. 

ޒަޕަރޯވު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ، އަޓާޒާޓުން މަޖިލިސްއަށް އަންގާފައިވަނީ މިހާރު އޮތް ކެބިނެޓަށް ބަދަލު ނުގެންނާނެ ކަމަށެވެ. .

ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވަގަށްނެގި ކަމުގެ ކުށުގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ދިގުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށް، އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް، 51 އަހަރުގެ ޒަޕަރޯވު ޖަލުން މިނިވަންކުރީ އޭނާއަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނެވެ. 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ