މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައިޑީ ކާޑު ހަދައިދޭ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އާ ކާޑެއް ހަދައިދޭ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ހައްދާ ކާޑުގެ އަގަށް މީގެ ކުރިން  ނަގަމުން އައީ 50 ރުފިޔާއެވެ.

ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ހައްދާ ކާޑުގެ އަގަށް މީގެފަހުން ނަގާނެ އަގަކީ 150 ރުފިޔާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހާރު އަލަށް ކާޑު ހައްދައިދެނީ 50 ރުފިޔާއަށެވެ. ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯ ނުވަތަ ސޮއި ބަދަލު ކުރާނަމަ 150 ރުފިޔާއަށެވެ. އާ ކާޑެއް ހަދައިދެނީ ވެސް ހަމަ އެ އަގަށެވެ.

ކާޑު ގެއްލިގެން ހަދާނަމަ 250 ރުފިޔާއަށެވެ.

އައިޑީ ކާޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި މިހާރު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އޮންލައިން ކޮށެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް