ކޭޝް ކާޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯން ގަނެފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ކޭޝް ކާޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯން ގަނެފި

 

ކޭޝް ކާޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯން ގަނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކޭޝް ކާޑެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މޯބައިލް ފޯން ގަތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ  ހޯދަން އެމީހާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ވީޑިއޯ އާންމު ކޮށްފައެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ޓީޝާޓަކާއި ސޯޓެއް ލައިގެން ހުރި ފިރިހެނަކު  ބޯބައިލް ވިއްކާ ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތަނެވެ. އެމީހާގެ އަތުގައި ވިޔަފާރި ކޮތަޅުތަކެއް ހުއްޓެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާއަކީ މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުން ކޭޝް ކާޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން، އެ ކޭޝް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މޯބައިލް ފޯނު ގަނެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ގަނެފައިވަނީ ކިތަށް ފޯނުކަމެއް ފުލުހުން ހާމަ ކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އިދާރާއިން މިހާތަނަށް ކުރި މައްސައްކަތުން ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ އަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާތީ، އެމީހާ ހޯދިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ވީމާ މިމީހާއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅައި މިމައްސަލައިގެ އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު  498682 ކިއުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް