މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ބެލުނު ވައްކަމެއް ''ހަރާމް''

Facebook
Twitter
WhatsApp
945D10E0-83AB-4120-8C75-F83D15703DBF

ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އޭސީސީން މިރޭ ބުނީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކޮށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން “ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް/ތުހުމަތުތައް ބަލަން ޔުނިޓެއް ހަދަނީ ކަމަށް” ބައެއް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ކަންކަން ބެލުމަށް އައު ޔުނިޓެއް ހަދަން އޭސީސީން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

އަދި ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ކަންކަން މެނޭޖްކުރާ މުވައްޒަފުން ކުރިއްސުރެ މެއިންސްޓްރީމް މީޑިއާތަކާއި, ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހުންނަ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި, ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް ބަލައި މޮނިޓަކޮށް, ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

އޭގެއިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން ގެންނައިރު, އިންތިޚާބުތަކާއި ދިމާކޮށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި, ސޯޝަލްމީޑިއާގެ އެކި މަންސަތަކުގައި އެކި ފަރާތްތަކާމެދު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ވެސް މައްސަލަތައް ބަލަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ. 

”މި ދެންނެވި ކަންކަން މިހާރުވެސް އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދާނެކަމުގައި ދަންނަވަން.” އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

އޭސީސީން މިހެން ބުނި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ނުބަލާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގެ 270 މީހުންނަށް ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ދަޢުވާ ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

”އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގައި ވެސް ލޯ ލާރިއެއް ވެސް ހޯދިފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ ކޮންމެސް މަސްލަހަތެއް ހިފަހައްޓަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީއޭ.”

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތްތޯ ނޫންތޯ ބަލަން ނޫންތޯ އަދި މި ޖެހުނީ ކަމަށާއި, އެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ތަޙްޤީޤެއް ކުރެވިފައި ވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ.

”ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭ. ތަޙްޤީޤެއް ނުކުރެވޭ. ފެންނާކަށެއް ނެތް. ހަމައެކަނި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ގޮވި އެއްޗެއް.”

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގެންނަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެ ތަކެތި ނުލިބުނު މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވައިލައްވައި ވެސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

”އަޅުގަނޑަށް އޯކޭ ނުވެގެން މި އުޅެނީ މި ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން. ބައްލަވާ ކޮވިޑުގެ އެންމެ އުނދަގޫ ދުވަސްވަރު ގެންނަން އުޅުނު ވެންޓިލޭޓަރުތައް. އެ އެއްޗެހިން ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެން ނާޖާއިޒު ގޮތުގަ ނަގައިފި. މީ ވަރަށް ވިޔާނުދާ ކަންކަން މި ހުންނަނީ. ދެން އެ ކަންކަމާ ވެސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅާލެވިފައެއް ނެތް.” 

75 ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން 34 މިލިއަން ރުފިޔާ ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސްއާ ހަވާލުކުރި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 10 ވެންޓިލޭޓަރެވެ. ބާކީ ހުރި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުފޮނުވާއިރު ފައިސާ ވެސް އަނބުރާ ދީފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ އަމީން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާހެން 11 ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވި ނަމަވެސް އެންމެފަހުން ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ ތިން ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭސީސީން ވަނީ ބާކީ ތިއްބެވި 08  ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިތުރުން އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ތެލުގެ ވިޔަފާރިން 08 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި, ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ވެހިކަލްތަކުގެ ނަންބަރު ޕްލޭޓް ވަސާޖިއޯއަށް ދިނުމުގައި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުވާ މައްސަލައާއި, ލޮނުޒިޔާރާތްކޮޅު ސަރަހައްދުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އަޑި ޕާކްގެ މައްސަލައިގައި މާލޭގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުޙައްމަދު ކޮރަޕްޝަން ހިންގެވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާއި މިފަދަ އެތައް މައްސަލައެއް އޮތް ތަނުގައި ހަމަ އޮތީއެވެ.

9 Responses

  1. ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ކަނބުލޮމެންނޭ ގޮނޑިން ކޮއްޅަށް ތެދުވެ މޫންވޯކް ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ނަށާލަން ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  2. ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  3. ދަންވަރު ގޯތި ނޫން އަދި ބުދުޖެހި ނޫޓް ގޯނި ގޯންޏަށް އަޅައިގެން ވެސް ބަހާނެއޭ އެމެން އެއީ މިވައްތަރުގެ ވެރިން ތިބޭ ގައުމު ތަކުގައި ބަލިވަމުންދާއިރު އެމެން ކުރާނެ ކަންކަމޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަންނި ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތޭ ތިޔާ ގޯތި ތައް އައްޑޫން ދޭ ވާހަކަ ތަކަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ އެކަތަ ޔާންޓޭ ހިއްކި ބިމުންނޭ އެމެން އެކަން ކުރަނީ ނުދެވޭނެއޭ އެންމެ 2 ދުވަސް ތެރޭގައި ގޯތި ދެން ބުނާނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ ކޮމަންޑޫ އާއި ފިނޮޅެއް ގުޅުވާލަން ވެސް ބުންނޭ އެއީ ކަނޑުގައި ރައީސް އިބޫ އަޅާލާ ރޮނގުތަކޭ އަޅާނުލާށޭ ހިނގާދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައިި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް، އެކަމަކު ދަނގެތީގެ މަރުހަބާ މާ ބޮޑަށް ވެސް ތަފާތު ކަމަށް ތަމެން ބުނި ނަމަވެސް މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ދައްކަނީ އެއީ ތަމެންގެ ތަޚްތު ތަމެން އަތުން ބީވެގެންދާ ތަނޭ ތަޚްތު ޖިންނި އައިސް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން ތަޚްތު ގެންދާނެ ކަމަށޭ ރަމަލު ތަކުން ދައްކަނީ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ތަޚްތު ގެންދާ ތަން ބަލަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން ތަޚްތު ގެންދާ ތަން ބަލަން ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  5. ރައީސް އިބޫ ގެ ގާފިލާ ރޯމަހެއް ތެޅޭ ގޮތަށް ތެޅި ބާލަނީއޭ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވާނެ ކަން ހަތަރު އުދަރެހަށް ބަލާލުމުން ވެސް ފެންނަމުން ދާތީ މަމެންގެ ހުރިހާ ރަމަލު ތަކުން ދައްކައިފިއޭ އަންނި ބޮޑު ގާފިލާ އެއްގޮވައިގެން އައިސް ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓް ފޮށި ތަކަށް ވޯޓް ތައް އަޅާ އަޅާ އަޅާ އަޅާ ފޮށި ތަައް ފުރާ ބަންޑުން ކުރާ ތަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ކުދިންނޭ ނަތީޖާ ގޮވާ ތަން ބަލަން ދާން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުުމަށް މިގައުމުގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  6. މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ދައްކަނީ މާބޮޑަށް ތަފާތު ކޮށް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމަށް 5 އަހަރުވެގެންދާއިރު ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓްގެ އިރުމަތީ ކަނޑުގެ ބޭރުތޮށި ގަނޑު ވެއްޓި އެއާރޕޯރޓަށް ލޮނު އަރާ އެއާރޕޯރޓް ފުނޑިގެން ދާއިރު ވެސް ރައީސް އިބޫ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ވަޑައިގަންނަވާްއިރު އެތަން ފެނިހުރެ އެތޮށި ގަނޑު ބަދަލު ކޮށްދޭން ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުން އެދުމުން ޖަވާބު ދެނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ ހޮވާދީފިއްޔާ އަންނާނެއޭ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީއަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ

  7. ރައީސް އިބޫ ގައިގައި ނެތޭ ހިތްވަރެއް ހަށިފާރަވެރިއާ ވާރެއާއި ތެމޭއިރު ހަށިފާރަވެރިއާ ގޮތަށް ވާރެ އާއި ތެމިލައިގެން ގުދުރަތުން ދެއްވާ ސާފު ވާރޭފެނާއި އެކު ނަށާލާ ކެމްޕެއިން ކޮށް ވަތަންގެ ކަތުންގެ ހިތް ތަކުން މޮޅުވާން ނަގާ ތަސްވީރު ތަކުން ވެސް ފެންނަނީ ދެން މާ ބޮޑު މީހަކަށް ރައީސް އިބޫ ހެދިގެން އުޅޭ ތަނޭ ތިޔާ ދެން ވަރަށް ނާތަހުޒީބީ ގޮތް ތަކޭ ރައީސް އިބޫ ގަބީލާ ގައި ތިބީ މުޅިން ކާއިރު ވެސް ސަމުސަލާއި އުލުން ނޫނީ ނުކެވޭ މީހުންނޭ އަތުން ކެއުން ނޫންތޭ އޭގައި އެންމެ ގަޔާވެފައި ވަތަންގެ ކަތުން އެންމެ އެދޭ ގޮތަކީ….

  8. ހިނގާ ދަމާ ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަތަކަށް ގޯއްޗެއް ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވަމުންދާ އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާށެ ފާގަތި ކުރުމާ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ ވަތަން ގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ނަގާ ޓެކްސް ކުޑަ ކުރާ ވެރިއަކު ހޮވަމާ ހިނގާ ކޮތަޅު ޓެކްސް ނަމުގައި ރައްޔިތުން ފެލާލާ ސަރުކާރު ދޫކޮށްލަމާ ހިނގާ ރިސޯރޓް ތަކުން އުކާލާ ކުނީގެ އަގު ދިހަ ގުނަ ބޮޑުކުރާ ސަރުކާރު ދޫކޮށްލަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުމާ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ނަފާ ދޭން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިމުގެ ނަފާ އެންމެ ކަތުންނަށް ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ނިންމާނީ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކުރާ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯ ކުރަން ފެންދީ އެއާރޯ ކޮށްގެންނޭ ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު އެންމެ ކަތުންގެ އުއްމީދުގެ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އެންމެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  9. ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު އެންމެ ކަތުންނަަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގެ ދަންމަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގަިއ އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް