ނަތަންޔާހޫގެ ކުއްލި ދަތުރެއް ޖޯރޑްން އަށް

ފާއިތުވެގެން މިދާ ހަތަރު އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުއްލިގޮތަކަށްއިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ޖޯރޑްން އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އިސްރާއީލުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކަނާތު ފިޔައަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރު މިފަހަރު އުފެދުނީއްސުރެން އަރަބި ދުނިޔެއާއިއެކު އޮންނަ ޚުތޫރަތްތެރި ގުޅުން އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާ އިރު ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ އާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ނަތަންޔާހޫ މި ވަޑައިގަތީ މަސްރަހު ފިނިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް މުރާސިލުންދެކެއެވެ.  ދެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާ ކުރައްވާނީ މުސްލިމުންނާއި އަދި ޔަހޫދީންނަށްވެސް މުގައްދިސް ބައިތުލް މަގްދިސްގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ޖޯރޑްންގެ އޮފިޝަލުންނާއި ޙަވާލާދީ […]

ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއަރ ޙަމަލާގައި ނޭޓޯ ނެތިކޮށްލެވިގެން ދާނެ

ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގާ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. އޭގެކުރިން ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ހީއަނަރުވެ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ބަނޑުހައި ހޫނުކަން އާންމު ވެދާނެކަމުގެ ބިރު މިހާރުވެސް މިއޮތީ ހަގީގަތަކަށް ވެފައެވެ.  ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް އަންނަ ކޮންމެ ނޭދެވޭ ބަދަލެއްގެ ނިކަމެތިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރާނެ ބަޔަކުކަމުގައި ދިވެހިރައްޔިތުން ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އުޅުނުކަމަށް ބުނެއުޅޭ ނިކަމެތިކަމަށްވުރެން މިހާރު ދިމާވެދާނެ އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ދިވެހިން މާބޮޑަށް ނިކަމެތި ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އޭރު […]

ޕާކިސްތާނު ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސުގެ އެސެމްބްލީ އުވާލައިފި

ހަލަބޮލިވަމުންދާ ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުން ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސުގެ އެސެމްބްލީ އުވާލައިފިއެވެ. ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރަކީ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ސިޔާސަތަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ.  އާންމު އިންތިޚާބު އަވަސްކުރަން ގޮވާލައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޗީފްމިނިސްޓަރ ޗައުދަރީ ޕަރްވޭޒް އިލާހީ ފާސްކުރެއްވި މަޝްވަރާއަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށްޓަކައި ގަވަރްނަރ ބާލިޣުއްރަޙްމާނަށް 48 ގަޑިއިރުގެ މުޙުލަތެއް ދެއްވިއެވެ.  އެމަނިކުފާނުގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި   ނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާގޮތުން ވަކިކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޗީފް މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާއަކަށް […]

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ނިއު ކެޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުމުގައި މެލޭޝިއާ ބައިވެރިވާނެ

އިންޑޮނޭޝިޔާއާއި މެލޭޝިޔާ ޙިއްސާ ކުރަމުންގެންދާ ބޯރނިއޯ ޖަޒީރާގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ  އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ތަރައްގީކުރުމުގައި މެލޭޝިޔާއިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  އަންވަރު އިބްރާހިމް ބޮޑުވަޒީރު ކަމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމުން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ޖަކާޓާއަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް މެލޭޝިޔާގެ ދިހަވަރަކަށް ކުންފުނިން ނުސަންތާރާގައި އިންވެސްޓް ކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.  ނުސަންތާރާއަކީ ބޯނިއޯ ޖަޒީރާގައި އަލަށް ބިނާކުރެވޭ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އާ ވެރިކަންކުރާނެ ރަށެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިހާރުގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީ ޖަކާޓާއިން ނުސަންތާރާއަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ 2019 ވަނައަހަރުގައެވެ. އެއީ ޖަކާޓާއިން ފެށިގެން […]

ޕެޓްރޯޑޮލަރުން ޕެޓްރޯޔުއާނަށް ބަދަލުވުމުގެ މަގު ބެއިޖިންނާ ދިމާލަށް

ކައިރިމުސްތަގްބަލް ގައި އެމެރިކާޑޮލަރުގެ އެއްވަނަ މަގާމު ބަދަލުނުވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގައި އެންމެގިނައިން ތެލުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާ ގައުމަކަށް ޗައިނާ ވުމާއިއެކު ޕެޓްރޯޑޮލަރުގެ ބާރުކެނޑި ޕެޓްރޯޔެންއަށް ބަދަލުވުމުގެ މަގުތައް ބެއިޖިންއާއި ދިމާލަށް ހުޅުވިގެން ހިގައްޖެއެވެ. މިހާތަނަށް ޗައިނާއިންވެސް ތެލުގެ ބާޒާރުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައީ އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޗައިނާއިން ގަންނަ ތެލުގެ ބާވަތްތަކަށް މިހާރު އަގު އަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ ޔުއާނުންނެވެ. ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކީވެސް ވިއްކާމީހާއާއި ގަންނަމީހާގެ އިޚްތިޔާރުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މުޢާމަލާތެކެވެ.  އެހެންވީމާ ޗައިނާއަށް ތެލުގެބާވަތްތައް ވިއްކަން އެދޭނަމަ ޔުއާނުން އަގު ގަބޫލުކުރަން މިއޮތީ މަޖްބޫރުވެފައެވެ. ތަޖްރިބާކާރުން […]

ނައިބުރައީސް ދިރިއުޅުއްވަނީ ޖިންނި އަވަލާފައި ހުންނަ ގެއެއްގައި

News Maldives

އެމެރިކާގެ ނައިބުރައީސް ދިރިއުޅުއްވާ ރަސްމީ ގެކޮޅު ހުންނަނީ ވޯޝިންގޓަންގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ނޭވަލް އޮބްޒަވޭޓްރީ ބިމުގައެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ސައެންސްވެރިން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ފަލަކީ ހޯދުންތައް ހޯދަމުން ގެންދާ ބިމެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާގެ ބޭނުމަށް ޖީ. ޕީ. އެސް. ފަދަ ވަސީލަތަތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ތަރައްގީކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީވެސް އެބިމުގައެވެ. 9150 އަކަފޫޓުގެ ނަންބަރ 1 އޮބްޒަރވޭޓްރީ ސަރކަލްގައި 33 ކޮޓަރި ހުންނަކަމަށް ވެއެވެ. ނައިބުރައީސްގެ ގެކޮޅުކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ 6 ކޮޓަރީގެ އިމާރާތަކީ […]

އިސްރާއީލުން އީރާނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާދިނުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

މިހާރު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާ އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ވަޒީރަށް ޙަވާލާދީ  ބްލޫމްބާރގުން ޚަބަރުދޭ ގޮތުގައި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޙަމަލާދިނުމުގެ ތައްޔާރީތައް އިސްރާއީލުގައި ވަރުގަދަ ކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ. އެއަރފޯސްގެ ގްރޭޖުއޭޝަން ޙަފްލާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުރީގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ގާންޒް ބުނެފައިވަނީ އެ ޙަމަލާގައި ބައިވެރިވުމަށް ތިޔަ ޕައިލެޓުންނަށް ގޮވާނެކަމަށެވެ. އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ސައިޓްތަކަށް ޙަމަލާ ދިނުމުގެ ދަތުރުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަހަރު ތެރޭގައި ތިޔަބައިމީހުން ޖައްވުތެރޭން އިރުމައްޗަށް ހުރަސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަހަރެމެން މިގެންދަނީ އެކަންތައް ވަރުގަދައަކަށް ރާވައި ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.             […]

އުތުރު ކެލިފޯރނިޔާގެ އައްސޭރިފަށަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ހުޅަނގު އައްސޭރިފަށަށް ބިރުވެރި ބިންހެލުމެއްގެ އަތުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސައިންސްވެރިން މީގެ ދެދުވަހެއްކުރިން ދީފައިވަނިކޮށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި 6.4 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ދެމީހަކު މަރުވެ ބާރަވަރަކަށް މީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. މިއީ ފަހަކަށްއައިސް މި ސަރަޙައްދަށް އައި އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުން ކަމުގައި ބުނެއެވެ. ސެންފްރާންސިސްކޯއިން  250 މޭލު އުތުރުގައި އޮންނަ ހަމްބޯލްޓް ކައުންޓީ ސަރަޙައްދުގައި އެތައްހާސް ގެއަކުންނާއި ވިޔަފާރި މަރުކަޒުން ކަރަންޓު ކެނޑިފާވެއެވެ.  އަދި ގިނަ […]

ވަގުތު ކުޑަތަންވެއްޖެހެން ހީވާންފަށައިފި                                     

ސުރުޚީއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ބަހެއް ނޫނެވެ. އެއީ ސައިންސުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. ވަކިންޚާއްސަކޮށް ބިންހެލުންތަކާބެހޭ ތަޖްރިބާކާރު އިންޖިނޭރު ކީތު ޕޯރޓަރގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. އޭނާގެ ތަޖްރިބާގައި މުށިކުލައިގެ ޕެލިކަން ސެންފްރާނސިސްކޯ ކަނޑުއޮޅީގެ ތެރޭގައި މާގިނައިން އުދުހެންފަށައިފިނަމަ އެއީ އެމެރިކާގެ ހުޅަނގު އައްސޭރިފަށަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބިންހެލުމެއްގެ ކައިރިވެއްޖެކަމުގެ އިންޒާރެކެވެ. އެއީ މިއަދު ނުވަތަ މާދަމާކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެހާ ކައިރި ވެއްޖެކަމަށް ބަލާށެވެ.  ސައިންސްވެރިންގެ އިންޒާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ބިންހެލުން އެތައްސަތޭކަ އެޓޮމިކްބޮން ގޮއްވާލުމާ އެއްފަދަވާނެ ކަމަށެވެ. ބިންހެލުމުގައި އެންމެފުރަތަމަ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ނުރައްކަލަކީ ކަރަންޓު ކެނޑެންދިއުމުން އެތައްބަޔަކު ލިފްޓުތަކުގައްޔާއި އަދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި […]

ޙަކީމް ވޯލްޑްކަޕް ކުޅެގެން ލިބުނު ފައިސާ ފަގީރުންނަށް ސަދަގާތް

މަޣްރިބް ކަރައިގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހަކީމް ޒިޔެޝް އަށް މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ގައި ކުޅެގެން ލިބުނު ގާތްގަނޑަކަށް ތިންލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު މަޣްރިބް ކަރައިގެ ފަގީރުންނަށް ސަދަގާތެއްގެ ގޮތުގައި ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. އަދި އެއީ އޭނާގެ ހިތް އެދޭގޮތަށް އޭނާގެ ލޮލާ ބޮލުން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށާއި މަޣްރިބް ކަރައިގެ ނަމުގައި ފައިސާއަށް އޭނާ ފުޓްބޯޅަ ނުކުޅޭނެ ކަމަށް ޙަކީމް ޒިޔެޝް މީޑިއާއަށް ހާމަކުރިއެވެ.  މީޑިއާއަށް ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި 2015 ގައި ގައުމީ ޓީމަށް ގުޅުނު ޙަކީމަށް މިހާތަނަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި […]