​އަނެއްކާވެސް މިސްކިތަކަށް ކުޑަކަމުގޮސްފި!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
​އަނެއްކާވެސް މިސްކިތަކަށް ކުޑަކަމުގޮސްފި!

ކުރިން ވެސް ​އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ހުކުރު މިސްކިތް އަދި ރައީސް އޮފީސް ކުރިމައްޗަށް ކުޑަކަމު ދިޔަ ހަސަން ޒިޔާދު އަނެއްކާ ވެސް މިސްކިތެއްގެ ތެރެއަށް ކުޑަކަމުގޮސްފިއެވެ.

​އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޒިޔާދު މިފަހަރު ކުޑަކަމުދިޔައީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ކައިރީ ހުންނަ އިބްރާހިމް އިސްކަންދަރު މިސްކިތު ހަރިންމައިގެ ތެރެއަށެވެ. މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް ޒިޔާދު ކުޑަކަމު ދިއުމުން، އެތަނުގައި ތިބި އާންމުން ވަނީ އޭނާ ހުއްޓުވައި ނަސޭހަތް ދީފައެވެ.

​ޒިޔާދު ކުޑަކަމު ދިޔަ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަަމަ ފެންމަތިވީ މިދިޔަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޒިޔާދު އަނެއްކާވެސް ކުޑަކަމު ދިޔައީ އޭނާ ކުރިން ކުޑަކަމު ދިޔަ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވައި ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފައި ވަނިކޮށެވެ. އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

​މިރޭ މިސްކިތުގެ ހަރިއްމަތެރެއަށް ކުޑަކަމު ދިޔަ މައްސަލައިގައި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

One Response

  1. މިދެން ބޮޑު ބަލާވެރިކަމެއް ނޫންތޯއެވެ. މީނާ އެކަން އެކުރަނީ ކާކުގެ ބޭނުމަކަށްތޯ އެނގެންދެން ގުރައިދޫގައި ނޫނީ ދޫނިދޫގައި އެކެހެރިކޮށް ބަންދުކޮށްބަލާށެވެ. މީނާ ރައީސް އޮފީހުގެ ފާރަށް މިހެން ގޮރުހަނޑަންޏާމު ހަމަ މިހެން މަގުމަތީ މުލީއާގޭ ފާރަށްވެސް އަނެއްދުވަހު ގޮރުހަނޑަން ދޫކޮށްފާ ބަހަށްޓާނަންތޯއެވެ. މީހަކު މީނަޔަށް ކަމެއްކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު ހަރުށި މަޑުކަށި ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗަކަށްވާނެއެވެ. ނޫންތޯ؟؟؟

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް