ކޮވިޑް-19 ގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވާން އަދި ކައިރިވެސް ނުވޭ: ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ

99

ކޮވިޑް-19 ގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވާން އަދި ކައިރިވެސް ނުވާކަމަށް އެމެރިކާގެ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ތަޖްރިބާކާރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ހަޔާތުގެ އެންމެ ބިރުވެރި ތަޖްރިބާ” ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޑރ. ފައުޗީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ހަލުވިމިނާ މެދު ހައިރާންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ “މި ވައިރަހަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވެކްސިނެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު” ކަމަށެވެ.

ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ އަކީ އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލާޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ އިތުރުން ވައިޓް ހައުސްގެ އެޑްވައިޒަރެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ