ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ޔޫކްރެއިނުން އދ. އަށް

Facebook
Twitter
WhatsApp
7BFB40E4-10E8-490B-9EF2-AE9FF5EF0FF0

ރަޝިޔާއިން އަތުލާފައިވާ ކްރީމިއާގައި ރަޝިޔާއިން އަރާގަތުމުގައި ދީފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ހޯދުމުގެ މަގްސަދުގައި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހަށް ޔުކްރެއިނުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު 50 ގައުމެއްގެ ތާއީދާއެކު ހުށައެޅި ގަރާރު އދ. އިން 82 މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތއިާއެކު އިއްޔެ ފާސްކޮށްފިއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރުގެ ވޯޓުގައި 14 ގައުމަކުން އިދިކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމާއި އިތުރު 80 ގައުމަކުން އަނގަ ބަންދު ކޮށްގެން ތިބުން އިޚްތިޔާރުކުރިއެވެ. އިދިކޮޅަށް ވޯޓުދިން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ އިތުރުން ބެލަރޫސްއާއި ޗައިނާ ކިއުބާއާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެޔާ އެރިޓްރިއާއާއި އިތިއޯޕިޔާ އީރާނާއި ކަޒަކިސްތާން މާލީ އާއި ނިކަރާގުއާ ސޫދާނާއި ސީރިޔާއާއި ޒިމްބާބްވޭ ހިމެނެއެވެ.

މިފަހަރު ސަރބިޔާއާއި އަރްމިނިއާ އިންޑިއާއާއި ކިރްގިސްތާނާއި ސަޢޫދީ އެރޭބިޔާއާއި ފިލިޕީނުންވެސް އިޚްތިޔާރުކުރީ އަނގަ ބަންދުކޮށްގެން ތިބުމަށެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް