ފްލެޓުތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭގޮތް ހަދައިފި

50

ފްލެޓުތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައިވާ ހަތަރު ކެޓަގަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން މިއަދު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ “މިފަހަރުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ” ކަމަށާއި “ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ނުލިބޭ މީހުންނާއި ފްލެޓު ލިބިފައިވާ އެެހެން މީހަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެ” ކަމަށެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ https://hcp.presidency.gov.mv/ މެދުވރިކޮށެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ