ޑިމޮކުރަސީން ލިބުނު އެއްޗަކީ ދިވެހިންގެ ރީތި އާދަކާދައާއި އަޚުލާޤު ނެތިދުއުން

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ޑިމޮކުރަސީން ލިބުނު އެއްޗަކީ ދިވެހިންގެ  ރީތި އާދަކާދައާއި އަޚުލާޤު ނެތިދުއުން

އިއްޔެގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބަޑު އެއްބަފާކަމުގައި އެކުގައި އުޅުނު ދިވެހިން މިއަދު މިވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ އަވާމެންދުރުން ހިޔަނިއެޅި އެކުވެރިކަން ގެއްލި އަބަދާއަބަދު ފުރައްސާރަކުރުމާއި ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހަތުރުންނަށް ވެފައެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ވަގަށްގޮވުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމާއި ފިތުނަވެރިކަމުގެ އިންތިހާގައެވެ. ވެރިއެއް ރައްޔިތެއް ނޭނގި ކޮންމެމީހަކީ އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ޤަބޫލުނުކުރާނަމަ އަނެކެއްގެ ޢަދުއްވެކެވެ. އަދި ވިކިފައިހުރި މީހެކެވެ.

ސަރުކާރުތަކުން ކުރައްވާ ކޮންމެކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށް ކުރައްވާ ކަމަކަށްވިޔަސް މުޖުތަމަޢު ދެކެނީ އެކަމަކީ “ސަރުކާރުގެބޮޑުންގެ އަންބޮޑި” ބޮޑުކުރަން ހިންގަމުންގެންދާ ކަންތައް ކަމުގައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ! ޕެންޑަމިކުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ވަޒީރުންނާއި ކުދިބޭކަލުންގެ ވަށްކަމުގެ ހުތުރު ޢަމަލުތަކެވެ. ޑިމޮކްރަސީއަކީ ލޮލެއްް ހަޔާތެއް އަގަލެއްނެތް ހުތުރުކަންބޮޑު ނިޡާމެއްކަން މިވަނީ ފާޅުވެފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީއަކީ ޢަޣީދާ ބަލިކަށި ދީނެއް ހަމައެއްނެތް ބައެއްގެތެރޭގައި އަށަގަނެފައިވާ ނިޡާމެއްކަން މިވަނީ ސާބިތުވެ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ވިސްނަވާށެވެ! ޑިމޮކްރަސީގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ތިމާ އަޅުކަންކުރާނެ ޚާލިޤުވަންތަ ކަލަކު ޤަބޫލުކުރާ މުޖުތަމަޢުއެއް ނުވެއެވެ. މުޅިންވެސް ފެންނަނީ އަމިއްލައަށް ހަދާފައިހުރި ބުދުތަކަށް ނޫނީ ނޫންނަމަ ޚާލިޤުވަންތަ ފަރާތްދޫކޮށް އެފަރާތުގެ “ދަރިކަލަކަށް” އަޅުކަންކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުންދާ ޖަމާއަތްތަކެވެ. ނޫންނަމަ ގަނޑަކަށް, ގެރިއަކަށް އަޅުކަންކޮށް އަދި އެގެރީގެ ނަޖިސް ބޮއި އަދި ނިތްކުރީގަޔާއި ގައިގައި އުގުޅައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ޖަމާއަތްތަކެވެ.

އެބަޔަކީ ތިމާމެންގެ ބުއްދީގެ ބޭނުންހިފަންނޭނގި ގެރިބަކަށްޓަށް އަޅުކަންކުރާ ފިކުރުގެ ބައެއްގެމެދުގައި އޮންނަ ޑިމޮކުރަސީ އަކުން އިސްލާމީ ހަރުދަނާ އަޣީދާގެ ބަޔަކަށް ކުރާނެ މަންފާއެއްން ނޯންނާނެކަން ޚުދު އަޅުގަނޑަށްވެސް އެއިރަކު ނުވިސްނުނެވެ. ޑިމޮކުރަސީއަކީ ދޮންވެ ފައްކާވެފާވައި އަނގައަށްމީރު ފޮނިރަހަދޭ މޭވާއެއްކަމަށް ހީކުރެވި ޑިމޮކުރަސީ ގެންނަންއުޅުނު މީހުނާއެކު ނުކުމެ ގުދާރު ބިދެންދެން މަސައްކަތް ކުރެވުނީތީ މިއަދު މިވަނީ ހިތާމަކޮށް ގިސްލާރޯން ޖެހިފައެވެ.

އަޅުގަނޑަށް އެހެންނުވާންވީ ކީއްވެތޯއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބަޑުއެއްބަފާ ބައެެއްގެގޮތުގައިތިބި ދިވެހިން މިއަދުމިވަނީ ޑިމޮކުރަސީގެ އަވާމެންދުރުގައިޖެހި ބައިބައިވެ ނިކަމެތިވެފައެވެ. މިއަދު މިފެންނަނީ މިސްކިތްތަކަށް ބޮޑުކަމު ހާޖަތަށްގޮސް “ކިޔަވައިގެންތިބި” އެއްވެސް ތަޖްރިބާއެއްް ނެތް އިސްލާމީ ޢަޣީދާ ބަލިކަށި ޖާހިލުން މިނިސްޓަރުންނަށްވެ އިސްލާމީ އަޣީދާ ސުކޫލުކުދިންގެ މެދުގައި ބަލިކަށިކުރުމަށް ފޫގަޅުއްވައިގެން ތިއްބެވި އެވިދާޅުވާ ނަމޫނާދައްކާ އަންހެން މިނިސްޓަރުންނެވެ.

މިއަދު މިފެންނަނީ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަލިކު ދޫކޮށްލިފަދައިން ޑިމޮކުރަސީގެ އަވާމެންދުރުގައިޖެހި “މަދުބައެއްގެ ސަލާމަތަށް” ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި މުޅި ދިވެހި ޤައުމު އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދޫވެގެންދާތަނެވެ. ހިތާމަކޮށް ރޯންއެނގޭނީ މިނިވަންކަން އަތުންދޫވެ ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބެންޖެހޭ ދުވަހުންނެވެ. ކާބަފައިން ބުނެއުޅުނެވެ. “ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ.”

ދުޢާއަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ކުރިންވެސް އޮތް ގާތްކަމާއި އާޚުވަންތަންއޮވެ ދިވެހިރާއްޖެ އަބަދުގެ އަބަދަށް މިނިވަންކަމަތީ ލެހެއްޓެވުމެވެ. އާމީން!

 

2 Responses

  1. dhivehin halaaku ve nethi dhanee maabaaru gadha nulafa hudhumuhuthaaru verin ge sababunneve. Baithul maalakee thimannayah lahgaafa oi fohtehkamah dheki gaanoonu thima hithu huri gothah maana kuraa dheen ahdana akah hadhaigen uuley seedheen ge sababunneve.

  2. Dhuniye kaanee makaraa jahaigen kan miverin ge masterun vanee rangalhah bunedheefa eve. Veemaa dhen dhaanee mihen. India ge military ge enheegaives divehin maraigenves verikan koffaane eve. Verikanah booth keimaa koffa nukuraane kameh noannaane eve

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް