ޔޫ އޭ އީން އިޒްރޭލު ބޮއިކޮޓުކުރުން ކެންސަލްކޮށް، އިޒުރޭލުގެ ފްލައިޓުތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި އެންބަސީ ހުޅުވުމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލައިފި

58

ޔޫ އޭ އީން އިޒްރޭލު ބޮއިކޮޓުކުރުން ރަސްމީކޮށް ނިންމިކަން އިއުލާންކުރުމަށް ޔޫ އޭ އީގެ ވެރިޔާ ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާ މެދުވެރިވެގެން އެއްބަސްވި ސިޔާސީ ގުޅުމުގެ އެއްބަސްވުމާޢި އެއްގޮތަށް ކުރި ކަމެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ ނޫސް އެޖެންސީ ޑަބްލިއު އޭ އެމްއިން ހޮނިހިރި ދުވަހު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބަޔާން ނެރުއްވީ ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާން އެވެ. އެއީ އަބޫދާބީއާއި އެމިރޭޓުސްގެ ވެރިޔާ ޝެއިޚު ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާންގެ އަމުރަށެވެ. 

2 ހިޔާލުތައް

  1. ދުނިޔޭގައި އަރާމުކޮށް އުޅެލާފަ މަރުވުމުގެ ކުރިން ޙައްޖަށް ގޮސްލާ ސެލްފީނަގައި ލައިވް ޓީވީއިން ދައްކާލެވުނީމާ އޯކޭ ކަމަށް ދެކޭ މީހުނަށް ތިގޮތްވެސް ހަމަ އޯކޭ ނުވާންވީ ސަބަބެއްނެތެވެ. ވިސްނާފިކުރުކުރާ ބަޔަކަށް ވަމާތޯއެވެ.

    • އަސްލުވެސް، ވަރަށް ހިތާމަހުރި ޚަބަރުތައް. އިސްލާމީ ދުނިޔެ މިހާ ދަށް ފެންވަރަކަށް ވެއްޓިފަ މިވަނީ. ރަސޫލާ އަންގަވާފައިވަނީ ޔަހޫދީން މުސްލިމުންނަށް ހެވެއް ނޭދޭނެކަމަށް ޔަހޫދީންގެ މިއްލަތަށް މުސްލިމުން ތަބާނުވަނީސް.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ