އިންސާނަކަށް ވީތީ ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޙައްގުތަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp
DC68CA99-FEBF-4521-A717-E40BD1327E65


      ރައްޔިތު މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ ދެރަވަމުންނެވެ. އިންސާނަކަށް ވީތީ ދިރިހުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އަސާސީ ޙައްގުތަށް ރައްޔިތު މީހާއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ އެ އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެޒިންމާއެކެވެ. 

      އިންސާނަކަށް ވީތީ ރައްޔިތު މީހާ ދިރިހުރުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ އަސާސީ ބާވަތްތަކުން އިތުރަށް ޓެކްސް ނަގަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންވިޔާފާރި ވެރިން ތަކެތީގެ އަގުބޮޑު ކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދަނީ ރައްޔިތުމީހާ އަށްލިބޭ އުޖޫރައިންނެވެ.

     ބާޒާރުގެ ތަކެތީގެ އަގު 2018 ވަނައަހަރަށްވުރެ 2023 ވަނައަހަރާ ހަމަށް އާދެވުނު އިރު ރައްޔިތުމީހާއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ބާވަތް ތަކުގެ އަގު %8 ޕަސެންޓަށް މިވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. 2008 ގައި ވެރިކަމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި އެކު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ހަމަޖެއްސީ އޭރު ނަގަމުން ގެންދިޔަ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ ނެގުން ހުއްޓާލައި މުދާ އެތެރެވެ އެމުދާ ވިކުމުން ލިބުނު ފައިސާއިން 6% ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން މަޝްވަރާކުރެވި އެ ރަނގަޅު ގޮތް ރައްޔަތުންނަށް ވިއްކަދީގެނެވެ. 

ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ސަރުކާރުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން ބޮޑުކުރި ޓެކްސް ނަގަން ފާސްކުރި ގާނޫނަށް ޢަމަލް ކުރަން ފެށުމާއެކު އަނެއްކާވެސް ބާޒާރުން ތަކެތީގެ އަގު 2%އަށް ބޮޑުކޮށް ބައެއްތަކެތީގެ އަގު %55 ޕަސެންޓައް އަގު ވަނީ އުފުލިފައެވެ.

      ދައުލަތުގެ ރިޒާވުން އިސްރާފު ކޮށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެފައި ވާއިރު މިކަން ކަން ބަލާ އެފައިސާ ހޯއްދުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުމީހާގެ ޖީބަށް ބުރަވާގޮތަށް މިފަދަ ނިކަމެތި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން އިތުރަށް ވާރު ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ފާސްކުރި ފާސްކުރުމަކީ ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ އެމްޑީޕީގެސަރުކާރަކުން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

      އަނެއްކޮޅުން ރާއްޖެ އަށްލިބޭ ބޭރުފައިސާގެތެރެ އިން ރާއްޖޭގެ ބައިތުލާލަށް ވަންނަފައިސާ އަށްވުރެ ރާއްޖޭން ބޭރުވަމުންދާ ފައިސާ އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެހެންވުމާއިއެކު ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއިގުޅިގެން ތަކެތީގެ އަގު އެވަނީ އެތަށް ގުނައަކަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

     ކަން މިހެން ހުރުމާއިއެކު ސަރުކާރާމެދު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދިޔަ އިތުބާރު މިވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ރާއްޖެ ތަރަށްގީ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ބައިތުލްމާލު ގައި ހުރި ފައިސާކޮޅު ވެސް މިވަނީ މިސްމެނޭޖް ކުރެވި ހުސްވެފައެވެ. ބައިތުލްމާލު ހުސްވުމާއެކު ބައިނަލް އަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނަގަމުންގޮސް ކުރިއަށް އޮތް 2 ޖީލާ ހަމައަށް ރައްޔިތުން މިވަނީ ދަރަނިވެރިވެސް ކޮށްލެވިފައެވެ. 

ގައުމު މިޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކާ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ އިސްރާފު ޚަރަދުތައް މަދުކުރުން މާބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ކަން މިހެން ހުރިއިރު ސަރުކާރުން އެކިނަންނަމުގައި ސިޔާސީ މަގާމުތައް އަދިވެސް އުފެއްދުމާއި ކުރާއިސްރާފު ތައް ވަގުތުން ވަގުތައް ހުއްޓާލަން ގޮވާލަމެވެ. 

އަދި އެކިއެކި ސަރުކާރުތަކުން ކޮށްފައިވާ ވައްކަމާއި ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައީސް ސޯލިޙު ކުރެއްވި ވަޢުދުތަށް ހަނދުމަކުރައްވައި ސަރުކާރުންނަތީޖާނެރެން އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރާންޖެއެވެ. 

ބައިތުލް މާލުން ގެއްލިފައިވާ މިދެންނެވި ފައިސާ ހޯދާ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރާން ޖެހެއެވެ. މިއީ ވެރިކަމަށް އައުމަށް ކުރެއްވި ވަޢުދެކެވެ. ވަޢުދު ފުށްދަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެނަސް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ސަރުކާރުން ނުކުރެއެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ކުރާ އިސްރާފު ޚަރަދުތައްވެސް ހަމަވަނީ އިތުރެވެ. އަދި ސިޔާސީ މަގާމުތަށްވެސް ވަނީ ހައްތާ ގިނައެވެ.

ގައުމުގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ފެލާލުން ނޫން އެހެންގޮތެއް ސަރުކާރުން ނުހޯއްދެވެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ. ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ބޭކާރު ޚަރަދުތަކަާއި އިޝްރާފް ހުއްޓުމެއް ނެތި އެދަނީ ކުުރިއަށެވެ.ގައުމު ދަރާފައިވާ ދަރަނި އެވަނީ އަތްގުޅިނުކާ ހިސާބުގައެވެ. މިދަރަނި އަދާ ކުރަންވީ ރައްޔިތުންގެ ކެއުމާ ބުއިމަށް ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގައި ހުރިފައިސާއިންކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ގައުމު މިޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން ކުރާއިސްރާފު ޚަރަދުތައް މަޑުޖެހުމެއްނެތި އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި ސިޔާސީ ވަޒީފާތަށް އިތުރުވުމާއި ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ އެމް އެމް އޭ ގައި ފައިސާ މިވަނީ ހުސްވެއްޖެއެވެ. މިޙަގީގަތް ސަރުކާރުން ރައްޔުތުންނަށް ހާމަ ކޮށެއް ނުދެއެވެ. އެހެނަސް މިއީ އެންމެން ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރެކެވެ.

     އަނެއްކޮޅުން 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކާ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތް ތަށް ނަހަމަގޮތުގައި ހަބޭހަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް ހިނގަމުންދާ ދިއުމަކީވެސް ބޮޑު ޚިޔާނާތެކެވެ. އެފަދަ ޚިޔާނާތްބެލި އެ ނާޖާއިޒް ކަންތައްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަށް ހުއްޓުވަން ހަމަގައިމުވެސް ގައުމުގައި އުފައްދާފައިވާ އޮފީސްތައް މަދެއްނޫނެވެ. މިހުރިހާ އޮފީހެއް ހިންގަނީ ރައްޔަތުމީހާގެ ޓެއްކްސް ފައިސާއިންކަން ދަންނަންޖެހޭނެއެވެ. މާނަޔަކީ އެތަންތަނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ ފުރިހަމަޔަށް އަދާ ކުރެވެން ޖެހޭނެވާހަކައެވެ. 

      ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ 2023 ގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާނަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިމެންދެން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުތައް ގާނޫނަކުން އެބަ އަތުލާންޖެހެއެވެ.

       ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާނަމަ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ގާނޫނެއް އަވަހަށް ވުޖޫދުވާން ޖެހެއެވެ. އެހެނީ  ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދައުލަތުގެއެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ފުޅު ކުރެއްވުމަކީ އިންސާފެއްނޫނެވެ. އެއި ރައްޔަތުންނަށް ވެވޭ ވަރަށްބޮޑު ޚިޔާނާތެކެވެ.

      ކެޔޮ ކޭ ވަރު އެނގޭނީ ބިތު ފަންގި ނެގީމަޔޭ ދޮވެހި ހަރުބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން މާޟީވެ ދިޔަ ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގައިވެސް ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގިނަ ގުނަ ޚަރަދު ތަކެއް ކުރެވޭކަން އެއީ އެންމެން ވެސް ދަންނަ ޙަގީގަތެކެވެ.

      އެހެން ކަމާއިއެކު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާނަމަ މަގާމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނުނެގޭނެ ގޮތެއް ރައްޔަތުންގެ ބަނޑުމުއްތި ކޮށްގެ ތިބުމަށާއި ސަލާމަތަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހެއެވެ. މާވަޑިޔާއަށް ވަކަރުގަނޑު ހިތެކޭ ބުނެވޭހުން ވެރިކަންލިބޭ މީހާކު ބޭނުންކޮންމެ ޚަރަދެއް ބޭނުންފުޅުވާހާ ގޮތަކަށް ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ. 

އެންމެކުޑަމިނުން އަލުން ވެރިކަން ހޯދަންވެގެން ކެމްޕެއިން ކުރައްވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މަގާމުގެ ބާރުތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ގާނޫނަކުން ހަމަޖައްސަން ލަސްވެސްވެއްޖެއެވެ. ރައްޔަތުންވަނީ މަޖިލީސްގެ ފުލް މެޖޯރިޓީވެސް އެމްޑީޕީއަށް ދީފައެވެ. ވީމާ ދައްކަވާނެ އެއްވެސް ބަހަނާއެއްނެތެވެ.

Loading

18 Responses

 1. ލިޔުން ރަނގަޅު، ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ދީނީ، އިޖުތިމާޢީ، އަޚްލާޤީ މައްސަލައަށް (ޚުލާސާކޮށް ނަމަވެސް) ބަލާލެއްވި ނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ތި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި. އާމީން.

 2. މުއިއްޒު އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ މުސާރަ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ނޫން ގޮތަކަށް ދީގެން ނުވާނެއޭ ރައީސް އިބޫ އަށް މަމެން އަންގަމޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުސާރަ ހިފަހައްޓަން އަދި އެމެންނަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ވަދެވިގެން ނުވާނެއޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތައް ބޭރުކޮޮށްލާ އެސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރަމުން އަންނަ ހުރިހާ ކަންކަން ހަވާލު ކުރޭ ސިފައިންނާއި މުއިއްޒުގެ އަަމާބަފާ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ އޭނާ މާލެ ދަފްތަރު ވެސް އެރި ގޮތަށް އަރާ އުވާލައިގެން ގަމާރު ބީތާ އުޅެނީ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ މުއިއްޒު ބޭރުކުރޭ

 3. ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ފިކުރެއްގެ ދިރުން ދިރުވަމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަން އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން މުޅި ރާއްޖޭގައި 10 ހާހުން ދަށުގެ އާބާދީ ތަކުގައި ދިިރިއުޅޭ އެންމެނަށާއި އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ އެންމެނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ހުޅުމާލޭގެ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ ގޯތި ދީ އަދި ފުށި ދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ނުވާނެއޭ 200 ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެގެން އަދި އެއީ ވެސް މުޅި ރާއްޖެ އަށް އެމެން ފެތުރި ތިބެގެން އެއީ އިގްތިސާދީ އިލްމާއި ވިޔަފާރީގެ ސައެންސް ބުނާ އެއްޗެއް ނޫނޭ މިހަގީގަތް އެބަޖެހޭ އެންމެ ކަތުން ގަބޫލުކުރަން އައްޑޫ މީހުން ރާއްޖޭގެ ބޮލަށް އެރިގަނެގެން ރާއްޖެތެރެ ތަރައްގީ ނުވަނީ އެކަން ކޮށް ނުދިނީމާ މިކަން ކޮށް ނުދިނީމައޭ ބުނި ނަމަވެސް އެއީ އެމެން އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން މާލެ އަށް އޮންނަ ހަަސަދަ ވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން އެމެން ދައްކާ ވާހަކަތަކޭ އެ ހަގީގަތް އެބަޖެހޭ އެންމެ ކަތުން ގަބޫލުކުރަން ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ މަމެންނާއި އެކު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގަން މުއިއްޒު އުޅެނީ ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގެ އޮފީސް ތަައް ހިންގާ ގޮތަށޭ އުމަރު ބުނި ގޮތަށް މާލެ އަށް ސިޓީ ކައުންސިލެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ހިފަހައްޓަން މަމެން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމޭ މަމެން ބުނާނަމޭ އެމެންނަށް މުސާރަ ދޭން ވުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އުޅެނީ ކުޑާ ކޮށް ސަައިޒު އޮޅިގެން ހެން މަމެންނަށް ހާދަ ހިވާން ފަށައިފިއޭ އޭނާ އެއީ ވާނުވާ އިންޖިނިއަރިންގް ކިޔެވި މީހެކޭ އޭނާ ބޭރުކުރޭ އެނޫން ނަމަ މަމެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ތެރެއަށް ވަދެ ނުނިކުންނާނަމޭ ސިފައިން ެއައިސް މަމެން ނުނެރޭހާ ހިނދަކު މީގެ ކުރިން މުއިއްޒު ވިސްނިގެން ގެއަށް ކަނޑާލަން ވިސްނަންވީއޭ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ….

 5. އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

 6. އުމަރުގެ ސިޔާސަތު ތައް ވަރަށް އެއްގޮތޭ އަންނިގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖެތެރޭގެ ކުދި އާބާދީ ތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ތައް ހިއްކާ ގޯތި ދޭން ނިންމާ ސިޔާސަތު އެއީ ރާއްޖެ ދަރަނިން ފިލާ އަދި ޓެކްސް ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި އާމިސްރާބު ގުޅިގެން މިކަން ކުރަމާ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަން މިގުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 7. އުމަރުގެ ސިޔާސަތުގައި މާލެ ސަރަހައްދަށް ރާއްޖެތެެރޭގެ ކުދި އާބާދީ ތަކަށް ގޯތިދީ އަދި މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތި އަދި އަމއިްލަ ވިޔަފާރި ކުރަން ވެސް އަމއިްލަ ވާ ބިމެއްގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ލިބިގެން ވިޔަފާރި ކުރާނެ މަގުފަހި ކުރާނޭ ކަމަށް އިއުލާން ކުރުން އެއީ ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި އެއްގޮތޭ އެއީއޭ އިގްތިސާދާއި ވިޔަފާރީގެ އިލްމާއި ސައެންސް ބުނާ ގޮތަކީ ކުދި އާބާދީ ތަކަށް ކުރާ ކެޕެކްސް އަދި ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ އެއީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫނޭ ދެން ރާއްޖެ ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުރާ ޓެކްސް ފައިސާ އަކީ އެއީ ދެކޮޅު ޖެހޭ އަދި އެކުރާ ހޭދަ އަނބުރާ ލިބޭނެ ޚަރަދަށް ވެގެންނޭ އެގޮތް ވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުމަރާއި އަދި އަންނިގެ ސިޔާސަތުން ފެނިގެންދެއޭ މީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ކެންޑިޑޭޓް އެކަނި އޭނާގެ ނަފްސް ނޫނޭ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ކެންޑިޑޭޓް ހުށައަޅާ ސިޔާސަތޭ އަދި އެސިޔާސަތަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަ ސިޔާސަތަކަށް ވާން ޖެހޭނެއޭ އެ ސިޔާސަތު ގެންގުޅެނީ އަންނި އާއި އުމަރޭ ޕީޕީއެމް އިން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތެއް އަދި އެއް ސާފެއް ނުވެއޭ ކުކުޅު ކާން ވެގެން ބިންގަނޑު ހާވާ ގޮތަށޭ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސަތު ހުރީ ޚަރަދު ބޮޑު ސިޔާސަތު ތަކާއި ގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެއޭ ކުދި ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލާ ޓެކްސް ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެއީ ރައީސް އިބޫގެ އަމަބަފާ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ އޭނާ އަށް އެހެން ނުވެސް ބުނެވޭނެއޭ އެއީއޭނާގެ އަމާ ބަފާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާ އެއް ނޫނޭ ދެކޮޅު ޖެހޭ ގޮތަށޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކެޕެކްސް އަށް އަދި ރިކަރަންޓަށް ވެސް ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭނީ އެނޫން ގޮތަށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަނޑުކޮހުން ގެއަށް ކަނޑާލަން ޖެހޭނީ މިފަހަރު….

 8. އުމަރުގެ ސިޔާސަތު އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި ދެކޮޅު ޖެހޭ ސިޔާސަތޭ ކުދި ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ކުޑަ ގަހެއް ބޮޑު ގަހެއް ނުބަލާ ކުޑަ ގަހާއި އެއްވަރަށް ބޮޑެތި ގަސްތައް ކަނޑާ ތިރިއަރުވާލުމުން ގަސްތަކުގެ މަތިވަރު މަރުވެ ލިބޭ މޭވާ ހުސްވެ އިގްތިސާދު ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެއޭ އާބާދީގައި 10 ހާހަށް ވުރެން މީހުން މަދު ރަށް ތައް ތަރައްގީ ކުރާނެ އެއްވެސް އީކްއޭޝަން އެއް އިގްތިސާދީ އިލްމާއި ވިޔަފާރީގެ އިލްމާއި ސައެންސްގެ ތެރޭގައި ނުހިނެއޭ ރައީސް އިބޫގެ ސިޔާސަތު ކައްޕަޅިއޭ ޕީޕީއެމްގައި ނެތޭ އިއްޔެ ނިމުނު މަހާސިންތާއިން ސާބިތު ކޮށްދީފައި މިފަދަ ކަންކަން ފުރަތަމަ ކަމަކީ ހޯޕް ކިޔާ ކޮންފަރެންސް އެއީ ނަކަލޭ އެކުރެވެނީ ދިވެހި ބަސް ތަކުން އެނަން ނުކިޔުން އެއީ ޕީޕީއެމްގެ އިސްމީހުން ކުފޫހަމަ ނުވަނީއޭ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަ ތަކަށް ވަށާޖެހޭ އުސޫލުން ހައްލު ގެންނަން ޕީޕީއެމް އަށް ވެސް ނޭގެއޭ އަދި ރައީސް އިބޫ އަށް ވެސް ނޭގެއޭ ރައީސް އިބޫ އަށް ނޭގުން އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ އޭނާ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި މީހަކަށް ވުމުން އެއީ އޭނާގައިގައި އެފެންވަރު ނުހުންނާނެ ކަން އެއީ ދުނިޔެ ދަންނާނެ ގޮތޭ މިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަ ތައް ހައްލު ކުރެވޭނެއޭ އުމަރަށް އެކަމަކު ސިޔާސީ ގޮތުން އަންނި އާއި އުމަރު ގުޅިގެން ނޫން ގޮތަށް ތިޔާ ކަން ވޯޓް އިން ކާމިޔާބު ނުވާނެއޭ އެއީއޭ ހަގީގަތަކީ….

 9. ސިޔާސަތު ތައް ހުށައެޅުމުން އުމަރާއި އަންނި އެވަނީ ކްރެޑިޓް ލެވެލް އިން ފާސްވެފައޭ ދެން އެދެމީހުން ޖެހޭނީ ސިޔާސަތު ތައް އިތުރަށް މުތޯލިއާ ކޮށް ހަދާ އޭގައިވާ ކުށް ތައް ކަނޑާ ރަނގަޅު ކޮށް ހަދާ އަދި އެސިޔާސަތު ތައް ފައިސާގެ އަދަދާއި އަދި ސިޔާސަތު ތައް ތަންފީޒު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް ތަކާއި އެއްކޮށް ހުށައަޅާ ތަހްޒީބީ އުސޫލުން އެ ހުށައަޅާށޭ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަސް ތެރޭގައި މިކަންކަން ކޮށްފިނަމަ ޑިސްޓިންކްޝަން ލިބޭނެއޭ ވޯޓްލާންވާއިރަށް އެޗްޑީ ލިބޭނެއޭ އެއިރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން މޮޅުވާނީ މިގޮތަށް ސިޔާސަތު ތައް ވިއްކުނު ކެންޑިޑޭޓެކޭ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވެސް ވިސްނަންވީ ދެން ރައްޔިތުން ގަޅި ހައްދައިގެން ކައްޕަޅި ނުހިނގާނެ ސިޔާސަތު ތަކެއް ތައްޔާރު ކުރުމެއް ނޫނޭ އެވާން ޖެހޭނީ ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ސިޔާސަތު ތަކަށޭ ރައީސް މީހާ އާއި އަދި ވަޒީރުންނަށް ވެސް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކުރިން ފާސްކޮށްގެންނޭ އެނޫން ނަމަ އެ ޚަރަދުކޮށް ގެން ނުވާނެއޭ އެވަރަށް ދުރަށް ރޭވިގެން ނޫނީ މިގައުމުގައި ވެރިކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ….

 10. ޕީޕީއެމް އިން ބޮޑެތި ޖަލްސާ ތައް ބާއްވާއިރު ޕީޕީއެމް އިން އަންނަން އޮތް 100 އަހަރަށް ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތެއް ދިރާސާ ކުރެވި ހުށައެޅިފައި ނެތުން އެއީ ކައްޕަޅިއޭ ދެން ޕީޕީއެމް އިން ގެނެސްދިން ސްލައިޑް ތަކުގެ ފެންވަރުވެސް ވަރަށް ދަށޭ އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ފަރުމާ އެއް ނެތޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫއު ތައް ކަމަށްވާ މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ހިއްކާ ބިން ތައް ދޭން ބުނާއިރު ހުންނަން ޖެހޭނެއޭ ކުރެހުން ތައް ވެސް ކުރަހާ ދެއްކޭ ފެންވަރަށް ވަރަށް ފެންވަރު ދަށޭ ޕީޕީއެމްގެ އިސްމީހުންގެ ވިސްނުން ވަރަށް ފެންވަރު ދަށޭ މިހެން މިވަނީ މުއިއްޒު އަށް ޕީޕީއެމް އިން މިކަންކަން ހަވާލު ކުރުމުންނޭ މުއިއްޒު އަކީ އެ ފެންވަރުގެ މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ ގައިގައި އެ ފެންވަރު ނެތޭ އެއީ ހޮޅި މުއިއްޒުއޭ މަމެން ހުވާ ކޮށްފައި މިބުނީ މާލޭގައ ގެތައް އިމާރާތް ކުރާއިރު ނަގާ ފެން ކަނޑަށް އަޅަން ނުޖެހޭނެއޭ މުއިއްޒު އަކީ އިންޖިނިއަރިންގްގެ އަލިފުބާ ވެސް ނުދަންނަ މީހެއް ކަމަށްވާތީވެ އޭނާ ކޮށްގެން އުޅޭ ކަނޑުކޮސް ކަމެކޭ މީ…

 11. ރާއްޖޭގެ ނޫސްތައް ވެސް އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލު ކުރަން މިހާރު ފެންނަ މަންޒަރަކީ އެންމެ މަޝްހޫރު ނޫސް ކަމަށްވާ މިހާރު ނޫހުން އިންޑިއާ އިން މަހަކު އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރު ކަޓްގެ ގޮތުގައި ނަގައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތޭ ހަދަނީ މިހާރު ނޫހުން ހަދަނީ މުޅިން ވެސް ދޮގޭ އަދި އާންމުން ކުރާ ކޮމެންޓްސް ތައް ވެސް އެމެން ނުގެނެސްދެއޭ ނޫހެއް ކަމަށްވާނަމަ ކޮމެންޓްސް ތައް ކޮންމެ 5 މިނިޓަކުން ގެނެސްދޭން ޖެހޭނެއޭ ކޮމެންޓްްސް ނުހުންނަ ނޫސްތައް ޖެހޭނީ ބަންދުކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ޖެހޭނީ އުވާލަން ބްރޯޑް ކާސްޓިންގް ކަމިޝަން ޖެހޭނީ އުވާލަން ޓީވީއެމް އަދި ޕީއެސްއެމް ޖެހޭނީ އަމިއްލަ މީހަކަށް ވިއްކާލަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުވެސް ޖެހޭނީ ވިއްކާލަން މީ ދެން ސަރުކާރުން ހިންގަން ޖެހޭނެ ތަންތަނެއް ނޫނޭ އެއީ ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަން ހުންނަ ތަންތަނޭ….

 12. އުމަރުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން ކުރަމުންދާ ވައްކަމުން އެމެން ސަލާމަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކޭ މިހާރު ނޫހުގައި ތިބީ މުޅިން ވެސް ވަގުންނޭ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަގު ކަޅު ފައިސާ ދިނުމުން ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ހަދައިގެން ޚަބަރު ފެތުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެއޭ ދެވަނައިގައި އުޅެނީ އަވަސް ނޫހޭ މިނޫސް ތައް އެބަޖެހޭ ބަންދުކުރަން ނުވަތަ ބޮއިކޮޓް ކުރަން މީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ދެ ނޫހޭ ނޫސް ބަލާލުމުން ވެސް އިނގެއޭ އެއްވެސް މީހަކު ކޮމެންޓް ކޮށްފައި ނެތް ކަން ދެން އަނެއް ކޮޅުން ދިޔަރެސް ނޫހަކީ އެއީ ވެސް ވަރަށް ކަންނެތް ނޫހެކޭ ކޮމެންޓްސް ތައް ނުހުންނަ ނޫސް ތަކަކީ އެއީ ކަންނެތް ވައްކަން ކުރާ ނޫސްވެރިން ތިބޭ ނޫސް ތައް ކަމަށޭ މަމެންގެ ދިރާސާ ތަކުން ދައްކަނީ ނޫސްވެރިން ކުރާ ވައްކަން ތައް ވެސް ޖެހޭނެއޭ ފަޅާ އަރުވަން…

 13. ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ތައް ރާއްޖޭން ފޮނުވާލާ ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޮޑެތި ވަގުންތައް އެމެންގެ ފުރަގަހަތަށް ވަދެ ތިބެގެން އެމެން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތް ތަކަކީ އެއީ މިގައުމަށް ދިވާވެފައިވާ ބޮޑު ދުއްޕާނެއް ފަދަ ކަމެކޭ މިކަން ކޮށްދޭނަމޭ އުމަރު ބުނުން އެއީ މަމެން އުމަރަށް ތާއީދު ކުރާނެ ކަމެކޭ އެކަމަކު މަމެން ވޯޓްދޭނީ މިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ލިޔުމުން ހާމަކޮށް އަދި މިކަމަށް ދާނެ ވަގުތާއި އެކު ޔޫޓިއުބް ފަދަ ޗެނަލެއް އުފައްދާ އުމަރު އެކަން ހާމަ ކުރުމުންނޭ މެއިން ސްޓްރީމް މީޑިއާ ގައި ވެސް އުޅެނީ ނޫސްވެރިންނަށް ބޮޑެތި ވަގުން ތައް ކަމަށްވާތީވެ އެމެން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތޭ ހަދާނީ ތިޔާ ސަންގުޓީވީ އެއްގައި ތިޔާ އުޅޭ ނޫސްވެރިންނަކީ އެއީ ދެން ގަމާރު ބީތާއިން ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ ނޫސްވެރިންނޭ….

 14. އުމަރުގެ ކެމްޕެއިން ވައުދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް ނޫސްވެރިން ވެސް ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނެ ކަމަށް ބުނުން މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭން ވަރަށް ގިނަ ނޫސްވެރިންނަކީ އެއީ ކަޓްކާލައިގެން އެމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ނޫހުގައި ޚަބަރު ލިޔާ މީހުންނޭ ތިއޮތް ސަންގު ޓީވީ އަކަށް އެއަރާ މާތުމެން ގެނެސްދޭ އެމެންގެ ޚިޔާލަކީ އެއީ ދެން ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ހިމެނޭ ކަންކަމޭ މިގައުމުގައި ހުރި ހަގީގީ މައްސަލަ ތައް ބާއްވާ އަކުންބަކުން ކުޅޭ ޚަބަރޭ ގެނެސްދެނީ ނޫސްވެރިންނަށް ވާން ޖެހޭނީ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ އިލްމް އިން ޑިގްރީ އެއް އޮންނަ މީހުންނޭ އަދި އޯލެވެލް ހެދި ނަމަވެސް އެއީ ނޫސްވެރިކަން ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ ގައުމީ ޔުނިވަރިސޓީ އަދި ވިލާ ކޮލެޖް އިން މިފަދަ ކޯސްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދީގެން އެމެން ޖެހޭނެއޭ ތަރައްގީ ކުރަން….

 15. އުމަރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި މަޖްލީސް އިސްލާހު ކުރާއިރު ތިޔާ ލޮލީ ޖާބިރު މެން ފަދަ ބޮޑެތި ވަގުން ތައް ވޯޓް ގަނެގެން އައިސް މަޖްލީސް މެމްބަރު ކަން ކުރުން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭނެއޭ އެއީ ދެން ސަރުކާރުގެ ޕިއޯންގެ މަގާމަށް ވެސް ކުފޫ ހަމަނުވާ މީހުންނޭ މަޖްލީސް މެމްބަރު ކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެ ކުޑަ ވެގެން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ސެރޓިފިކެޓް އޮވެމެ އަދި މުދިން ކަމުގެ ސަނަދު އޮންނަ މީހަކަށް ވެސް ވާން ޖެހޭނެއޭ އެނޫން އެއްވެސް މީހަކަށް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އާދެވިގެން ނުވާނެއޭ….

 16. ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބާރުގަދަ ނޫސް ތަކަކީ އެއީ އޮންލައިން ނޫސްތަކޭ ދެން ޕްރައިވެޓް ޓީވީ ޗެނަލްސް ތަކޭ އެގޮތަށް ބަލާއިރު ތިޔާ ސަންގު ޓީވީ އަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ވަމުން އަންނަ ޗެނަލެކޭ އެކަމަކު އެތަނުގެ ނޫސްވެރިންގެ ފެންވަރު ދަށް ކަމާއި އަދި އެމެންނަށް ވާނުވާ ނޭގުމާއި ދިރާސާ ކުރުމަކާއި ނުލައި މީސް މީހުން ކޮށްފައި ހުންނަ ޓްވީޓް ތައް ބަލައިގެން ޚަބަރު ތަކާއި ރިޕޯރޓްސް ތައް ގެނެސް ދިނުން އެއީ އެމެންގެ ފެންވަރެއް ނެތް ކަން އަންގައިދޭ ދަލީލު ތަކޭ އަދި މީހުން ގެނެސްގެން ކުރާ އިންޓަރވިއުގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ޚަބަރު ތަކަކީ އެއީ ރާއްޖެތެރޭ އެއް ހިއްސު މަދު މީހުން ހޮޅު އަށިތަކުގައި ދައްކާ ފަދަ އަލިފުލައިލާ ވާހަކަ ތަކޭ އެކަން ކަން އެބަޖެހޭ ދެން އަންނަ ވެރިކަމެއް ގައި ރަނގަޅު ކުރަން ނޫސްވެރިންނަކީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވާދޭން ޖެހޭނެ މީހުންނޭ ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރަން ވިލާ ކޮލެޖްސް ފަދަ ތަންތަނުން ސިލަބަސް ހަދައިގެން އެމެންނަށް ކިޔަވާ ދޭން ޖެހޭނީ އެއިރުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ އެމެން ނަކީ ޒިންމާ ދާރު ނޫސްވެރިންނަށް ވާނީ….

 17. ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސަތު އެންމެ ފަހުން އެމެން އެންމެން ދަރުބާރުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކަރުގައި މަޅި އަލަފަތް އަޅައިގެން ތިބެ ގަތްގަނޑު މިއޮތީ ވަރަށް ރީއްޗަށް ފެންނާން ނޫންތޭ މިވަތަން ގައި ހުރި ބޮޑެތި ވެސް އަދި ކުޑަ ވެސް އެއްވެސް މައްސަލަ އަކަށް ހައްލެއް ގެންނާނެ ގޮތުގެ ކުރު ރާސްތާ އަދި ދުރު ރާސްތާ ރޭވުމެއް ނެތޭ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ގޯތި ދޭނެ ގޮތުގެ އެއްވެސް ރޭވުމެއް ވެސް އަދި ޚިޔާލެއް ވެސް އަދި ތަސައްވުރެއް ވެސް ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށޭ ޕީޕީއެމްގެ މަހާސިންތާ ހޮޕް މާނައަކީ އެއީ އުއްމީދޭ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސް ނުދެވުނޭ މަމެން އަބަދުވެސް ބުނަމުންނޭ މިއަންނަނީ ތިޔާ މަޑިސީލަ ގެނެސްދޭން އަރާ މީހުން ތަމްރީން ކޮށް ގައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަ ތައް އެމެން ގެނެސްދޭން އެކަން ކަން ނުވުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު މިފެނިގެންދަނީ ޕީޕީއެމް ކުފޫ ހަމަނުވޭ ދެން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަން ރައީސް ޔާމީން ނެތިއްޔާ ދެން ޕީޕީއެމް ރަނގަޅުވާނީ މަޑުކޮށްލިއްޔާ ސިޔާސަތު ގެންގުޅޭ ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދީފައި އަދުރޭ މެންނަކީ އެފެންވަރުގެ ތައްލީމެއް އަދި ރޭވުން ތެރިކަމެއް ހުންނާނެ ބައެއް ނޫނޭ ނިހާނު މެން ފަދަ ބޮޑެތި މަރުމޯލުންނޭ ޕީޕީއެމް ކުރީސަފަށް ލައިގެން އުޅެނީ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަ ތަކުގެ ނަންވެސް ނޭގެއޭ ޕީޕީއެމް ގެ އިސްމީހުންނަށް ނޭގެއޭ ނޭގޭއޭ ނޭގެއޭ ނޭގެއޭ މަމެން މިއަންގަނީ ތަމެން ގޭގައި މަޑުކޮށްލާށޭ ޔާންޓޭ މިނިވަން ނުވާނަމަ ވަހީދު ފަދަ ބޮޑެތި ކަނޑުކޮހުންނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދީގެން ނެރެން ނަހަދާތި އެމެންގެ ޖަނގިޔާ ބޭލޭވަރު މަމެން ކުރާނަމޭ މިފަހަރު މިގައުމުގެ ހުންގާނާއި ހަވާލުވާން ޖެހޭނީ ތަންދޮރު ދަންނަ ކަންކަން ކުރެވޭ މީހަކަށޭ ކައްޕަޅިން ނަށް ޖާގަ ދީގެން ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ…..

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް