ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން 4000 ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

63

ސިންގަޕޫރުގެ ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން 4000 ވުރެ ގިން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ބުނެފައިވަނީ 4،300 މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް އެ އަދަދު މަދުވެދާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ގްރައުންޑް ސްޓާފުންނަށާއި ޕައިލޮޓުންނަށް ތައާރަފުކުރި އާލީ ރިޓަޔަމަންޓް ޕްލޭނާއި، ކެބިން ކްރޫ އިންނަށް ތައާރަފުކުރި ސެލްފް ރިލީޒް ޕްރޮގްރާމު އަދި އަލަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން ހުއްޓަލާފައި އޮތުން ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން 2،400 މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ އެއާލައިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށްވެސް އެއާލައިނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރުގެ މާޗުމަހު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ވަނީ އެ އެއާލައިނުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް 50 ޕަސެންޓު މަދުކުރަން ނިންމައިފައެވެ. ސިންގަޕޯ އެއާލައިނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓެއް ނެތުން ކަމަށްވެސް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތަށް އައި ހީނަރުކަމާއެކު ގިނަ އެއާލައިންތަކަކުން ދަނީ މުވައްޒަފުން މަދުކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި އެއާލައިންތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ