ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ނަމުގައި ކޮމްޕެނީއެއް އުފައްދަވައިފި

55

“ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް” ގެ ނަމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، މި ކުންފުނި އެމަނިކުފާނު އުފެއްދެވީ މިއަދު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުންޏަކީ ސަރުކާރުން ހިންގަމުން ގެންދަވާ ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ހިންގުމަށް އުފެއްދެވި ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މި ކުންފުނި އުފެއްދެވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގަމުން ގެންދަވާ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

1 ހިޔާލު

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ