ކަންނެއްޔާއި ކަޅުބިލަމަސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައަޅައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ކަޅުބިލަ މަހާއި ކަންނެލި ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ފިޝަރީޒް މިނިސްްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ގެނެވުނު ބަދަލާ އެކު 1.5 ކިލޯ އާއި އެއަށްވުރެ ބަރު މަސް ގަންނަން ޖެހޭނީ ކިލޯއެއް 13ރ. އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި 1.5 ކިލޯ އަށް ވުރެ ކުޑަ މަހެއް ގަނެވޭނީ ކިލޯއެއް 5.15ރ. އަށް ކަމަށެވެ. މި ބަދަލަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަގުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ ކަޅުބިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަނެ ޕްރޮސެސްކޮށް، އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ކުންފުނިތައް އެކަނި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މަސް ކައްކާ އަދި ހިއްކާ މީހުންނާއި އެކްސްޕޯޓު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް މަސް ގަންނަ މީހުން މި ބަދަލަށް އަމަލު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ.

ކުރިން 1.5 ކިލޯ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބަރު މަސް ގަނެވޭނީ ކިލޯއެއް ހަތް ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށެވެ. އަދި 1.5 ކިލޯއަށް ވުރެ ކުޑަ މަސް ގަނެވެނީ 3.70ރ. އަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގަ އެވެ. އެންމެފަހުން މި އަގުތައް މުރާޖައާ ކޮށްފައި ވަނީ މެއި 13، 2010ގަ އެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް