ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވޯޓު ގަޑުބަޑު ކުރަމުންދާ ކަމަށް

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ގަޑުބަޑު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ އެއް ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ކައިރީގައި ތިބި އެމަނިކުފާނުގެ މަންދޫބުންނާއި, ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ގޮވައިލައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ނަޝީދު ވަނީ ވޯޓު ގަޑުބަޑު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެފަދަ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް ގޮވައިލައްވާފައެވެ.

ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގދ.ރަތަފަންދުއަށް ނިސްބަތްވާ ތިން އޮބްޒާވަރެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲ ވަނީ ޓުވީޓެއް ވެސް ކުރައްވައިފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދާވަރުން ދަންޏާ ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ނުކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިޙް ހުއްޓައިލައްވާނެހެން ހީނުވާާ ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: އަދަދު

Loading

5 Responses

  1. ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ހޯދާނަމޭ ވަގަށް ވޯޓްލާ ވޯޓް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ވަގަށް ވޯޓް އަޅަން އުޅޭ މީހުން ހުުއްޓުވަން ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މިކަމުގައި ހިނގާ ނަގާށޭ ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ވޯޓް އިން ވައްކަން ކުރާ މީހުން ހޯދުމަށް ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަންގައި ސައްހަ ވޯޓް ލުމުގެ ސަގާފަތް ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި މިކަމުގައި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ވޯޓް އިން ވައްކަން ކުރާ ވަގުން ހޯދަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  2. ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ…..

  3. އަންނި އަށް ތާއީދު ކުރާ އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ވޯޓް ލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ އެމެން މިއަދު ވޯޓްލާން ދިޔައިރު އެމެންގެ ނަމެއް ނެތޭ ވޯޓަރސް ލިސްޓް ގަައި ވޯޓާރސް ލިސްޓް އޮތީ އީސީ ޝަރީފް ބޮޑު ވަގު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލި ގޮތަށް އޮޅުވާލާފައޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މަމެން މިއިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ މަމެން ލޮލުން ދެކިފައޭ މިބުނަނީ ބަދަލުގައި އެހެން ޕާރޓީ އެއް އުފައްދަންވީއޭ އަންނި އެޕާރޓީ އަށް ކިޔާނީ ވެސް ހިނގާދަމާ ޕާރޓީއޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހިތްތިރި ރައީސްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމިގެން ދިޔާ ކަމަށް މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ އިންޑިއާގެ ވަގުންނާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބޫ ވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރޭން އަންނި އަށް ތާއީދު ކުރާ އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ވޯޓް ނުލެވޭނެ ގޮތް ހަދާފައޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ހަދާނަމޭ އާ ޕާރޓީ އެއް ހިފާ މަމެން އަތުގަިއ މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އެންމެން އަންނި އަތުގައި ހިފަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  4. އެއީ އެކަން އަބަދުވެސް ކުރާގޮތްކަން ނަޝީދަށް ރަނގަޅަށް އެގޭނެއެވެ. ޑރ. ޑީޑީ ޕާޓީގެ ރައީސްއަކަށް ހޮވަން މެމްބަރުން ބޭނުންވި ހިނދު ނަޝީދު ކަށިން ހިތްވަރުނެރެ ހޮވަން ފާޅުގައި މަސައްކަތް ކުރީ އިބްރާހިމް ޙުސޭންޒަކީ ހޮވަންވެގެނެވެ. ޑރ. ޑީޑީ ހޮވިފާވަނިކޮށްވެސް ވޯޓް އޮޅުވާލައިގެން ޒަކީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދޭން އުޅުނެވެ. ވީމާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ތިއީ ޙައިރާންވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހައިގެންވެސް ތިމާ އެދޭގޮތަށް ނަތީޖާނެރެން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ގިނަފަހަރު ކާމިޔާބެވެ.. ބައެއްފަހަރު (މިފަހަރުހެން) ދެން ނާކާމިޔާބު ވީތާއެވެ. މި ލައްގައިގެން އުޅޭ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަޔަކީ އެއީ އެވެ. ބޮޑުބާރެއް ނަމަ ބަސްނާހަންޏާ ބޮން އަޅާ ފުނޑާލާނީއެވެ. ނޫންތޯ؟

  5. ރައީސް އިބޫ ފުރަތަމަ ވެސް އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންނަމަ އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭނީ މަމެން ތިޔާ ނަތީޖާ އެއް ގަބޫލު ނުކުރާނަމޭ ވޯޓާރސް ލިސްޓް ގައި ނެތް މީހުން ވޯޓް ލުމާއި އަދި އެއްވެސް ރިސޯރޓެއްގައި ވޯޓް ފޮށި ނުބެހެއްޓުން އެއީ އިންތިޚާބުން ސީދާ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަން ވެގެން ރައީސް އިބޫގެ ފެކްޝަނުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް މަމެން ތުހުމަތު ކުރަމޭ އިންތިޚާބު ޖެހޭނީ ބާތިލް ކޮށް އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން އެނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް މީގައި ނޯންނާނެއޭ މަމެން ތިޔާ ނަތީޖާ އެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ….

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް