މާލީގެ ބަޣާވަތާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާ ޢާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނާއިމެދު ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔެއްގެެބޮލުގައި އިލްޒާމް އަޅުވަމުންދޭ

105

ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ، މާލީގައި ގެނެވުނު ބަޣާވާތް ގެނައި ސިފައިން ތަމްރީނު ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ބުރޫސެލްސްއާއި ވޮޝިންޓަނުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

މާލީގެ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކޮށް ސިފައިން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން، ނުތަނަސަވަންކަން އުފެދިފައިވަނީ އެގައުމުގެ އެތެރޭގައި އެކަނޏެއްނޫނެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝަރްހުގައިވެސްވަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައެވެ. މާލީގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އެހީވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ވާަދަވެރި ބާރުތަކުންދަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވަމުންނެވެ.

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުން މުއްސަނދި އެފްރިކާގެ މި ގައުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ، ބާރުހިންގަން އުޅޭ ގައުމުތަކާއި ޖަމްއިއްޔާ ތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، ފަރަންސޭސި ވިލާތް، ރަޝިއާ އަދި ޖަރުމަން ހިމެނެއެވެ.

1 ހިޔާލު

  1. އެމީހުން ކިތަންމެވަރަކަށް ކޯޅުނަސް މާލަހެއްނުވެ އެއްގަލަށް އަރާނެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭނެގޮތް އެމީހުންގެ ސިކުނޑިން ވަރަށް ރަގަޅަން ދަނެތެވެ. ތަނެއް ސުންނާފަތިކޮށްލަންވިޔަސް ހަމަ އެއްގަލަށް އަރާނެ. ބަލާލަ އެބައިމީހުންގެ ހިސްޓުރީއަށް. ނޫންތަ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ