ވަޒީރުން އުޅުއްވާ ގެތައް ތަހުގީގުކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑުވަޒީރުއަމުރުކުރައްވައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ސިންގަޕޫރުގެ ދެ ވަޒީރުން ދިރިއުޅުއްވަން ވަރަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ހަދާފައިވާ ދައުލަތުގެ ގެތަކެއް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އުސޫލާމެދު އިދިކޮޅުން ސުވާލު އުފެއްދުމާއި ގުޅިގެން އެ ވަޒީރުންގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ލީ ސިއެން ލޯންގް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމަށް ދައުވާކޮށް އެކަމަށް ފަޚުރުވެރިވާ މުއްސަނދި ސިންގަޕޫރުގެ، “ކޮރަޕްޝަން-ފްރީ” ގައުމެއްގެ ލަގަބާއި މެދު މީހުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވާއިރު، ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް އޮތް ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ސިންގަޕޫރުގެ ވަޒީރުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއެވެ. މިއީ 3.41 މިލިއަން މެލޭޝީއަން ރިންގިޓެވެ. 

Loading

One Response

  1. ސަޅި. މިހެންވަންޖެހޭނެއެވެ. މިނިސްޓަރުކަން ލިބުނީމާ ސިދުރަތުލް މުންތަހާއަށް ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ. ވަޒީފާ އާއި އެކު ޒިންމާތަކެއް ޙަވާލުކުރެވެއެވެ. ވީމާ ވަޒީފާ ނިންމާލާއިރު ރައްޔަތުންވީ ޚިޔާނާތްތޯ ނޫނީ ކޮށްދިނީ ލާބައެއްތޯ ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. ހަމަ ހިތައް އެރިގޮތަކަށް ތެޅިބޭލިޔަ ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެނަސް އެހެންވާނީ ވެރިމީހާ ތާހިރިއްޔާތާއެވެ. ވެރިމީހާ ކަޅުދަބަސް އުފުލާފަ މަޙުލޫފް ޝަރިޔަތަށް ފޮނުވަން ބުނީމާ ދެންވާނީ މަޙުލޫފް ބުނާހެނެވެ. ދައުލަތް އޮރިޔާކޮށްލާނަމޭ!! މަޙުފޫލް ދެކެނީ ރައިސްމީހާ އެއި ދައުލަތް ކަމަށެވެ. ގަމާރުވާނީވެސް މިވަރަށެވެ. ސިންގަޕޯރ ހަމަ ބެސްޓީއެވެ. އެހެންވެ ގައުމު މުއްސަދި ގައުމަކަށް އެވަނީ ވެފާ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް