ހުރިހައި ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް އަތްގަދަ ކުރަން ދޫކޮށްލާފައިވާ މަންޒަރު: ޢަލީ ޙުސައިން

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ހުރިހައި ދިމާއަކުން ވެސް ފެންނަނީ ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް އަތްގަދަ ކުރަން ދޫކޮށްލާފައިވާ މަންޒަރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޢަލީ ޙުސައިން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތިލަފުށިން ފެށިގެން ކަނޑުއަޑީގެ ޗާޓަށް ބެލުމުން ވެސް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު ކަމަށާއި އުތުރު ތިލަފަޅެއް ހަނިމާދުއެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

“ހުރިހައި ދިމާއަކުން ވެސް ފެންނަނީ ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް އަތްގަދަ ކުރަން ދޫކޮށްލާފައިވާ މަންޒަރު.“ ޢަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢަލީ ޙުސައިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ތިލަފުށިން ބިން ބޭނުންވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ އެތަކެއް ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނެއް ތިއްބައި, ބޭރު ބަޔަކަށް ތިލަފުށިން ބިން ވިއްކުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ބިން މި ގޮތަށް ބޭރު މީހުންނަށް  ވިއްކުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށް ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިނާޢީ ބޭނުމަށް ތިލަފުށިން ބިން ވިއްކަން މިހާރު ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަކީ ބޭރު ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ 99 އަހަރަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ.

Loading

5 Responses

  1. ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުމަރު ނަސީރު ޒިންދާބާދު

  2. ޤާަސިމް އެކަނި ނިކުތުން އެއީ މިފަހަރު ގާސިމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ފަހި ފުރުސަތަކީ މިފުރުސަތު ގާސިމް ނަގާލައިފިނަމަ ދެން ގާސިމް އަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެއޭ އަދި އޭގެ ފަހުން ޖޭޕީ ވެސް އުވިގެން ދިއުމަކީ ގާތް ކަމެކޭ ގާސިމް މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ…

  3. މިސަރުކާރުގެ ތަރިވެސް އޮއްސޭނެ މިއަހަރު އަދި އަސްލަމްގެ މިނިސްޓަރު ކަން ވެސް ދާނެ ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވާނެ އަންނި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމާއި ހަވާލުވާނެ އުމަރު ނަސީރު ނައިބް ރައީސް ކަމާއި އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމާއި ހަވާލުވާނެ ގައުމުގައި ތިބި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ފޮނުވާލާނެ ގައުމުގައި ތިބި ޑްރަގް ވިއްކާ ބޮޑުން ތައް ހިފާ ހައްޔަރު ކޮށް އެމެން ނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެ އަދި މާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު ސިފައިން ނިކުމެ ފޯރި މަރާނެ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އުވާލާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގަރާރަކުން އެއްކޮށްލާނެ މާލެ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް އަމާން ކުރާނެ މާލެ ސަރަހައްދުން އަހަރަކު 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ 50 ހާސް ގޯތި ދެމުންދާނެ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެން ހަމަވަންދެން މިކަން ކުރާނެ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނެ އަދި އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވެފައިވާ ބަރޯސާ ވުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް މުޅި ރާއްޖެބޭރުގެ ހުރިހާ ގައުމު ތަކަށް ހުޅުވާލާނެ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ބިންދޭނެ ފެލިވަރު ފެކްޓަރީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކޮށް ފެލިވަރު ވިއްކާލާނެ ޖަޕާންގެ މަރުބޭނީ ކުންފުންނަށް މިހިރީ ވާނެ ކަންކަމޭ…

  4. ގާސިމް އާއި ނަޝީދު އާއި އުމަރު ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުތުން އެއީ މިފަހަރު ރަނގަޅު ޖަވާބު ލިބޭނެ އީކްއޭޝަން އަކީ ގާސިމް އަށް ހޯދޭނެ 50 ހާސް ވޯޓް ފައިސާގެ އެހީގައި ނަޝީދު ހޯދާނެ 50 ހާސް ރީއްޗަށް ދެން އުމަރު ހޯދާނެ މަދުވެގެން 5 ހާސް ވޯޓް ދެން ގާސިމާއި ނަޝީދާއި އުމަރު މިތިން މީހުންގެ ނުފޫޒާއި އަދި ތަޖްރިބާ އާއި ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން ލިބޭނެއޭ އިތުރު 15 ހާސް ވޯޓް އިތުރަށް ނަތީޖާ އަކީ 120 ހާސް ވޯޓް އިން ގާސިމް ކާމިޔާބު ކުރުމޭ މިގޮތް ހަދަން ނަޝީދު އިސްނަގަންވީއޭ ނަޝީދު އަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އަބަދުވެސް އިސްނަގާ ސިޔާސީ ވެރިއަކަށް ވާތީވެ ނަޝީދު މިކަމަށް އިސްނަގައިފިނަމަ މިކަން ކާމިޔާބުވާނެއޭ ކޮންމެ ގޮތެއް ގައި ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަަދަލު ކުރުން އެއީ ހައްލެއް ނޫނޭ ހައްލަކީ ދާއިމީ ހައްލެއް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ހޯދުން އެކަން ކުރެވޭނީ ގާސިމް ރައީސް ކަމަށް ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ނަޝީދު ފޮރިންގް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން މި އީކްއޭޝަން އެއްވެއްޖެނަމަ ދެން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އިންޑިއާ އަށް ބޭނިގަންނާން ވެސް ނުކެރޭނެއޭ….

  5. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަތިފަޑީގައި އެބަޖެހޭ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ އަދި ހުޅުވިފައިވާ ސިކުނޑި އަކުން ވިސްނޭ މީހުން ތަކެއް ތިބެން ޚާއްސަ ކޮށް ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުން އަތުން ޓެކްސް ބޮޑު ކޮށް ކަޅު ސައިތައްޓެއް 10 ރުފިޔާ އަށް ހޮޓަލުން ވިއްކަން ނުޖެހުނީސްއޭ އެނޫން ނަމަ ކުޑަގިރި އަށް ދާން ބޭނުންވާ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ދެ ގަޑިއިރު ފުރުން ރާއްޖޭގެ ކޮން ތާކުންތޭ މިވަރަށް ބޭނުންޖެހޭ މީހުން ތިބެނީ މާލެ ހުޅުމާލޭ ފަޅު ހިއްކާ ގޯތި ދޭންވީއޭ…

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް