ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުން ތިބީ މި 12 ރަށުގައި!

90

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުން ތިބި ރަށްތައް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ މާލެއިން ދިޔަ މީހުން ކަމަށާއި އެމީހުންނަކީ ރަށްރަށައް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދިޔަ މީހުންނާއި މާލެއާއި ރަށްރަށާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކުރެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުން ތިބި ރަށްތަކަކީ ހއ. ކެލާ، ހދ. ނާވައިދޫ، ބ. ކުޑަރިކިލު، ރ. އިނގުރައިދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ކ. މާފުށި، ވ. ފުލިދޫ، ޏ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ހއ. އިހަވަންދޫ، ބ. ކަމަދޫ، ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަދި ހއ. ފިއްލަދޫ އެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ