ރައީސް ޔާމީންގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މަންމާފުޅު ފާޠިމަތު ޙަސަން  (ފާތިމާ މަނިކެ) އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 86 އަހަރުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސްރީލަންކާގައެވެ.

ފާޠިމަތު ޙަސަން އަވަހާރަވީ އާލަސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްތަކެއްފަހުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާހެން އެމަނިކުފާނުގެ މަންމާފުޅުގެ ފަސް ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް